Reglemente för Härjedalens kommuns kvalitetspris inom vård och omsorg

Fastställt av kommunfullmäktige 28 september 2020 § 84.
Diarienummer KS 2020/114.

1 § Härjedalens kommuns kvalitetspris inom vård och omsorg är avsett att uppmärksamma och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård och omsorg. Priset delas ut till en verksamhet, en enhet eller en arbetsgrupp inom socialförvaltningen. Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter till nytänkande, engagemang och ett professionellt förhållningssätt med fokus på verksamhetsutveckling. En av kommunens övergripande mål handlar om en trygg omsorg med individen i centrum. Denna målsättning ska alla verksamheter inom vård och omsorg bidra till att förverkliga.

2 § För att få kvalitetspriset ska enheten ha bedrivit ett utvecklingsarbete som gör att personer som tar emot stöd och service upplever en högre nöjdhet. Utvecklingsarbetet ska också bidra till lärandet för andra enheter.

3 § Kvalitetspristagare utses av kommunstyrelsen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut ska motiveras. Kommunstyrelsen beslutar tidpunkt och formerna för prisets utdelning.

4 § Kvalitetspriset motsvarar årets prisbasbelopp så länge inte kommunfullmäktige anvisar annat.

5 § Kvalitetspriset delas ut till verksamheter och inte till enskilda medarbetare eller chefer. Pengarna ska användas på ett sätt som främjar verksamheten och bidrar till fortsatt verksamhets- och kompetensutveckling. Beslutet om användning av tilldelade medel fattas i dialog mellan arbetsgruppen och närmaste chef.

6 § Nominering till kvalitetspriset kan göras av medborgare, medarbetare eller chefer. Nomineringen ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet nomineringen avser samt en motivering till varför verksamheten nomineras.

7 § Kommunstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten, att förslag på kvalitetspristagare kan inlämnas till kommunen samt upplysa om vid vilken tidpunkt förslag ska vara inlämnade för att kunna prövas.

Kommunstyrelsen får utse pristagare som inte har föreslagits av allmänheten

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:38
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas