Reglemente för kommunstyrelsen

Fastställt av kommunfullmäktige 30 november 2023 § 150.
Diarienummer KS 2023/632.

Styrelsens uppgifter

Allmänt om styrelsens uppgifter

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktionen). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktionen).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktionen).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter

3 § Styrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

 1. utöva uppsikt över gemensamma nämnders beslut,
 2. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
 3. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister
 4. hos fullmäktige och andra myndigheter göra de framställningar som behövs
 5. Kontinuerligt följa utvecklingen i nämnder och bolag.
 6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
 7. ansvara för samordningsträffar med utskottspresidierna och förvaltningscheferna
 8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
 9. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen
 10. verkställa fullmäktiges beslut om inte fullmäktige beslutat annat.

Om fullmäktige inte beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Företag och stiftelser

4 § Styrelsen ska

 1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
 2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
 3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna,
 4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
 5. årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
 6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

5 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Ekonomi och medelsförvaltning

6 § Styrelsen ska

 1. ha hand om fullmäktiges medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
 2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
 • underhålla och förvalta kommunens fasta egendom
 • se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
 • handha egen donationsförvaltning
 • tillse att lagen om offentlig upphandling, inköpsfrågor och riktlinjer följs
 1. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen
 2. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
 3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
 4. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser

Delegering från fullmäktige

7 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

 1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
 3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom
 4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
 5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
 6. tillstånd att använda kommunens vapen
 7. avgivande av yttrande enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
 8. Antagande och justering av taxor av ringa ekonomisk betydelse

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.

Personalpolitiken

8 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltningar inklusive kommunens förvaltningschefer. Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen ska anställa kommunchef och besluta om instruktion för kommunchefen. Kommunstyrelsen ska anställa kommunens förvaltningschefer.

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:

 1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
 2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
 3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
 4. besluta om stridsåtgärd,
 5. lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Uppföljningsfunktionen

9 § Styrelsen ska

 1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnder och utskott,
 2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
 3. följa hur den interna kontrollen sköts,
 4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
 5. inom ramen för uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,

Särskilda uppgifter

Processbehörighet

10 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Uppgifter enligt speciallagstiftning

11 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagens (1990:782) 7 § och fullgör kommunens uppgifter enligt samma lag. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antagna riktlinjer.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och enligt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens interna och externa webbplats.

Kommunstyrelsen fullgör då höjd beredskap råder kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. För de uppgifter som enligt lag ankommer på kommunen under en extraordinär händelse i fredstid ansvarar krisledningsnämnden.

Författningssamling

12 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och att se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Uppdrag och verksamhet

13 § Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet

14 § Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

15 § Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.

Information och samråd

16 § Samråd bör ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.

Arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden

17 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

18 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste bland dem vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska senast sju dagar före sammanträdesdagen tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Ordföranden bestämmer formen för kallelsen. I undantag får kallelse ske på annat sätt än skriftligen.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning och i vilken form handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Deltagande på distans

19 § Kommunstyrelsen inklusive styrelsens utskott får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, samt så att ingen obehörig person kan ta del av ljud, bild, eller sammanträdeshandlingar. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans.

Offentliga sammanträden

20 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning.

Närvarorätt

21 § Styrelsen eller utskotten får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare att närvara vid sammanträde med styrelsen eller utskottet för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskild sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen eller utskotten beslutar det får den som kallats delta i överläggningarna.

Vid sammanträden med varje utskott har en personalföreträdare rätt att närvara. Företrädare och ersättare till respektive utskott utses av de lokala och kollektivavtalsanslutna arbetstagarorganisationerna. Närvarorätten begränsas i enlighet med vad som framgår av kommunallagens 7 kap. 14 §. Personalrepresentanten får delta i överläggningarna, men inte i besluten.

Sammansättning

22 § Styrelsen består av 11 ledamöter och 22 ersättare.

Ordföranden

23 § Det åligger ordföranden att

 1. leda styrelsens arbete och sammanträden,
 2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
 3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda
 4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen
 5. bevaka att styrelsens beslut verkställs

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen

 1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
 2. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
 3. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidium

24 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

25 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens eller övriga presidiets uppgifter.

Kommunalråd

26 § Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen ska vara kommunalråd.

Kommunalråden beslutar om fördelning av ansvarsområden. Fördelningen redovisas i kommunfullmäktige.

Oppositionsråd

27 § Andre vice ordförande i kommunstyrelsen ska vara oppositionsråd.

Förhinder

33 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast underrätta sin ersättare.

Ersättares tjänstgöring

28 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättarna som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde oberoende av turordningen bland ersättarna. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Insynsplats

29 § I Härjedalens kommun medges närvarorätt, insynspost, i kommunstyrelsen för partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte har plats i kommunstyrelsen. Syftet är att ge partier som är representerade i kommunfullmäktige, men som inte har någon plats som ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet till närvarorätt för att kunna följa arbetet i kommunen.

Närvarorätt är frivillig och det utgår ingen ersättning för uppdraget. Partirepresentanten har inte rätt att delta i beslut, eller få sin mening antecknad till protokollet. Partiet ska utse en ordinarie representant och en ersättare för insynsposten i kommunstyrelsen. Handlingar ska skickas ut till ordinarie och ersättare.

Jäv eller avbruten tjänstgöring

30 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

Reservation

31 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. En ledamot som vill motivera sin reservation ska vid sammanträdet anmäla det, så att reservationen kan biläggas protokollet innan justeringen. Om kommunstyrelsen omedelbart justerar den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen lämnas så snart det kan ske och senast innan sammanträdet avslutas.

Justering av protokoll

32 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Styrelsen kan justera en paragraf i protokollet omedelbart.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

33 § Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Delgivningsmottagare

34 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

35 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av utsedda befattningshavare enligt styrelsens beslut om firmatecknare.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledningar därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott

36 § Inom kommunstyrelsen ska finnas;

 • ett bildningsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare
 • ett socialutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare
 • ett samhällsutvecklingsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare.
 • ett kommunledningsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare

Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om varken ett utskotts ordförande eller vice ordförande fullgör ordförandens uppgifter, fullgörs dessa av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Ersättare som vid ett utskottssammanträde inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin mening antecknad till protokollet. Ersättare inkallas till tjänstgöring av berörd ledamot.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. Utskotten får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskott om beredning behövs. Ordförande bestämmer föredragningslistan till utskottet.

Utskotten ska lämna information eller samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annat utskotts verksamhet.

Bildningsutskott

37 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Åtagandena regleras i de nationella styrdokumenten och omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola och kommunal vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare.

Kommunstyrelsen ansvarar också för fritidsgårdar, kulturskola och övriga barn och ungdomsfrågor.

Bildningsutskottet har beredningsansvar för ovan nämnda frågor. Beslutsbefogenheten för utskottet och ärendetyper framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Socialutskott

38 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvar för

 • Äldreomsorg
 • Individ- och familjeomsorg
 • Stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Anhörigstöd
 • Socialpsykiatri
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
 • Ungdomsmottagning
 • Budget- och skuldrådgivning

Socialutskottet har beredningsansvar för ovan nämnda frågor. Beslutsbefogenheten för utskottet och ärendetyper framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Samhällsutvecklingsutskott

39 § Kommunstyrelsen ansvarar för

 • Näringslivsfrågor
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Infrastrukturfrågor
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Trafikförsörjning, gator och vägar
 • Kommunala fritidsanläggningar
 • Stöd till och samverkan med föreningslivet
 • Lotteritillstånd
 • Flygplats
 • Mark- och exploateringsfrågor
 • Kost och städ
 • Alkohol- och drogsamordning
 • Folkhälsofrågor

Vidare ansvarar kommunstyrelsen för kommunens kulturverksamhet; vilket innebär att leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet, främja kulturlivet, verka för bevarande av kulturhistoriska värdefulla byggnader och anläggningar samt att anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel.

Samhällsutvecklingsutskottet har beredningsansvar för ovan nämnda frågor. Beslutsbefogenheten för utskottet och ärendetyper framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Samhällsutvecklingsutskottet utdelar idrottsstipendium och idrottspris samt kulturstipendium och kulturpris enligt särskilda reglementen.

Kommunledningsutskott

40 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar samt av fullmäktige utfärdade direktiv och har därvid ansvaret för

 • Ekonomifrågor
 • Upphandlingsfrågor
 • Bolagsstyrning
 • Kommunikation
 • Regionsamverkan
 • Internationella kontakter
 • Säkerhetsfrågor
 • Brottsförebyggande arbete
 • Informationsfrågor
 • Personalfrågor
 • Samiska förvaltningsområdet
 • Överförmyndarverksamheten
 • Bostadsanpassningsärenden
 • Fastighetsförvaltning

Kommunledningsutskottet har beredningsansvar för ovan nämnda frågor och övriga frågor som inte faller inom verksamhetsområdet för något annat utskott. Beslutsbefogenheten framgår av kommunstyrelsens delegeringsordning. I delegeringsordningen finns ytterligare ärendetyper där utskottet har beredningsansvar och beslutanderätt.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024 16:41
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas