Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Fastställda av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 96.
Diarienummer KS 2020/787.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommuner bedriva sin verksamhet med en god ekonomisk hushållning. Detta gäller oberoende om verksamheten bedrivs i egen regi eller genom andra juridiska personer (kommunkoncernen). Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.

Riktlinjerna har för avsikt att ta höjd för ett mer långsiktigt perspektiv på kommunens ekonomiska styrning och är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Riktlinjerna avser i huvudsak den kommunalt skattefinansierade verksamheten. För den verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen med hjälp av ägardirektiv, bolagsordningar och eventuellt andra styrande dokument.

Härjedalens kommun har inte inrättat någon resultatutjämningsreserv (RUR). Riktlinjerna innehåller därför ingenting om hur en sådan reserv ska hanteras.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Om kostnaderna på lång sikt överstiger intäkterna innebär det att morgondagens medborgare inte bara får betala kostnaden för sin egen konsumtion utan även kostnaden för tidigare generationers överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för låg självfinansieringsgrad av kommunens investeringar.

God ekonomisk hushållning handlar inte bara om att få ekonomin att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger.

Härjedalens kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en begränsning för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Långsiktiga finansiella mål

Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir målen styrande för vad man långsiktigt vill uppnå ifråga om finansiell styrka, skattenivå och resultatutveckling.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Dom närmsta åren kommer kommunen att investera betydande belopp i VA infrastruktur vilket kommer att innebära en ökad skuldsättning och därmed en minskad soliditet.

Mål:

För kommunkoncernen ska soliditeten vara minst 20 % exklusive totala pensionsförpliktelser.

En balanserad budget och flerårsplan med positiva årsresultat

En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet på lång sikt bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den generationen ska behöva betala en högre skatt.

Överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera investeringar i förskolor, skolor, infrastruktur samt andra anläggningstillgångar med eget kapital. Det säkerställer också finansieringen av de pensionsåtaganden som i balansräkningen redovisas som ansvarsförbindelser. Ett överskott i verksamheten skapar även en bättre beredskap för oförutsedda kostnader.

Mål:

Årsresultatet efter balanskravsutredning för Härjedalens kommun ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning över en rullande 5-årsperiod.

Kortsiktiga finansiella mål

Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Härjedalens kommuns årliga budgetprocess.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning ska med utgångspunkt från vision och strategiska mål omfatta kommunens olika verksamhetsområden. Målen för budgetåret formuleras inom ramen för Härjedalens kommuns årliga budgetprocess.

Uppföljning och bedömning

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ska ske i både delårsrapport och årsredovisning. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för uppföljning av de mål som kommunfullmäktige har beslutat och som bedömer om Härjedalens kommun har en god ekonomisk hushållning. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning bör kommunfullmäktige ange en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska bedömas som uppnådd. Denna lägsta nivå ska formuleras inom ramen för Härjedalens kommuns årliga budgetprocess.

Senast uppdaterad: 4 november 2022 11:38
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas