Reglemente för Härjedalens ungdomsråd

Fastställt av kommunfullmäktige 28 september 2020 § 82.
Diarienummer KS 2018/436.

Syfte

Kommunen vill skapa ett hållbart demokratiarbete för unga och utbilda unga i demokratiarbete samt visa att ungdomars röst är värdefull för kommunens utveckling. Ungdomsrådet ska vara ett verktyg för att nå det målet.

Härjedalens ungdomsråd är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan kommunens ungdomar och kommunstyrelsen. Ungdomsrådet är ett remiss- och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör unga.

Uppgifter

Ungdomsrådet ska ta tillvara ungdomars intressen, synpunkter och idéer samt vara ett forum där ungdomar ska kunna påverka kommunala beslut och ta egna initiativ.

Kommunstyrelsen ska genom ungdomsrådet inhämta ungdomars synpunkter och samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen i frågor som är av särskilt intresse eller betydelse för ungdomar. Rådet ska som remissorgan yttra sig i frågor som berör ungdomar.

Kommunstyrelsen ansvarar för att ungdomsrådet fortlöpande får information om planer och förändringar i övrigt som berör ungdomar i kommunen.

Ungdomsrådet ska ges möjlighet att medverka på ungdomsdemokratidagen.

Rådets sammansättning

Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet består av totalt 13 ledamöter och 13 ersättare. Av dessa ska 11 ledamöter och 11 ersättare vara ungdomar i åldrarna 13-25 år.

Kommunstyrelsen utser vid början av varje ny mandatperiod två politiska ledamöter och ersättare för den återstående tiden av kommunstyrelsens innevarande mandatperiod.

Elevrådet på Härjedalens gymnasium väljer två ledamöter med ersättare, elevråden på kommunens grundskolor i Sveg, Hede, Funäsdalen, väljer varsin ordinarie ledamot med ersättare, likaså gör fritidsgårdarnas gårdsråd i Sveg, Ytterhogdal, Lillhärdal, Hede, Funäsdalen. Två ungdomar under 25 år, som inte går i skolan, väljs också – en ordinarie ledamot och en ersättare.

Ledamöter och ersättare väljs för ett år i taget, från och med ingången till höstterminen under innevarande år. Detta gäller inte kommunstyrelsens representanter, som väljs för återstående tid av kommunstyrelsen innevarande mandatperiod.

Vid val av ledamöter och ersättare i ungdomsrådet ska det eftersträvas en jämn fördelning, både vad gäller ålder och kön samt att få representanter från hela kommunen.

Om någon av rådets ledamöter eller ersättare avgår eller av annan anledning lämnar sitt uppdrag under verksamhetsåret är det upp till den organisation eller det organ som har valt ledamoten eller ersättaren att välja en ny i hens ställe.

Arbetsformer

Rådet bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. Rådet beslutar vid ett sammanträde under vårterminen om sammanträdesdatum för kommande verksamhetsår.

Vid rådets första sammanträde på hösten väljer rådet bland någon av rådets ungdomar en ordförande samt en vice ordförande för det kommande verksamhetsåret.

Vid rådens sammanträde ska den eller de tjänstemän i kommunen som arbetar med ungdomsfrågor närvara. Rådet får till sammanträden bjuda in utomstående, när detta bedöms relevant. Inbjudna till sammanträden betraktas som adjungerade med rätt att delta i överläggningarna.

Ungdomsrådet får inom sig utse arbetsgrupp/er i enskilda ärenden om så behövs. Arbetsgruppen har ingen beslutanderätt utan ska rapportera arbete och eventuella förslag till rådet vid nästkommande rådsmöte.

Skolelev vid kommunens grund- eller gymnasieskola som är ledamot eller tjänstgörande ersättare i rådet ska inte registreras som frånvarande, när de deltar i ungdomsrådets sammanträden.

Tekniska lösningar som möjliggör deltagande i rådets sammanträden på distans ska i största möjliga utsträckning nyttjas.

Sammanträdesdelgivning

Ordföranden upprättar inför sammanträde och med stöd av rådets sekreterare en kallelse, vilken tillsammans med dagordning samt eventuella handlingar ska delges ledamöter och ersättare senast sju dagar före sammanträdet.

Den som har ett ärende som hen vill ska behandlas i rådet ska i god tid före sammanträde anmäla ärendet till rådets ordförande.

Protokoll

Vid ungdomsrådets sammanträden ska protokoll föras och justeras av ordföranden och en av rådet utsedd ledamot senast en vecka efter att sammanträdet ägt rum.

Fullständiga protokoll ska efter justering delges rådets ledamöter och ersättare samt kommunstyrelsen.

Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats. Ledamöter i rådet ska till sina respektive elevråd/fritidsgårdsråd rapportera det senaste protokollet.

Originalprotokoll och rådets handlingar ska överlämnas till kommunstyrelsen för arkivering.

Senast uppdaterad: 30 september 2022 14:13
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas