Medarbetarpolicy

Fastställd av kommunfullmäktige den 29 april 2019.
Diarienummer KS 2019/201.

Medarbetarpolicy för Härjedalens kommun

Det här är en policy för alla som arbetar i Härjedalens kommun. Policyn beskriver vilka förväntningar och krav kommunen har på chefer och medarbetare.

Medarbetare i Härjedalens kommun arbetar ytterst på uppdrag av härjedalingarna och vårt arbete finansieras med skatter och avgifter. Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt och levererar service och tjänster av hög kvalitet.

Som medarbetare möter du härjedalingar i livets alla skeden. Vi känner stolthet och engagemang för det arbete vi gör med fokus på Härjedalens och medborgarnas bästa.

Medarbetarpolicyn utgår från kommunens värdegrund

 • Jag är här för dem som bor, verkar eller besöker Härjedalens kommun.
 • Jag har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med respekt.
 • Jag ser möjligheter och vill förbättra vår verksamhet.

Våra medarbetare känner engagemang och ansvar

Varje medarbetare är unik och värdefull. Vi är stolta över vår insats och är goda ambassadörer för Härjedalens kommun. Engagemang och ansvarstagande gör kommunen till en attraktiv arbetsplats.

Varje verksamhet och varje medarbetare bidrar till att uppfylla kommunens uppdrag och mål. Det finns en tydlig koppling mellan de övergripande politiska målen och de olika verksamheternas mål och resultat.

Som medarbetare i Härjedalens kommun

 • Förväntas du ha du kunskap om din verksamhets mål och förutsättningar och hur dina insatser bidrar till hela kommunens utveckling.
 • Utvecklar du ständigt ditt arbetssätt för att bättre uppfylla mål och resultat.

Som chef ska du dessutom

 • Ha en helhetssyn på verksamheten och förmedla helhetssynen till
  medarbetarna.
 • Formulera och förmedla tydliga mål och resultatkrav.
 • Genom dialog förmedla vilka förväntningar du har på medarbetarna och se till att de har rätt förutsättningar att nå resultat.
 • Följa upp och analysera resultat och mål för att utveckla verksamheten och vid behov besluta om nödvändiga förändringar.

Delaktighet och inflytande förbättrar verksamheten

Alla arbetsplatser ska ha öppen kommunikation och en tillåtande attityd som ger utrymme för egna initiativ. Genom samverkan är alla delaktiga, har inflytande över hur verksamheten ska utvecklas och tar ansvar. Grunden för samverkan är arbetsplatsträffar och samtalen mellan medarbetare och chef; dialogen utvecklar relationer som bidrar till arbetsglädje och god arbetsmiljö.

Som medarbetare i Härjedalens kommun

 • Förväntas du ta ansvar för din möjlighet till inflytande och är
  delaktig i att utveckla verksamheten.

Som chef

 • Stimulerar du medarbetarnas delaktighet i utvecklingen av verksamheten.
 • Ser du till att alla medarbetare får möjlighet att framföra sin åsikt.
 • Har du ett gott samarbete och en god samverkan med de fackliga organisationerna.

Gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten

Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska kunna leverera service och tjänster av hög kvalitet till våra medborgare. Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla våra verksamheter. Kompetens är en kombination av kunskap, förmåga att omsätta den och viljan att dela med sig. I medarbetarsamtalen identifierar chef och medarbetare kompetensbehov och önskemål om utveckling utifrån verksamhetens behov.

Som medarbetare i kommun

 • Har du ett eget ansvar för att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens behov.
 • Bidrar du med konstruktiva åsikter som leder till utveckling.

Som chef har du också ett särskilt ansvar för att

 • Skapa förutsättningar och uppmuntra till lärande, kreativitet, utveckling och ansvarstagande.
 • Kontinuerligt utveckla ditt ledarskap.

Professionellt bemötande i alla led

Vår grund är alla människors lika värde. Våra verksamheter ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering. Kränkande särbehandling och olika former av diskriminering och trakasserier ska inte förekomma.

Som medarbetare i Härjedalens kommun

 • Respekterar du alla människors lika värde och bemöter alla med respekt.
 • Bidrar du till utveckling av jämställdhet och mångfald i din verksamhet.

Som chef ser du dessutom till att

 • Attityderna på arbetsplatsen kännetecknas av öppenhet och respekt för alla.
 • Diskriminering eller trakasserier inte förkommer.
 • Alla medarbetares erfarenheter tas tillvara oavsett roll i organisationen.

Vi skapar vår egen arbetsmiljö

Alla arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö och alla ska känna arbetsglädje. Vi är alla en del av vår arbetsmiljö. Både chef och medarbetare har ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Som medarbetare i Härjedalens kommun

 • Är du en del av din och dina arbetskamraters arbetsmiljö och bidrar till att arbetsmiljön är trevlig.
 • Tar du ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet.
 • Ska du uppmärksamma din närmaste chef på eventuella arbetsmiljöproblem.

Som chef i ansvarar du dessutom för att

 • Skapa en god arbetsmiljö, ett bra arbetsklimat och uppmuntrar till sund livsstil.
 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lön

Den lokala lönebildningen utgår från den ekonomiska situationen i kommunen. Härjedalens kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Det ska löna sig att uppfylla målen och ta extra ansvar; att göra det lilla extra. Medarbetare ska känna till vilka krav, förväntningar och mål som gäller och cheferna ska följa upp och återkoppla resultaten. Prestationsbedömningar görs med hjälp de kommungemensamma lönekriterierna med utgångspunkt från den gemensamma värdegrunden. Grunderna för lönesättning vid anställning är arbetets svårighetsgrad, ansvar och befogenheter samt utbildning och kompetens. Eventuella löneskillnader är sakligt motiverade och inte diskriminerande.

Som medarbetare i Härjedalens kommun

 • Kan du påverka din löneutveckling genom att i dialog med din chef fförbättra ditt arbetsresultat, höja din kompetens, ta större ansvar och bidra ytterligare till verksamhetens utveckling.

Som chef ansvarar du dessutom för att

 • Tydligt förmedla till medarbetarna vilka lönekriterier som gäller.
 • Genomföra mål- och medarbetarsamtal samt lönesamtal varje år.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 28 februari 2023 16:32
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas