Miljö- och byggnämndens reglemente

Fastställt av kommunfullmäktige 6 mars 2024 § 11.
Diarienummer KS 2023/1074.

Nämndens ansvarsområde

1 § miljö- och byggnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet, handeln med vissa receptfria läkemedel, alkohol, tobak, samt plan- och byggområdet.

Nämnden fullgör, inom sitt verksamhetsområde, kommunens uppgifter enligt:

 • miljöbalken
 • livsmedelslagen
 • plan- och bygglagen
 • strålskyddslagen
 • lag om sprängämnesprekusorer
 • lagen om foder och animaliska biprodukter
 • smittskyddslagen
 • lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 • tobakslagen
 • lag om tobaksfria nikotinprodukter
 • alkohollagen
 • lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns till ovan nämnda

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska utföras inom nämndens ansvarsområde.

2 § Nämnden ansvarar också för:

 • dispenser från kommunens Renhållningsordning när det gäller uppehåll i hämtning samt eget omhändertagande av avfall
 • att genomföra kalkningsåtgärder utifrån uppdrag från HaV (Havs och vattenmyndigheten) och länsstyrelsen
 • att mot ersättning tillhandahålla GIS-stöd för kommunförvaltningarna samt kommunala bolag
 • att fastställa namn på gator och andra allmänna platser, samt upprätta adresser
 • att bistå med sakkunskap, medverka i planering samt yttra sig över utredningar, planer och remisser inom nämndens verksamhetsområde när kommunen så påkalla Nämnden kan besluta att uppdrag genomförs mot ersättning i form av fakturering av nedlagda timmar eller resursförstärkning från annan kommunal verksamhet
 • att lämna råd och information till allmänheten inom nämndens verksamhetsområde
 • de register som nämnden för sin verksamhet förfogar över

Uppgifter som fullmäktige delegerat till nämnden

3 § Miljö- och byggnämnden får besluta:

 • om planbesked, samt om att anta, ändra, upphäva eller göra tillägg till detaljplaner som inte är av principiell betydelse och som har stöd i översiktsplan
 • om att efterfråga hos länsstyrelsen och Livsmedelsverket att tillsynsansvar enligt miljöbalken överförs från länsstyrelsen till nämnden

Nämndens övriga uppgifter

4 § Miljö- och byggnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för och i sin verksamhet förfogar över. Nämnden är också personuppgiftsansvarig.

5 § Handlingar som kommer in till miljö- och byggnämnden och som inte är av ringa betydelse ska genast registreras. I registret antecknas dagen då handlingen kommit in eller upprättats, det beslut som fattats, dagen då beslutet fattades och dagen då beslutet expedierades.

Då framställning till miljö- och byggnämnden blivit återkallad avskrivs ärendet utan särskilt beslut.

Då framställning, som uppenbarligen ankommer på annan myndighet, inlämnats till miljö- och byggnämnden ska den överlämnas till rätt myndighet.

6 § Miljö- och byggnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. Miljö- och byggnämnden ska rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas.

Nämndens sammansättning, mandat och arbetsformer

7 § Miljö- och byggnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, varav tre ledamöter och ersättare kommer från Bergs kommun och fyra ledamöter och ersättare från Härjedalens kommun. Nämnden är beslutför när mer än hälften av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare är närvarande. Ordförande tillsätts av Bergs kommun och vice ordförande av Härjedalens kommun.

8 § Miljö- och byggnämndens ordförande respektive vice ordförande har i sina respektive kommuner i uppdrag att:

 • uppmärksamt följa frågor av betydelse inom nämndens område och ta initiativ i dessa
 • bevaka och ansvara för frågor som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige särskilt beslutar om och som angränsar till nämndens ansvarsområde
 • främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser
 • representera nämnden vid uppvaktning hos myndigheter, konferenser och sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall

9 § Miljö- och byggnämnden får ge ledamot, ersättare eller tjänsteman i uppdrag att besluta på nämndens vägnar enligt antagen delegationsordning eller efter särskilt beslut.

10 § Om en ledamot är förhindrad att närvara på ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den inbördes ordning som fullmäktige bestämt. Ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.

11 § Jävig ledamot får varken medverka eller närvara vid behandlingen av ett ärende. Var och en av ledamöterna ansvarar för att anmäla jäv. Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

12 § Ersättare äger rätt att delta i överläggningarna.

13 § Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska kalla sin ersättare.

14 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde lämnas ordförandens uppgifter över till den som varit ledamot i miljö- och byggnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.

15 § Miljö- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

17 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Miljö- och byggnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

18 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till miljö- och byggnämndens administration före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

19 § Behörig att ta emot delgivning för miljö- och byggnämndens del är ordförande, miljö- och byggchef eller annan anställd som nämnden bestämmer.

20 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnämnden ska undertecknas av ordföranden. Vice ordföranden kan ersätta ordföranden i detta fall. I övrigt bestämmer miljö- och byggnämnden vem som ska underteckna handlingar.

21 § Nämnden beslutar själv i vilken form beredning av ärenden ska ske.

22 § Intäkter för bygglov erhålls vid fattat huvudbeslut. Med anledning av detta kan nämnden välja att periodisera intäkterna mellan de år som ärendet bedöms generera arbetsinsatser i respektive bygglovsärende. I händelse av periodisering av intäkterna måste det vid varje ärende dokumenteras och kunna styrkas vilka arbetsinsatser som kvarstår, samt under vilka år ärendet kommer att fortlöpa.

Senast uppdaterad: 3 april 2024 17:02
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas