Näringslivsrådets reglemente

Fastställt av kommunfullmäktige 18 februari 2019 § 6.
Diarienummer KS 2019/56.

Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Syfte

Näringslivsrådet ska vara en arena att upprätthålla en kontinuerlig och levande dialog mellan kommunens företag, politiker och tjänstemän. Fokus i Näringslivsrådets arbete ska vara på tillväxtfrågor.

Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar rådet med att skapa bra förutsättningar för kommunens näringsliv samt underlätta rekryterings- och utvecklingsmöjligheterna för företag i Härjedalens Kommun.

Näringslivsrådet ska ha stor delaktighet i framtagandet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar.

Rådets sammansättning

Näringslivsrådet är organisatorisk knutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen representeras av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt oppositionsråd. Från tjänstemannaorganisationen deltar kommunchef och tillväxtchef. Övriga tjänstemän deltar efter behov.

Näringslivsrådet ska ha en bred förankring i näringslivet. Exempel på branscher är besöksnäring, skog, kraft, industri, handel, tjänstesektorn och gröna näringar. Andra organisationer kan vara lokala företagarföreningar, destinationsbolag, samebyar, LRF, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum, Företagarna och Svenskt Näringsliv.

Representanterna för de olika branscherna/grupperingarna har ett ansvar att återföra diskussioner och beslut från Näringslivsrådet till den bransch/företagargrupp som man representerar.

Näringslivsrådet avgör vilka som deltar i rådets arbete.

Arbetsformer

Näringslivsrådet sammanträder fyra gånger per år. Rådet bestämmer själv tid och plats för sina möten.

Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare.

Vid rådets möten ska tjänsteperson från kommunen fungera som rådets sekreterare.

Rådets möten kan ha olika teman där personer eller organisationer med olika kompetenser bjuds in.

Näringslivsrådet har möjlighet att inom sig utse arbetsgrupper för specifika frågor.

Tekniska lösningar som möjliggör deltagande i rådets sammanträden på distans ska vara möjliga.

Sammanträdesdelgivning

Ordförande upprättar inför varje sammanträde, med stöd av tillväxtavdelningen, en dagordning som skickar till ledamöterna senast två veckor innan mötet.

Den som har ett ärende som hen vill ska behandlas i rådet ska i god tid före ha sammanträdet anmäla ärendet till tillväxtavdelningen.

Protokoll

Vid sammanträdena ska minnesanteckningar upprättas.

Minnesanteckningar delges kommunstyrelsen.

Minnesanteckningar och rådets handlingar ska överlämnas till kommunstyrelsen för arkivering.

Ersättning

Rådets ledamöter erhåller ersättning enligt av kommunfullmäktiges fastlagda regler för ersättning till förtroendevalda. Ersättning utbetalas för högst fem möten sammanträden rådet i sin helhet per år.

För sammanträden och förrättningar i eventuella arbetsgrupper betalas inget sammanträdesarvode, endast eventuell restids- och kilometerersättning samt i förekommande fall ersättning för förlorade arbetsinkomster.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:43
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas