Reglemente för krisledningsnämnden

Fastställt av kommunfullmäktige 28 september 2020 § 85.
Diarienummer KS 2020/423.

Reglemente för krisledningsnämnd

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i Lag (SFS 2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting gäller bestämmelserna i detta reglemente. I övrigt ska kommunstyrelsen, inom den normala organisationen, beakta behov kopplade till hanteringen av extraordinära händelser i fredstid och liknande påfrestningar.

Definitioner

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Med höjd beredskap avses ett tillstånd som berör Sveriges totalförsvar. Höjd beredskap infaller då Sverige är i krig eller då regeringen meddelar att höjd beredskap råder. Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Allmänna uppgifter

1 § Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter under extraordinära händelser i fredstid som enligt lag ankommer på kommunen.

Ordföranden i nämnden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse inträffat.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Övriga uppgifter

2 § Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i krisledningsnämndens verksamhet.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

3 § Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunfullmäktiges ordförande ska hållas informerad om den extraordinära händelsens utveckling och om krisledningsnämndens verksamhet.

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Arbetsformer

4 § Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.

Vid nämndens sammanträden bör följande tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna:
Kommunchef
Förvaltningschefer
Säkerhetssamordnaren

Nämnden får kalla andra sakkunniga att vid nämndens sammanträden lämna upplysningar. Sådana sakkunniga får även ges rätt att delta i överläggningarna.

5 § I de allra flesta fall kan kriser hanteras inom ramen för den normala organisationen.

Om det inte finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter behöver nämnden inte träda i funktion.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen men endast i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till en uppkommen extraordinär händelses omfattning och art.

Det är nämndens ansvar att tolka kommunens roll vid en extraordinär händelse. Nämnden fattar övergripande beslut kring kommunens hantering av händelsen.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022 11:21
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas