Riktlinje för brandskydd

Antagen av kommunstyrelsen 18 februari 2021 § 13.
Diarienummer KS 2021/34.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är den som äger en fastighet eller den som bedriver verksamhet i fastigheten, nyttjanderättshavaren, ansvarig för att brandsäkerheten säkerställs. Man har brandskyddsansvar.

Med brandsäkerhet avses dels det byggnadstekniska brandskyddet med tillhörande släck- och livräddningsutrustning, men även organisatoriskt brandskydd till exempel utbildning, handlingsplaner för utrymning och ansvarsfrågor.

Härjedalens kommun är medlem i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Räddningstjänsten kontrollerar hur ägaren eller nyttjanderättshavaren uppfyller sitt brandskyddsansvar.

För att uppfylla brandskyddsansvaret ska alla berörda verksamheter inom Härjedalens kommun tillämpa ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta innebär att de i sin organisation på ett strukturerat sätt ska planera, dokumentera, utbilda, öva, kontrollera och följa upp brandskyddet i verksamheten. Samtliga verksamheter ska ha tillgång till skriftlig och standardiserad dokumentation angående det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Denna dokumentation ska innehålla:

 • Ansvar och organisation (gränsdragningslista/ansvarsfördelning)
 • Utbildning och övning
 • Riskinventering, interna regler och rutiner
 • Brandskyddsdokumentation
 • Kontroll och underhåll
 • Nödlägesberedskap
 • Uppföljning (här ingår incidentrapportering och skador/tillbudsrapportering)

Gällande lagstiftning för brandskydd anger endast lägsta godtagbara nivå på byggnadstekniska krav utifrån personskyddet. Egendomsskyddet är den enskilde fastighetsägarens ansvar. Kommunen ska därför vid ny-, om-, eller tillbyggnad av fastighet där Härjedalens kommun bedriver verksamhet uppmana fastighetsägare att vid behov genomföra riskanalys för att fastställa optimal nivå på brandskyddet utifrån perspektiven risk och ekonomi. Detta gäller även vid förändring av verksamhetsklasser.

Mål

 • Härjedalens kommun bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete som är en naturlig del i
  arbetsmiljöarbetet och som omfattar all verksamhet. Alla anställda i Härjedalens kommun
  har kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning samt kunskap om
  att ingripa vid ett nödläge.

Ansvarsbeskrivning för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att Härjedalens kommun bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Huvudansvarig för brandskyddsarbetet inom förvaltningsorganisationen är kommunchefen.

Brandskyddsorganisationen följer verksamhetens ordinarie ledningsstruktur. Som grund innebär det att kommunchefen (huvudansvarig - brandskydd) delegerar valda uppgifter inom SBA till förvaltningschef (förvaltningsansvarig - brandskydd) som delegerar delar av SBA vidare till verksamhetschef (verksamhetsansvarig - brandskydd) som slutligen delegerar till skyddsombud eller annan utsedd person på arbetsplatsen (brandskyddskontrollant).

Respektive förvaltning ansvarar för att anpassa dokumentationen till egen ledningsstruktur.

Tabell som visar rollfördelningen inom det systematiska branddkyddsarbetet

Roll inom systematiskt brandskyddsarbete

Befattning

Huvudansvarig - brandskydd

Kommunchef

Förvaltningsansvarig – brandskydd

Förvaltningschef

Verksamhetsansvarig – brandskydd

Enhetschef

Brandskyddskontrollant

Ombud på arbetsplatsen

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022 16:20
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas