Reglemente för Härjedalens kommuns folkhälsopris

Fastställt av kommunfullmäktige 4 maj 2023 § 46.
Diarienummer KS 2023/59.

Folkhälsopris

1 § Härjedalens kommuns folkhälsopris utdelas till personer som bidrar till insatser som ger positiv påverkar på den psykiska och fysiska hälsan för medborgarna i Härjedalens kommun. Dessa personer ska vara verksamma och bosatta inom kommunen. I särskilda fall kan priset delas ut till aktör på annan ort men som genom sina insatser bidragit till positiva hälsoeffekter i kommunen. Priset kan delas ut till enskild person, grupp, organisation eller dylikt.

2 § Folkhälsopriset delas ut årligen till en eller flera aktörer och utses av trygghets- och folkhälsorådet i kommunen. Priset delas ut vid kommunfullmäktiges för årets sista sammanträde.

3 § Folkhälsopriset uppgår för varje år till 10 000 kr och ett diplom. Medel kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig folkhälsopristagare inte kan utses.

4 § Folkhälsopriset kan erhållas flera gånger av samma person om:

  • insatser är av annan folkhälsofrämjande karaktär än tidigare
  • insatserna skapats på nya platser i kommunen
  • profilerar sig mot en annan målgrupp än tidigare

Folkhälsopriset kan inte sökas.

5 § Allmänheten men också organisationer, företag och förvaltningar kan lämna förslag på lämpliga pristagare. Förslag till pristagare med motivering lämnas under nomineringstiden till Härjedalens kommun. Trygghets och folkhälsorådet äger rätt att själva föreslå lämplig pristagare.

6 § Pristagare bedöms utifrån att insatserna:

  • skapar sociala sammanhang med inslag av endera fysiska, estetiska och /eller meditativa inslag
  • inte är diskriminerande av kön, etnicitet, sexuell läggning, hudfärg, religiös bakgrund
  • är befriande från krav och prestation
Senast uppdaterad: 12 maj 2023 11:03
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas