Riktlinjer för bisyssla i Härjedalens kommun

Antagna av kommunstyrelsen 14 september 2016 § 180.
Diarienummer KS 2016/435.

Denna riktlinje grundar sig på §§ 7-7d lagen om offentlig anställning samt bestämmelser i det centrala kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser § 8.

Dessa riktlinjer gäller alla anställda inom Härjedalens kommuns verksamheter. Ytterligare information om bisysslor finns i regler i LOA (lagen om offentligt anställning) och i AB (Allmänna bestämmelser).

Målet med denna riktlinje är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Syftet är även att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller.

Definition

En bisyssla är i princip varje syssla oavsett omfattning, som utförs vid sidan om
huvudanställningen. Bisysslan kan vara uppdrag, anställning eller egen verksamhet.

Tillåtna bisysslor

Vissa bisysslor är normalt alltid tillåtna. Sådana bisysslor är:

 • Fackliga förtroendeuppdrag lokala såväl som centrala
 • Politiska eller ideella förtroendeuppdrag
 • Statliga eller kommunala uppdrag
 • Uppdrag på grund av domstols förordnande som nämndeman eller god man

Arbetsgivaren är allmänt sett positiv till bisysslor. Däremot kan arbetsgivaren förbjuda bisysslor som kan anses skada arbetsgivarens förtroende, är hindrande för att utföra arbetsuppgifterna eller kan anses konkurrera med kommunens verksamheter. Viss försiktighet bör även iakttas beträffande uppdrag i en ideell organisation som har samröre med Härjedalens kommun, om medarbetaren har till uppgift att fördela pengar eller andra resurser.

Förtroendeskadliga bisysslor

Denna form av bisyssla avser huvudsakligen arbetsgivarens förtroende gentemot tredje man. Olika jävsfrågor kan också hänföras till denna grupp. Med bakgrund av att det i kommunal verksamhet ska iakttas saklighet och opartiskhet är det angeläget att medarbetare inte åtar sig andra uppdrag som kan rubba förtroendet eller på annat sätt skada anseendet för Härjedalens kommun. Om exempelvis bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som medarbetaren själv verkar inom finns det risk för att den egna rörelsen gynnas före arbetsgivarens.
Förtroendeskada kan även uppkomma om Härjedalen kommuns namn används i syfte att legitimera verksamheten.

Arbetshindrande bisysslor

Till denna grupp av bisysslor hör de bisysslor som inverkar på den anställdes möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter dvs:

 • Ej kan utföra en fullgod arbetsinsats under arbetstid
 • Inte kan förskjuta arbetstid eller byta schema
 • Ej kan ha normal jour eller beredskap
 • Inga möjligheter till övertidsarbete

En bisyssla blir arbetshindrande när den har en sådan omfattning och förläggning att den medför att medarbetaren inte hinner eller orkar med sitt arbete kvantitativt eller kvalitativt.

Det är exempelvis förbjudet för en arbetstagare som också bedriver egen rörelse att under sin arbetstid genomföra kontakter eller aktiviteter avseende den egna rörelsen. Effekten av detta skulle annars bli att arbetstagaren fick lön för tid då arbetsinsatser utfördes för andra ändamål.

Ovanstående innebär att en heltidsanställd endast kan ha en bisyssla i relativt liten omfattning. Gällande arbetstidslag och semesterlagstiftning förutsätter att tiden utöver heltidsanställning användes till vila och återhämtning fysiskt samt psykiskt.

Konkurrerande bisyssla

Konkurrerande bisyssla kan föreligga om bisysslan sker i en verksamhet med samma utbud och kundkrets som kommunen har dvs:

 • Den anställde har ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett hur verksamheten drivs
 • Tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta sådan verksamhet
 • Innehar uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet.

Sådana uppdrag kan vara styrelseuppdrag, revisor eller konsultuppdrag innebärande stöd och planering. Arbetsgivaren kan ge sitt medgivande till konkurrerande bisyssla.

Anmälan av bisyssla

Arbetstagare skall på begäran anmäla till arbetsgivaren att han/hon innehar bisyssla. Anmälan ska ske skriftligen på blankett ” Anmälan av bisyssla” som finns på intranätet. När arbetsgivaren fått kännedom om bisysslan gör han sedan en bedömning om bisysslan är tillåten eller inte. En checklista finns som bilaga för att kunna avgöra om bisysslan är förtroendeskadlig eller ej.

Beslut om att förbjuda/tillåta bisyssla

Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma om bisysslan är tillåten eller ej. Innan ett beslut om bisyssla fattas skall närmaste chef alltid tillsammans med den anställde förvissa sig om att uppgifterna i bedömningsunderlaget är rätt uppfattade. Arbetsgivaren skall också motivera varför han avslår respektive beviljar en begäran om bisyssla. Närmaste chef utarbetar bedömningsunderlag och fattar beslut om rätten att inneha bisyssla ska beviljas eller avslås.

Beslut om förtroendeskadlig bisyssla förhandlas inte. Förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisyssla ska förhandlas med berörd facklig organisation före beslut.

Vid arbetshindrande bisysslor skall arbetsgivaren beskriva på vilket sätt medarbetaren inte gör en fullgod insats eller på vilket annat sätt bisysslan verkar hindrande på arbetstidsförläggning och arbetsuppgifter. Vid förbud mot bisyssla bör tid för skälig avveckling ges dock högst 6 månader. Förtroendeskadlig bisyssla ska omedelbart upphöra.

Påföljder

Den arbetstagare som bryter mot förbudet avseende förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor kan drabbas av arbetsrättsliga påföljder såsom disciplinpåföljd enligt AB eller uppsägning på grund av personliga skäl. Detsamma gäller om arbetstagaren vägrar lämna uppgifter eller lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid anmälan av bisyssla. Grovt åsidosättande av åligganden i anställningsavtalet kan leda till avsked.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022 16:18
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas