Reglemente för Härjedalens kommuns idrottspris och idrottsstipendium

Fastställt av kommunfullmäktige 26 november 2018 § 210.
Diarienummer KS 2018/610.

Idrottspris

1 § Härjedalens kommuns idrottspris är avsett att uppmärksamma årets idrottsprestation av utövare tillhörande en förening i Härjedalen eller utövare bosatta i Härjedalens kommun.

Priset kan även tilldelas idrottsledare/tränare i Härjedalen som under året varit särskilt framgångsrik.

2 § Idrottspristagare, en eller flera, utses av Kommunstyrelsen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut ska motiveras. Kommunstyrelsen beslutar tidpunkt och formerna för prisets utdelning.

3 § Idrottspriset uppgår för varje år till 10 000 kr så länge inte kommunfullmäktige anvisar annat. Medel kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig idrottspristagare inte kan utses.

4 § Idrottspriset kan endast erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl till annat föreligger. Idrottspriset kan inte sökas.

Kommunstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten, att förslag på idrottspristagare kan inlämnas till kommunen samt upplysa om vid vilken tidpunkt förslag ska vara inlämnade för att kunna prövas.

Kommunstyrelsen får utse idrottspristagare som inte har föreslagits av allmänheten.

Idrottsstipendium

5 § Idrottsstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull idrottsprestation.

Stipendiet ska användas till förmån för stipendiatens vidare utveckling inom sin idrottsgren till exempel träningsläger, utrustning eller liknande.

Stipendiaten ska vara bosatt i Härjedalens kommun eller tillhöra och tävla för förening som har sitt säte inom Härjedalens kommun.

Stipendiaten ska ha ett uppträdande som hedrar henne/honom och föreningen både på och utanför idrottsarenan.

6 § Idrottsstipendiat, en eller flera, utses av Kommunstyrelsen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut ska motiveras. Kommunstyrelsen får bestämma tidpunkt och formerna för stipendiets utdelning.

7 § Idrottsstipendiet uppgår för varje år till 5 000 kronor så länge inte kommunfullmäktige anvisar annat.

Medel kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig idrottsstipendiat inte kan utses.

8 § Idrottsstipendiet ska sökas för egen räkning och kan endast erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl till annat föreligger.

Kommunstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten vid vilken tidpunkt ansökan om idrottsstipendium ska vara inlämnad för att kunna prövas.

Kommunstyrelsen får i särskilda fall utdela idrottsstipendium utan att formell ansökan föreligger.

9 § Stipendiet förvaltas av stipendiatens förening.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:37
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas