Policy för rökfri arbetstid

Fastställda av kommunfullmäktige 9 februari 2011 § 15.
Diarienummer KS 2010/212.

Policyn omfattar alla anställda och förtroendevalda i Härjedalens kommun. Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sitt arbete, det vill säga den tid vi arbetar eller har paus. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därför undantagen.

Rökfri arbetstid gäller för medarbetare oavsett plats.

Härjedalens kommun har för avsikt att skapa rökfria miljöer för att skydda medarbetare och medborgare från att utsättas för skadlig tobaksrök.

Arbetsgivaren har ett ansvar enligt 8 § tobakslagen för att ingen medarbetare ska utsättas för tobaksrök mot sin vilja. Målet med rökfri arbetstid är inte att få medarbetarna att sluta röka utan enbart att skydda andra från att utsättas för skadlig tobaksrök.

Varje chef ska informera sina medarbetare om kommunens rökpolicy.

Varje arbetsplats ska se över och definiera de fysiska gränserna för arbetsplatsen och utse en lämplig plats för rökning utanför arbetstid. Detta för att ytterligare skydda medarbetare och medborgare från att utsättas för skadlig tobaksrök.

Medarbetaren är skyldig att följa rökpolicyn och följa de regler för rökning som gäller inom Härjedalens kommun.

Härjedalens kommun kommer att med start 2011 erbjuda stöd och hjälp till de medarbetare som vill sluta röka.

Riktlinjer för genomförande av rökfri arbetstid för Härjedalens kommuns anställda och förtroendevalda

Nedanstående riktlinjer kompletterar Härjedalens kommuns policy för rökfri arbetstid antagen av kommunfullmäktige 2011-02-09.

Riktlinjerna är beslutade av kommunens ledningsgrupp 2011-03-14.

Syfte med rökfri arbetstid

Härjedalens kommun har för avsikt att skapa rökfria miljöer för att skydda medarbetare och medborgare från att utsättas för skadlig tobaksrök.

Rökfri arbetstid

Rökfri arbetstid innebär att all arbetstid, inklusive pauser, skall vara rökfri. Frukost, lunch- och middagsrast räknas inte till arbetstid och omfattas inte av dessa riktlinjer. Måltidsuppehåll jämställs med lunchrast. Rökning är inte tillåten i omedelbar anslutning till entréer av kommunens lokaler, i kommunens fordon eller på skolgårdar.

Enligt policy för rökfri arbetstid ska varje arbetsplats se över och definiera de fysiska gränserna för arbetsplatsen och utse en lämplig plats för rökning utanför arbetstid. Ledningsgruppens tolkning av ovanstående är att lämplig plats för rökning utanför arbetstid är utomhus, dock ej i omedelbar anslutning till entréer.

Information

Varje chef skall informera sina medarbetare om policy och riktlinjer för rökfri arbetstid.

Rökfri arbetstid gäller för samtliga anställda och förtroendevalda vid Härjedalens kommuns alla arbetsplatser. Vid nyanställning skall respektive chef informera om Härjedalens kommuns policy för rökfri arbetstid.

Möjlighet till stöd

Den arbetstagare som så önskar kan vid ett tillfälle under arbetstid besöka företagshälsovårdens läkare för rökavvänjningsrådgivning. Arbetstagaren kontaktar då närmaste chef som gör beställningen enligt gängse rutiner. Alternativt kan arbetstagaren ingå i rökavvänjningsgrupp hos Landstinget under arbetstid.

Kostnaden för läkarbesöket och arbetstid som tas i anspråk för deltagande i rökavvänjningsgrupp belastar berörd förvaltning.

Senast uppdaterad: 6 februari 2023 16:44
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas