Policy för arbetsmiljön i Härjedalens kommun

Antagen av kommunfullmäktige 3 december 2019 § 188.
Diarienummer KS 2019/1068

God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler, anläggningar, i sättet att leda och organisera arbetet och i samverkan människor emellan.

God arbetsmiljö är en viktig effektivitetsfråga och ett viktigt konkurrensmedel. God
arbetsmiljö är därmed en strategisk fråga för Härjedalens kommun.

Lagar, avtal samt Arbetsmiljöverkets råd och föreskrifter anger minsta godtagbara standard.

En god arbetsmiljö förutsätter:

 • för varje verksamhet tydliga mål och resultatkrav med uppföljning och utvärdering
 • en tydlig väl fungerande arbetsorganisation
 • motiverad personal och motiverad ledning på alla nivåer
 • samverkan mellan arbetsgivare, chefer och medarbetare
 • delaktighet, inflytande, ansvar och utveckling för samtliga medarbetare
 • att tillhandahålla hälsofrämjande och förebyggande insatser för en god hälsa
 • att ingen medarbetare utsätts för diskriminering eller kränkande särbehandling

Varje förvaltning ska:

 • ha en klar och välkänd fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifterna
 • säkerställa att arbetet med förbättringar av arbetsmiljön integreras i den dagliga verksamheten genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • upprättar detaljerade mål för förvaltningens verksamhet
 • upprätta årliga handlingsplaner för sitt arbetsmiljöarbete som integreras i budgetprocessen

Samtliga anställda ska:

 • förstå sin arbetsuppgift och roll
 • känna till målen med arbetet och förstå sin roll i organisationen
 • ha nödvändig kompetens och befogenheter för att utföra sina arbetsuppgifter
 • få och ta sitt ansvar
 • utveckla sin kompetens
 • få sin kompetens väl tillvaratagen
 • ha inflytande över sitt arbete och sin arbetsmiljö
 • medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö
 • visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö
 • verka för att diskriminering och mobbning inte förekommer

Därutöver ska chefer:

 • ha de särskilda kunskaper som de behöver för sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • tillse att arbetsmiljöfrågorna ingår som en integrerad och naturlig del i verksamhetens dagliga rutiner
 • aktivt verka för friskvård och tidig arbetsanpassning samt tidig rehabilitering
 • ska hålla kontinuerlig kontakt med den sjukskrivne, denna uppgift kan inte fördelas till någon annan
 • utföra de fördelade arbetsmiljöarbetsuppgifterna och därmed se till att det sker genom systematiskt arbetsmiljöarbetet

Därutöver ska skyddsombud:

 • verka för en tillfredställande arbetsmiljö
 • vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall
 • verka för att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen
 • påpeka fel och brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren i första hand
 • delta i planeringen av arbetsorganisatoriska förändringar, införande av ny teknik och förändrade arbetsmetoder, nybyggnad, ändring av lokaler samt i annan planering som är av betydelse för arbetsmiljön
 • delta i arbetsmiljöronder
 • delta i utbildningar

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan enligt Härjedalens kommuns samverkansavtal. Med arbetsgivare avses både förtroendevalda och chefer i kommunen.

Varje styrelse och nämnd ska ha ett system för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Rehabilitering ska göras tidigt, aktivt och i samverkan mellan arbetsmarknadens olika företrädare.
Bilaga till arbetsmiljöpolicy

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras genom Arbetsmiljöverkets föreskrift
AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen vilket innebär att fullmäktige har ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågorna i verksamheten.
Det är fullmäktiges ansvar att fördela arbetsmiljöarbetsuppgifterna till nämnder och styrelse som i sin tur fördelar uppgifterna till chefer och vidare ner i verksamheten där mycket av det praktiska arbetsmiljöarbetet sker. För att fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifterna ska vara giltigt krävs följande:

 • det ska finnas ett behov att fördela arbetsmiljöarbetsuppgifterna (organisationens storlek, geografisk spridning med mera)
 • den som tar emot fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter ska ha den kompetens som behövs för att utföra uppgifterna.
 • den som innehar arbetsmiljöarbetsuppgifter ska ges tillräckliga befogenheter och resurser för att klara av uppgifterna.
 • den som får arbetsmiljöarbetsuppgifter fördelade till sig ska ha en relativt självständig ställning i förhållande till den som fördelat uppgifterna.
 • vid fördelning av uppgifterna ska det klart och tydligt framgå vem som innehar vilka arbetsmiljöarbetsuppgifter.

Hierarkisk fördelning av arbetuppgifter gällande arbetsmiljö

 1. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fördelar arbetsmiljöarbetsuppgifter till kommunstyrelsen och
  utskott.
 2. Kommunstyrelse och utskotten: Kommunstyrelsen/utskotten ger kommunchef/förvaltningschef rätt att fördela uppgifter vidare.
  KS/utskotten har övergripande ansvar för att arbetsmiljölagen följs inom sitt verksamhetsområde. Tar fram och fastställer övergripande mål.
 3. Förvaltningschef och kommunchef: Förvaltningschefen ger avdelningschef rätt att fördela de mera verksamhetsnära uppgifterna vidare. För en förvaltning med två organisatoriska nivåer fördelar förvaltningschefen de mera verksamhetsnära uppgifterna till enhetschef eller rektor. Upprättar detaljerade mål för förvaltningens verksamhet.
 4. Avdelningschef: Avdelningschefen ger enhetschef rätt att fördela de mera verksamhetsnära uppgifterna vidare. För en förvaltning med tre organisatoriska nivåer fördelar avdelningschefen de mera verksamhetsnära uppgifterna till enhetschef. Upprättar handlingsplaner för avdelningen.
 5. Enhetschef eller rektor: Enhetschef eller rektor har möjlighet att fördela konkreta arbetsmiljöarbetsuppgifter vidare till medarbetare. Upprätta handlingsplaner och genomföra aktiviteter.
 6. Medarbetare: Medarbetare ansvarar för de arbetsmiljöarbetsuppgifter som fördelats av närmaste chef.
Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 16:24
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas