Donationsfonder förvaltade av Härjedalens kommun

Fastställt av kommunstyrelsen 26 november 2018 § 250.
Diarienummer KS 2018/610.

Allmänt om donationsfonderna

Härjedalens kommun förvaltar sammanlagt sju donationsfonder, eller stiftelser som benämningen är sedan stiftelselagen trädde i kraft 1997-01-01. På senare år har 4 stycken stiftelser upplösts eller håller på att upplösas. Det beror på att kapitalet för just de stiftelserna har minskat genom åren på grund av utdelningar samt att det i stort sett inte har varit någon avkastning alls. Beslut om upplösning fattas av Länsstyrelsen i Västernorrland.

Tidigare förvaltade kommunen 35 donationsfonder men på grund av att donationsbestämmelserna var ålderdomliga och ändamålen var svåra att främja ansökte Härjedalens kommun om permutation, vilket beviljades av Kammarkollegiet 1979-09-07. Permutation innebär att stiftelser med likartade ändamål och bestämmelser slås ihop. Vissa stiftelser finns dock kvar som särstiftelser, men med ändrade bestämmelser för att utdelning ur stiftelserna lättare ska kunna ske.

Stiftelserna förvaltas av kommunstyrelsen. Regler och ändamål för stiftelserna framgår av följande sidor.

Meddelande om avkastning, lämnas av ekonomiavdelningen till kommunstyrelsen under januari månad. Styrelsen beslutar sedan om utdelning i enlighet med bestämmelserna för varje stiftelse. Beslutet lämnas därefter till ekonomiavdelningen för utbetalning.

Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond

Förvaltare: Förvaltningen handhas av kommunstyrelsen, som också fattar beslut om utdelning. Fondens förmögenhetsförvaltning handhas av ekonomiavdelningen.

Avkastning: En tiondel av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet, resten utdelas till elev inom obligatoriska skolväsendet i före detta Svegs och Lillhärdals kommuner. Avkastning som inte används, reserveras för utdelning under kommande år. Dessutom gäller, att avkastningen inte får användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ändamål: Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Fonden sammanslagen av:
J Östlings donationsfond
Dicksonska fonderna (3 fonder)
Folkskolans och småskolans premiefond
Anstaltspojkarnas stipendiefond för flitige och hurtige skolbarn i Dufberg
Sofie Crantz fond Fond för fattiga barns beklädnad
Sigrid Jonssons donationsfond
P Zackrissons donationsfond
Jonas Engqvists stipendiefond
Byggmästare Westerlunds stipendiefond
Lillhärdals skolfond

Stiftelsen Erikssons-Esbjörnssons fond

Förvaltare: Förvaltningen handhas av kommunstyrelsen, som också fattar beslut om utdelning. Fondens förmögenhetsförvaltning handhas av ekonomiavdelningen.

Avkastning: En tiondel av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet, resten utdelas till personer som är mantalsskrivna i före detta Ytterhogdals kommun. Avkastning som inte används, reserveras för utdelning under kommande år. Dessutom gäller, att avkastningen inte får användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ändamål: Främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt andra behövande.

Fonden sammanslagen av:
Flottningsförmannen Arne Erikssons i Sänna minnesfond
Lars Esbjörnssons donationsfond

Anmärkning: Som framgår av testamente efter Arne Eriksson ska av utdelningsbara medel erforderligt belopp årligen utbetalas för skötsel av Erikssons gravplats.

Stiftelsen Ingrid Halvarssons donationsfond

Förvaltare: Förvaltningen handhas av kommunstyrelsen, som också fattar beslut om utdelning. Fondens förmögenhetsförvaltning handhas av ekonomiavdelningen.

Avkastning: En tiondel av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet, resten utdelas till personer som är mantalsskrivna i före detta Lillhärdals kommun. Avkastning som inte används, reserveras för utdelning under kommande år. Dessutom gäller, att avkastningen inte får användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ändamål: Främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt andra behövande.

Fonden ombildad från: Ingrid Halvarsson donationsfond

Stiftelsen Södergrens donationsfond

Förvaltare: Förvaltningen handhas av kommunstyrelen, som också fattar beslut om utdelning. Fondens förmögenhetsförvaltning handhas av ekonomiavdelningen.

Avkastning: En tiondel av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet, resten utdelas till personer som är mantalsskrivna i före detta Tännäs kommun. Avkastning som inte används, reserveras för utdelning under kommande år. Dessutom gäller, att avkastningen inte får användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ändamål: Främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt andra behövande.

Fonden ombildad från: Södergrens donationsfond.

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

Förvaltare: Förvaltningen handhas av kommunstyrelsen, som också fattar beslut om utdelning. Fondens förmögenhetsförvaltning handhas av ekonomiavdelningen.

Avkastning: En tiondel av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet, resten utdelas till patienter skrivna i Härjedalens kommun. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år. Dessutom gäller, att avkastningen inte får användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel eller till kostnader som täcks av medel från allmän försäkringskassa.

Ändamål: Ersättning för vård på allmän sal, enskilt rum eller halvenskilt rum, sjukhusvistelsens längd eller p g a minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta bidrag i kostnader för ortopediska hjälpmedel bidrag i kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta.

Fonden sammanslagen av:
Ando Wikströms donationsfond för Härjedalen
Sparbankens frisängsfond
Svegs Hantverksförenings grundfond
Logen Sverres frisängsfond
Svegs skyttegilles frisängsfond
Per Zakrissons donationsfond
Civ ing O Myrins minnesfond

Stiftelsen Olof Erikssons fond

Förvaltare: Förvaltningen handhas av kommunstyrelsen, som också fattar beslut om utdelning. Fondens förmögenhetsförvaltning handhas av ekonomiavdelningen.

Avkastning: En tiondel av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet, resten utdelas till organisationer inom före detta Lillhärdals kommun. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.

Ändamål: Bidrag åt organisationer inom före detta Lillhärdals kommun, som bedriver ideell och kulturell verksamhet.

Fonden ombildad från: Olof Erikssons fond

Stiftelsen Olof Mickelssons fond

Förvaltare: Förvaltningen handhas av kommunstyrelsen, som också fattar beslut om användningen. Fondens förmögenhetsförvaltning handhas av ekonomiavdelningen.

Avkastning: En tiondel av den årliga avkastningen ska läggas till kapitalet.

Ändamål: Avkastningen används inom förutvarande Lillhärdals kommun, på sätt som kommunstyrelsen fattar beslut om.

Fonden ombildad från: Olof Mickelssons fond

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:36
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas