Reglemente för Härjedalens kommuns miljöpris

Fastställt av kommunfullmäktige 28 september 2020 § 86.
Diarienummer KS 2020/445.

1 § Härjedalens kommuns miljöpris delas ut till en enskild person, som bevis på kommunens tacksamhet för särskilt värdefulla insatser inom miljöområdet. Pristagaren ska antingen vara bosatt inom kommunen eller genom sin verksamhet ha eller ha haft anknytning till kommunen.

Miljöpriset kan även utdelas till grupp, organisation eller dylikt.

2 § Miljöpristagare, en eller flera, utses av kommunstyrelsen. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Beslutet ska motiveras. Priset delas ut årligen vid det innevarande årets sista kommunfullmäktigesammanträde.

3 § Miljöpriset uppgår till 10 000 kronor. Medel kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig miljöpristagare inte kan utses.

4 § Miljöpriset kan endast fås en gång och kan inte sökas. Kommunstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om att förslag på miljöpristagare kan lämnas in till kommunstyrelsen samt upplysa om vid vilken tidpunkt förslag ska vara inlämnade för att kunna prövas av styrelsen.

Kommunstyrelsen får utse miljöpristagare som inte föreslagits av allmänheten, om styrelsen finner att det finns skäl för det.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:39
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas