Samverkansrutin mellan skola och socialtjänst

Antagna av socialförvaltningen och bildningsförvaltningen 2 juni 2022.

Bakgrund till samverkan

Samverkansrutinerna är utarbetade utifrån ett uppdrag av förvaltningsledningen inom bildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.

Styrdokument

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har socialnämnden ansvar för att samverkan kommer till stånd i frågor som rör barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa (5 kap. 1a § SoL).

En motsvarande skyldighet för andra parter att initiera och medverka till samverkan finns i skollagen (29 kap. 13 §) samt övergripande i patientsäkerhetslagen (6 kap. 5 §)

I Socialstyrelsens vägledning ”Samverkan för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer” kan man läsa mer om samverkan mellan olika aktörer.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Utgångspunkter

När endera socialtjänsten eller skolan anser att det är till värde för barnet/eleven ska initiativ till samverkan tas.

All samverkan ska utgå från socialtjänstens respektive förskolans/skolans idéer och gagna respektive områdes syfte.

Socialtjänsten och förskolan/skolan ska var för sig initiera samverkan i den process som kräver det.

För all samverkan ska en bra relation till barnets/elevens vårdnadshavare eftersträvas för såväl socialtjänsten som för förskolan/skolan.

Uppdrag

Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen ska var för sig utforma och etablera ett hållbart och effektivt samarbete kring barn och unga, samt samverka när det är värdeskapande för individen.

De grundläggande sekretessbestämmelserna för offentlig verksamhet

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men (26 kap. 1 § OSL).

Samverkan

Socialtjänstens uppdrag är att utreda och att ge skydd och stöd.

Förskolans och skolans uppdrag är att stimulera uppbyggnad av kunskaper, värden och förmågor.

Information och kommunikation

För att respektive verksamhet ska kunna skapa värde i sitt arbete med barn och elever behöver vi aktuell kunskap och information om varandras uppdrag och arbete. Därför har vi kommit överens om följande rutiner.

Elevhälsochef inom bildningsförvaltningen och enhetschef inom IFO/bistånd (Individ- och familjeomsorgen/bistånd) kallar till ett samverkansmöte två gånger/år, april och oktober, där representanter för elevhälsan, rektor, socialtjänst och familjeteam finns representerade.

Utvärdering av samverkan sker senast den 30 juni varje år. Ansvariga är elevhälsochef inom bildningsförvaltningen och enhetschef inom IFO/bistånd. Information samlas in av berörda parter.

Förslag på samverkansmötets innehåll:

 • Uppföljning av föregående möte
 • Behovsanalys
 • Syfte och mål
 • Utvärdering av samverkan
 • Gemensamma kompetensutvecklingsfrågor
 • Tid för nytt möte

Bildningsförvaltningen

Ansvar

Rektor

Vi säkerställer att

Vi bjuder in personal från individ- och familjeomsorgen till våra föräldramöten för att möjliggöra för familjeteamet att informera om tillgängligt föräldrastöd i kommunen. Detta sker vid ett tillfälle under varje barns/elevs förskole-, lågstadie-, mellanstadie-, högstadie- och gymnasietid.

Vi är socialtjänsten behjälpliga med att sprida information som de vill nå ut med till vårdnadshavare. Detta sker genom rektorer för vidare spridning via Schoolsoft eller dylikt.

Vi kommer till samverkansmötet som elevhälsochef och enhetschef för IFO/bistånd kallar till två gånger/år, med syfte att följa upp framarbetade rutiner för samverkan.

Socialförvaltningen

Ansvar

Avdelningschef IFO/Bistånd

Vi säkerställer att

Personal från individ- och familjeomsorgen kommer till de föräldramöten som förskolan/skolan bjuder in till och ger information om tillgängligt föräldrastöd.

Vi skickar i början av varje läsår ut aktuellt material gällande tillgängligt föräldrastöd samt annat informationsmaterial som kan vara av värde för förskolor och skolor. Materialet skickas till rektorer för vidare spridning via Schoolsoft eller dylikt.

Vi kommer till samverkansmötet som elevhälsochef och enhetschef för IFO/bistånd kallar till två gånger/år, med syfte att följa upp framarbetade rutiner för samverkan.

Anmälan

När oron för barnet/eleven medför att det inte räcker med ett samverkansmöte utan skolan behöver göra en orosanmälan så gäller anmälningsplikten och handlingsplanen för förskola/skola då man känner oro eller misstänker att barn/elever far illa.

Bildningsförvaltningen

Ansvar

Rektor

Vi säkerställer att

Alla på förskolan/skolan känner till anmälningsplikten och framarbetade anmälningsrutiner genom ”Handlingsplan för förskola/skola då man känner oro eller misstänker att barn/elever far illa”.

Vårdnadshavare har fått information om att en anmälan ska göras. Om oron gäller misstänkt misshandel eller sexuella övergrepp ska förskolan/skolan ta direkt kontakt/göra en anmälan till socialtjänsten. Vårdnadshavare ska i dessa fall inte informeras om att en anmälan ska göras.

Vi prioriterar att komma till det möte som socialtjänsten bjuder in till i samband med anmälningar.

Om anmälaren önskar återkoppling gällande beslut om inledd utredning eller ej, tar anmälaren kontakt med socialtjänsten efter två veckor.

Anmälan kan göras skriftligt via brev eller e-tjänst. Vid akut behov kan anmälan göras på telefon och den skriftliga anmälan kan inkomma senare.

Socialförvaltningen

Ansvar

Enhetschef IFO/Bistånd

Vi säkerställer att

Vi finns tillgängliga för anonym konsultation inför en eventuell anmälan.

Vi tar emot anmälan från förskolan/skolan muntligen, därefter ska den även inkomma skriftligt.

Vi informerar den som har gjort anmälan om att anmälan tagits emot och av vem.

Om anmälaren hör av sig lämnar vi information om att en utredning har inletts eller ej, eller redan pågår.

Vi finns vid behov tillgängliga för ett anmälningsmöte i samband med en anmälan.

Samverkansmöte

Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen

Ansvar

Rektor och avdelningschef IFO/bistånd

Vi säkerställer att

Vi alltid överväger om det skulle vara av värde för barnet/eleven med ett gemensamt möte oavsett om barnet/eleven redan har kontakt med socialtjänsten eller ej. Behovet kan vara alltifrån när vi uppmärksammar behov kring barnet/eleven som inte ger skäl för en orosanmälan, till barn/elever där flera orosanmälningar redan gjorts men där vi uppfattar att ingen förändring skett. Vi säkrar alltid barns/elevs och vårdnadshavares samtycke och delaktighet i samband med dessa möten.

Då någon av parterna anser att behov finns för ett gemensamt möte använder vi ”Samverkansmodellen” se bilaga 1.

Då samverkan ska kunna ske så smidigt som möjligt för alla parter, delges vårdnadshavare information så snart som möjligt och informeras även om samtycke genom framtagen blankett, varpå detta undertecknas. Det är processbärarens (initiativtagarens) ansvar att detta sker.

BBIC-triangeln

BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov.

BBIC-triangeln. Barnets utveckling innehåller hälsa, utbildning, känslor och beteende, sociala relationer. Familj och miljö innehåller nuvarande familjesituation, familjebakgrund, boende arbete och ekonomi, socialt nätverk och integrering. Föräldrarnas förmåga innehåller grundläggande omsorg, stimulans och vägledning, känslomässig tillgänglighet, säkerhet.

BBIC-triangeln

Bilaga 1

Processkarta för samverkansmöte

Innan något möte kan bokas så behöver initiativtagaren be vårdnadshavare eller ungdomen om denne är över 18 år om samtycke.

Förslag på dagordning samverkansmöten:

 • Sekreterare utses
 • Presentation av deltagarna
 • Syfte och mål med samverkansmötet/ uppföljning och sammanfattning av föregående möte
 • Samtycke gås igenom (blankett finns)
 • Sekretess
 • Nulägesbeskrivning
 • Behovsanalys
 • Minnesanteckningar/gemensam handlingsplan inklusive åtgärder (framtagen mall finns)
 • Vårdnadshavares kontaktperson (om annan än processbärare)
 • Tid för nytt samverkansmöte

Processkarta

 1. Behov av samverkans möte
  • Den som initierar ärendet är processbärare genom hela ärendet (rektor/familjebehandlare/socialsekreterare)
 2. Vårdnadshavare/myndig elev delges information
  • Processbäraren delger vårdnadshavare/myndig elev anledningen till behov av ett samverkansmöte 
  • Identifiera deltagare på samverkansmöten 
  • Samtycke skrivs på, blankett finns. Om ungdomen är myndig presenteras möjligheter till vårdnadshavare att ändå delta
 3. Processbärare kallar till samverkansmöte
  • Vårdnadshavare, barn/elev, skola och familjebehandlare kallas alltid (vid myndig ungdom – se ovan)
 4.  Första samverkansmötet
  • Inom två veckor från att ärendet blev känt
  • Leds av processbäraren
  • Åtgärder dokumenteras i minnesanteckningar/gemensam handlingsplan, framtagen mall finns. Dokumentation sparas i elev-akt
 5. Andra samverkans mötet
  • Inom två veckor från första samverkansmötet
  • Leds av processbäraren
  • Processbäraren ansvarar för vidare kallelse, uppföljning och utvärdering
 6. Ärendet avslutas
  • Processbäraren ansvarar för att avsluta ärendet, vilket dokumenteras i minnesanteckningar/gemensam handlingsplan.
Senast uppdaterad: 2 november 2022 15:24
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas