Strategi för översiktsplanering

Antagen av kommunfullmäktige 25 april 2024 § 30.
Diarienummer KS 2023/2.

Inledning

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som anger kommunens inriktning för utveckling på kort och lång sikt. Översiktsplanen redovisar hur kommunen planerar att använda mark och vatten, hur kommunen förhåller sig till allmänna intressen samt säkerställer en långsiktigt hållbar utveckling.

Från och med 2020 anger Plan- och bygglagen att kommunerna senast 24 månader efter ordinarie riksdagsval ska anta en planeringsstrategi där kommunen tar ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, samt bedömer i vilken utsträckning planen är aktuell. Syftet är att arbetet med översiktsplaneringen ska drivas mer kontinuerligt samt stärka översiktsplanens ställning som politiskt dokument. Om kommunen inte antar någon planeringsstrategi förklaras översiktsplanen inaktuell i sin helhet.

Inför arbetet med planeringsstrategin lämnar Länsstyrelsen ett underlag som redovisar statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Därefter har en sammantagen bedömning om de olika handlingarnas aktualitet gjorts samt en strategi för kommande översiktsplanearbete.

Härjedalens kommuns översiktsplan

Härjedalens översiktsplan är antagen år 2020. Planen utgår från en vision om fler medborgare år 2030. Översiktsplanen grundar sig i fyra olika teman, kommunikation, bostäder och arbetsmöjligheter och natur, rekreation och friluftsliv. Översiktsplanen anger ingen ny markanvändning utan hänvisar till befintliga fördjupningar och tillägg som är antagna sedan tidigare.

Processkarta för översiktsplanering

Processkarta för översiktsplanering

Ställningstagande förändrade planeringsförutsättningar

Ställningstagande lagändringar

Den kommunövergripande planen saknar i likhet med fördjupningar kommunens syn på klimatrelaterade risker för den byggda miljön. Avsaknaden av ställningstaganden innebär att planen behöver kompletteras för att uppnå lagkraven. Avsaknaden av ställningstaganden bedöms dock inte innebära att översiktsplanens funktion som övergripande mål- och styrdokument påverkas.

Ställningstagande ingripandegrunder och granskningsyttrande

Förändringar i Länsstyrelsens ingripandegrunder påverkar den kommunövergripande planens aktualitet till viss del, framför allt genom förändrade riksintresseanspråk. Dessa förändringar medför att kommunen behöver se över sina ställningstaganden och bedömningar kring de berörda markanspråken. Förändringarna har därmed viss påverkan på planen aktualitet.

Länsstyrelsens bedömer sitt granskningsyttrande som helt eller delvis inaktuellt för ett antal fördjupningar och tillägg. Det påverkar översiktsplanens funktion att skapa förutsägbarhet i utveckling av olika orter.

Ställningstagande bebyggd miljö

De förändringar som skett bedöms inte påverka aktualiteten hos handlingarna. Kommunens bostadsförsörjningsplan bör revideras enligt nya lagkrav för att kunna vara vägledande för översiktsplanen.

Ställningstagande teknisk försörjning

Förändrade planeringsförutsättningar inom teknisk försörjning bedöms inte påverka den kommunövergripande översiktsplanens aktualitet. Nytillkomna vattenskyddsområden kan påverka förutsättningar inom fördjupningar och tillägg.

Ställningstagande Areella näringar

Förändrade planeringsförutsättningar bedöms inte påverka aktualitet hos några handlingar.

Ställningstagande Natur och klimat

Förändrade planeringsförutsättningar inom natur och klimat påverkar inte kommunövergripande översiktsplanen men vissa fördjupningar har inaktuella beskrivningar av miljökvalitetsnormer och miljömål. Det bedöms dock inte påverka dokumentens funktion som mål- och styrdokument, men bör revideras för att vidhålla en aktuell översiktsplan.

Synpunkter på översiktsplanens användbarhet

Synpunkter har inhämtats från miljö- och byggnämnden samt tjänstemän som arbetar under nämnden. Det framkommer behov av följande:

  • Revidera äldre fördjupningar av översiktsplanen
  • Förtydliganden av ställningstaganden i handlingarna.

I vissa ställningstaganden anses det finnas ett stort tolkningsutrymme, det kan påverka tillämpningen av handlingarna. Vidare anses fördjupningarna utgöra ett viktigt stöd för handläggning av förhandsbesked och bygglov om inte den kommunövergripande översiktsplanen gör direkta utpekanden av ny markanvändning inom olika orter.

Kommunens utvecklingsarbete

Kommunen driver VA 2025 – ett större projekt för utbyggnad av vatten och avlopp inom flera delar av kommunen. I projektet ingår både utbyggnad av reningsanläggningar, överföringsledningar samt utredning av nya vattentäkter: Med projektets genomförande tillkommer kapacitet för nybyggnad längs stråket Ramundberget, Bruksvallarna-Flon samt för Tänndalen som ansluts till det nya reningsverket i Funäsdalen. Ett nytt reningsverk kommer även att öka kapaciteten för utbyggnad i orådet kring Vemdalen-Vemdalsskalet- Björnrike. För att utbyggnad ska vara möjlig krävs även att dricksvattentillgången byggs ut.

Sammantagen bedömning aktualitet

Förändrade planeringsförutsättningar bedöms inte påverka den kommunövergripande översiktsplanens aktualitet mer än till begränsade delar, till exempel genom förändrade riksintresseanspråk. Planen bedöms fortfarande uppfylla sin funktion som mål- och styrdokument för användning av mark och vatten även om enskilda ställningstaganden behöver revideras. För att översiktsplaneringen ska vara kontinuerlig och aktuell bör översiktsplanen revideras för att uppdatera och ta ställning till nya planeringsförutsättningar. För att uppfylla nya lagkrav, behöver översiktsplanen kompletteras med kommunens syn på klimatrelaterade risker för den byggda miljön.

Det finns ett antal fördjupningar och tillägg som kompletterar den kommunövergripande översiktsplanen. Flertalet av dessa dokument börjar att bli daterade, vilket utgör det en svårighet i översiktsplaneringen. För flera av fördjupningarna och tilläggen har lagkrav, vägledning och fakta tillkommit och förändrats sedan tidpunkten av antagande. Det påverkar planernas genomförbarhet och förutsägbarhet. Att kommunen har många tillägg och fördjupningar försvårar även det kontinuerliga översiktsplanearbete, och handlingar riskerar, och är till viss del i dag obrukbara i efterkommande handläggning. Förändringar i planeringsförutsättningar påverkar tematiska tillägg och fördjupningar på ett mer omfattande sätt, på grund av dess detaljeringsgrad. Deras funktion att skapa förutsägbarhet i utveckling av olika orter, påverkas också när länsstyrelsens granskningsyttrande helt eller delvis inte längre bedöms aktuellt.

Av nu gällande fördjupningar och tillägg bedöms LIS-plan, Vindbruksplan samt Fördjupning över Vemdalen-Björnrike som inaktuella. Övriga fördjupningar bedöms delvis inaktuella, framför allt utifrån inaktuell beskrivning av olika riksintresseanspråk. Samtliga fördjupningar ska dock fortsatt kunna användas vägledande till dess att det ändrats eller ersatts.

Att separat se över och helt revidera samtliga fördjupningar och tillägg anses inte vara vare sig tideller konstandseffektivt för kommunen. I stället bör dessa tillägg och fördjupningar arbetas in i den kommunövergripande översiktsplanen för att skapa en komplett och aktuell översiktsplan.

Förslag till kommande översiktsplanearbete

För att minska antalet handlingar föreslås att de delar av befintliga tillägg och fördjupningar som fortsatt är aktuella lyftas in i den kommunövergripande översiktsplanen. Den kommunövergripande översiktsplanen revideras och uppdateras därefter varje mandatperiod. Därmed stärks även översiktsplanens funktion som politiskt mål- och styrdokument.

Framtida revideringar av översiktsplanen behöver inte innebära en helt ny handling, utan kan också innebära revideringar av mindre karaktär. Framtida utveckling av olika orter ändras direkt i den kommunövergripande översiktsplanen, för att inte tillskapa fler separata dokument. Eftersom en revidering och uppdatering av översiktsplanen görs varje mandatperiod, ges större möjlighet för den politiska ledningen att påverka samhällsplaneringen samt ger en kontinuerlig översiktsplanering.

Utifrån bedömning av aktualitet, kommunens utvecklingsarbete och behov av styrande dokument föreslås vidare arbete enligt nedan:

2024

  • Färdigställa planeringsstrategi
  • Färdigställa dagvattenstrategi

2024–2026

  • Underhåll och revidering av översiktsplanen
  • Översyn av Vemdalen by, Vemdalsskalet och Björnrike
  • Införliva samtliga fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg i översiktsplanen
  • Kulturmiljöprogram, uppdateras och införliva i översiktsplanen

Kommande arbeten mandatperiod 2027–2030

Planeringsstrategi

Revidering och underhåll av kommunövergripande översiktsplan.

Bilaga 1

Tabell som redovisar planer och relaterade handlingar och om de bedöms aktuella eller inaktuella

Handling

Bedömning

Kommunövergripande översiktsplan

Aktuell med reviderings- och kompletteringsbehov. Förändringar av riksintresse för naturmiljö samt kommunikationer. Översiktsplanen behöver kompletteras med kommunens syn på klimatrelaterade risker för den byggda miljön.

Fördjupad översiktsplan Tänndalen

Delvis inaktuell. Planens redovisning av riksintressen är inaktuell och redovisningen av hur miljökvalitetsnormer ska följas är ofullständig. Bedömningar om risker för den byggda miljön saknas. Länsstyrelsens granskningsyttrande delvis inaktuellt. Tillägget ska dock fortsatt vara vägledande tills de ersatts eller ändrats.

Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-Glöte

Delvis inaktuell. Planens redovisning av riksintressen är inaktuell och redovisningen av hur miljökvalitetsnormer ska följas är ofullständig. Bedömningar om risker för den byggda miljön saknas. Länsstyrelsens granskningsyttrande delvis inaktuellt. Tillägget ska dock fortsatt vara vägledande tills de ersatts eller ändrats.

Fördjupad översiktsplan Funäsdalen–Ljusnedal

Aktuell.

Fördjupad översiktsplan Vemdalen–Björnrike

Fördjupningen bedöms inaktuell. Redovisning av riksintressen är inaktuell, planen uppfyller inte kraven kring redovisning av miljökvalitetsnormer, bedömningar om risker för den byggda miljön saknas, text om miljömål är inaktuell. Pågående arbete med vatten- och avlopp skapar nya förutsättningar för framtida utveckling. Behov för framåtsyftande mål- och styrdokument finns. Tillägget ska dock fortsatt vara vägledande tills de ersatts eller ändrats.

Tematiskt tillägg vindkraft

Delvis inaktuell – tillägget är baserat på äldre teknik och lagstiftning liksom inaktuella riksintresseområden. Länsstyrelsens granskningsyttrande bedöms inte aktuellt vilket påverkar förutsägbarheten. Tillägget ska dock fortsatt vara vägledande tills de ersatts eller ändrats.

Tematiskt tillägg Kulturmiljöprogram

Behöver uppdateras och preciseras för översiktsplanens behov. Tillägget ska dock fortsatt vara vägledande tills de ersatts eller ändrats.

Tematiskt tillägg landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Delvis inaktuell – Länsstyrelsens granskningsyttrande är inaktuellt vilket påverkar förutsägbarheten. Nytillkomna vattenskyddsområden kan påverka utpekade områden. Genom att dispensärenden tillkommit genom enskilda beslut bör helheten ses över. Tillägget ska dock fortsatt vara vägledande tills de ersatts eller ändrats.

Fördjupad översiktsplan Östra Sveg

Inaktuell – upphävs i och med nya lagkrav.

Senast uppdaterad: 30 april 2024 08:18
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas