Kultur- och fritidsplan 2020–2022

Fastatälld av kommunstyrelsen 13 maj 2020 § 129.
Diarienummer KS 2020/381.

Härjedalens kommuns vision

Kultur- och fritidsplanen har sin grund i Härjedalens kommuns vision, vilken är ett hållbart Härjedalen och att i ska vara fler invånare år 2030. För att nå visionen har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska mål som alla förvaltningar ska arbeta utifrån, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Härjedalen idag

Härjedalen är en vidsträckt kommun med en yta på 11 934 kvadratkilometer. En befolkning på 10 090 personer (SCB, Folkmängd i kommuner, kvartal 4, 2019). I kommunen finns ett medborgarhus i centralorten Sveg samt tre kommunkontor i Hede, Lillhärdal och Ytterhogdal.

Kultur- och fritidsplan

Tillväxtutskottet har i uppgift att arbeta med utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheterna inom sina ansvarsområden. För det ändamålet antas en kultur- och fritidsplan som har till uppgift att ange mål och riktlinjer samt att fungera som planeringsunderlag för den framtida verksamheten, men även att ligga som grund
för att utveckla kommunens kultur- och fritidsutbud. Kultur- och fritidsplanen följs upp av utskottet årligen. Kultur- och fritidsplanen är en del av den helhet vi tillsammans skapar. Planen bottnar i en hög ambition att bidra till en god livskvalitet för kommuninvånarna. Alla invånare ska ha möjlighet att utöva och ta del av olika aktiviteter utifrån egna behov. Utbudet av kultur- och fritidsverksamheter påverkar i hög grad en kommuns attraktionskraft, vilket inte bara gäller för de som redan bor i kommunen, utan även för de som tänker sig att besöka, flytta till eller etablera företag i kommunen. Kultur- och fritidspolitikens mål är att stimulera den enskildes lust, intresse och förmåga att delta i föreningsliv, friluftsliv, idrotts- och kulturaktiviteter. Deltagandet förbättrar den enskildes hälsa och välbefinnande, leder till ökad gemenskap mellan människor och motverkar segregation, isolering och utanförskap. Denna plan blir därmed ett viktigt redskap i samhällsutvecklingen för demokrati, jämställdhet, folkhälsa, personlig utveckling och kreativitet. Verksamhet för barn- och unga ska prioriteras i syfte att skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid i hela kommunen. Planen revideras varje mandatperiod.

Enhetsplan

Varje enhet, inom utskottets ansvarsområde, har i uppdrag att konkretisera kultur- och fritidsplanen genom Handlingsplan 2020-2022. Enhetsplanerna följs upp årligen till utskottet.

Kultur- och fritidsenheternas organisation

Kultur ligger organisatoriskt under tillväxt- och utvecklingsförvaltningen och fritid under samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2020 görs det en utredning om eventuell sammanslagning av förvaltningarna. Uppdraget är att tillsammans med ett aktivt och engagerat föreningsliv erbjuda kommunens invånare möjligheter till en rik fritid genom ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Tillsammans ansvaras för badhus, idrottshallar, motionsspår, bibliotek, offentlig scenkonst, kulturarv och tillsammans med bildningsförvaltningen teater och kultur i förskola och skola. Även frågor om strategisk kultur- och fritidsutveckling, det rörliga friluftslivet och lotteritillstånd ingår i förvaltningarnas ansvarsområde. Föreningarna svarar för en stor del av kultur- och fritidsverksamheterna i kommunen. Att stärka och stödja föreningslivet utgör därför en stor del av utskottets arbete. Fritidsgårdar och kulturskola går under bildningsförvaltningen. Folkhälsofrågor inklusive område alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT) och frågor rörande nationella minoriteter har egna handlingsplaner och ligger under kommunledningskansliet, men de ingår som en naturlig del i arbetet med kultur och fritid.

Kultur- och fritid

Allmän kulturverksamhet

Kommunen ska ha ett kulturliv som omfattas av ett mångsidigt föreningsliv, av viktiga besöksmål, fria professionella kulturskapare och kulturföretagare samt engagerade invånare. Basen utgörs av bibliotek, kulturskola och föreningsliv. Kommunen har en samordnande roll mellan föreningsliv och olika kulturinstitutioner inom och utanför kommunens gränser. Allmänkultur arbetar tillsammans med skola, främst genom skapande-skolaprojekt. Föreningslivet stöttas med bidrag och råd inför att ordna olika arrangemang. Verksamheterna sätter upp utställningar på biblioteken och anordnar arrangemang exempelvis mycket uppskattade ”after work”-föreläsningar. Ansvarar för kommunens konstsamling samt för utställningsverksamhet vid biblioteken. Kulturarv Härjedalen har ett rikt kulturarv som ger oss kunskap om historiska skeden samt förklarar våra seder och traditioner. Genom att ta tillvara och tolka historien kan vi få en bättre förståelse för vår samtid. Härjedalens fjällmuseum ska verka som hela kommunens stöd och vara ett naturligt nav när det gäller utvecklingsfrågor för kulturarvet. Härjedalens kommun är en samisk förvaltningskommun och kultur och fritid ska följa de riktlinjer som finns i minoritetshandlingsplanen och har samverkan med samisk samordnare.

Anläggningar i kommunal regi

Härjedalens kommun driver badhus i Sveg och simhallar i Hede, Lillhärdal och Ytterhogdal. Öppettider och aktiviteter anpassas utifrån efterfrågan och budget. Vi erbjuder bland annat babysim, vattengymnastik, bastuevent, simskola (både för barn och vuxen). Kommunen driver en idrottsplats i Funäsdalen med fotbollsplan och motionsspår. En ishall finns med allmänhetens åkning, bokningar för skola och träningstider för hockeylag. Under sommartid går det även att boka in mässor och andra evenemang. En motionsanläggning med motionsspår, rullskidbana, skidspår, skidskyttevall finns i Sveg.

Bibliotek

Ett huvudbibliotek, fem integrerade folk- och skolbibliotek, samt ett skolbibliotek vid Härjedalens gymnasium finns inom kommunen. Biblioteken finns i Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Sveg, Vemdalen, Ytterhogdal. Biblioteken är levande centran som ska vara tillgängliga för alla människor oavsett etnicitet, fysiska- och ekonomiska förutsättningar. De ska verka som arenor för kultur, information, kunskap och möten. Biblioteken genomför olika arrangemang och projekt, som exempelvis läsfrämjande projekt. För verksamheten finns en biblioteksplan utarbetad.

Fritidsanläggningar, samlingslokaler, hembygdsgårdar och bygdegårdar

Det finns ett stort antal föreningar med starkt ideellt engagemang som bidrar till ett brett kultur- och fritidsutbud. Dessa föreningar håller de cirka 140 anläggningar, samlingslokaler och hembygdsgårdar/bygdegårdar som finns i kommunen vid liv och många med ekonomisk stöttning via kommunen. Det stimulerar ett aktivt liv med social samvaro mellan människor och skapar förutsättningar för kreativitet, delaktighet och folkhälsa. Genom samverkan jobbar kommunen för att stärka kultur- och fritidsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att stötta anläggningar där bygden finns med via stort engagemang.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också med utvecklingen av kommunens egna fritidsanläggningar samt verksamhet och uthyrning av sju idrottshallar och 4 badhus.

Vid säsongsbokningar av idrottshallar prioriteras barn- och ungdomsverksamhet. Alla får en garanterad tid var, därutöver fördelas tiderna efter tillgänglighet.

Förenings- och förbundsstöd

Utskottet har i uppdrag att stötta kommunens ideella föreningar med olika bidrag och råd och därigenom bidra till ett brett kultur- och fritidsliv i hela kommunen.
Stöd till evenemang ska bidra till att öka kommunens attraktionskraft och stötta föreningslivet. Det ska vara attraktivt för alla att bo, besöka och verka i vår kommun.
Lotteritillstånd och redovisning av dem handläggs hos fritidsenheten.

Kommunen har ett bra samarbete med RF SISU Jämtland/Härjedalen. Kulturpris, kulturstipendium, idrottspris och idrottsstipendium delas ut årligen. Studieförbunden stöds med ett aktivitetsbidrag.

Tre målområden

Ekonomiskt hållbart – hållbar tillväxt

Vi behöver bli flera för att klara en långsiktig ekonomisk hållbarhet i Härjedalen.

Mål

Verka kostnadseffektivt och få en hållbar tillväxt inom enheterna.

Social hållbarhet – goda utbildningsmöjligheter, trygg omsorg/trygga miljöer

Mål

Härjedalens kommun ska erbjuda trygga mötesplatser som är öppna för alla. Flickor och pojkar ska ges lika stort utrymme i verksamheterna och alla medarbetare ska ha kunskap om barns rättigheter. Det ska finnas strukturer som skyddar barn mot övergrepp av vuxna och andra barn i den egna verksamheten,
till exempel i simhallar och vid olika kulturaktiviteter. All verksamhet för barn- och unga ska vara ANDT-fri.

Miljömässig hållbarhet – miljömedveten och klimatsmart

Mål

Stötta och ge råd för att minska energiförbrukning för de anläggningar och samlingslokaler som finns i kommunen.

I största möjliga mån använda oss av digitala plattformar vid möten och utbildning. Våra egna verksamheter ska arbeta för att minska matsvinn och öka medvetenheten om vinsterna med återvinning.

Senast uppdaterad: 3 november 2022 14:54
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas