Miljöpolicy och övergripande miljömål för Härjedalens kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 25 november 2002 § 111.
Diarienummer KS 2002/183.

Miljöpolicy

Inom Härjedalens kommun ska vi arbeta för en ekologisk hållbar
utveckling. Miljöarbetet ska inriktas på att uppfylla de lokala, regionala
och nationella miljömålen. Detta gäller i kommunens tre roller som
verksamhetsutövare, som myndighet och som Agenda 21-ansvarig.
Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-25 att fastställa miljöpolicy och
övergripande miljömål för Härjedalens kommun.

För att få en ekologisk hållbar utveckling ska vi inom kommunen:

 • Visa miljöhänsyn i alla roller och verksamhetsområden.
 • Utbilda, informera och motivera anställda och kommunmedborgare
  för att stärka miljömedvetandet i kommunen.
 • Sträva efter att hushålla med råvaror, energi, vatten och andra
  resurser.
 • Tillse att miljöfrågorna utgör en viktig komponent i allt planarbete,
  myndighetsutövning, upphandling av varor och entreprenader samt vid val av produktionsmetoder och investeringar i den egna verksamheten.
 • Verka för att bevara våra värdefulla tillgångar i form av ren luft, mark
  och vatten samt den biologiska mångfalden och kulturlandskapet.
 • Säkerställa god hantering av samhällets restprodukter i form av avfall.
 • Följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav inom miljöområdet.
 • Arbeta med miljöfrågor och sträva mot ständiga förbättringar och
  förebygga föroreningar som en naturlig del i vår verksamhet.

Övergripande miljömål

I ett miljöprogram för Härjedalens kommun beslutade fullmäktige 1 december 1997 om Agenda 21- mål för kommunen. Dessa mål ersätts av nedanstående nya miljömål för Härjedalens kommun. Kommunens förvaltningar/avdelningar/enheter kommer att bryta ner de övergripande miljömålen till detaljerade miljömål och handlingsplaner.

Luft

Luften i Härjedalen ska vara ren.
Luftmätningar, kontrollprogram

Vatten

Allt vatten i Härjedalens kommun ska vara tjänligt och skyddas mot negativ påverkan.
Skydd av vattentäkter, inventeringar.

Avfall

Avfall ska hanteras så att återanvändning/återvinning optimeras, Allt farlgt avfall ska samlas in och hanteras på ett säkert sätt.
Information, insamling, miljöstationer, förpackningar, insamling.

Biologisk mångfald

den Biologiska mångfalden ska bevaras, hotade arter ska skyddas.
Inventering skyddsprogram.

Energi

Energianvändningen ska vara effekiv och förnyelsebara resurser ska användas i högre utsträckning.
Uppvärmning, elförbrukning.

Transporter

Miljöbelastningen från transporterna i kommunen ska minska.
Bränslen, fordon, resepolicy, tjänsteresor, kollektivtrafik, infrastruktur.

Inköp av varor och tjänster

Kommunen ska ställa miljökrav vid upphandlingar och inköp.
Inköpsrutiner, inköpspolicy, utbildning.

Information och utbildning

Miljömedvetandet i kommunen ska öka.
Utbildning och information till anställda, miljön i skolan, information till allmänheten.

Folkhälsa

Det ska varahälsosamt och stärkande att bo i Härjedalen!

Senast uppdaterad: 3 november 2022 14:34
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas