Reglemente för krisledningsnämnden

Fastställt av kommunfullmäktige 28 september 2020 § 85.
Diarienummer KS 2020/423.

Reglemente för krisledningsnämnd

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i Lag (SFS 2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting gäller bestämmelserna i detta reglemente. I övrigt ska kommunstyrelsen, inom den normala organisationen, beakta behov kopplade till hanteringen av extraordinära händelser i fredstid och liknande påfrestningar.

Definitioner

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls-funktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Med höjd beredskap avses ett tillstånd som berör Sveriges totalförsvar. Höjd beredskap infaller då Sverige är i krig eller då regeringen meddelar att höjd beredskap råder. Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Allmänna uppgifter

1 § Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter under extraordinära händelser i fredstid som enligt lag ankommer på kommunen.

Ordföranden i nämnden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse inträffat.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Övriga uppgifter

2 § Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i krisledningsnämndens verksamhet.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

3 § Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunfullmäktiges ordförande ska hållas informerad om den extraordinära händelsens utveckling och om krisledningsnämndens verksamhet.

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Arbetsformer

4 § Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.

Vid nämndens sammanträden bör följande tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna:
Kommunchef
Förvaltningschefer
Säkerhetssamordnaren

Nämnden får kalla andra sakkunniga att vid nämndens sammanträden lämna upplysningar. Sådana sakkunniga får även ges rätt att delta i överläggningarna.

5 § I de allra flesta fall kan kriser hanteras inom ramen för den normala organisationen.

Om det inte finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter behöver nämnden inte träda i funktion.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen men endast i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till en uppkommen extraordinär händelses omfattning och art.

Det är nämndens ansvar att tolka kommunens roll vid en extraordinär händelse. Nämnden fattar övergripande beslut kring kommunens hantering av händelsen.

6 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

Ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.

Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts

7 § Ersättares yttranderätt

Ersättare som inte tjänstgör får delta i nämndens överläggningar.

Ersättare som inte tjänstgör får inte delta i nämndens beslut och har inte heller rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

8 § Inkallande av ersättare

Ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska kalla sin ersättare.

9 § Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i krisledningsnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

10 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelse kan vara muntlig eller skriftlig och ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot som varit ledamot i krisledningsnämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem kalla till sammanträde.

11 § Protokollsjustering

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Om en paragraf justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt innan den justeras.

12 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt.

Motiveringen ska lämnas till krisledningsnämnden före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

13 § Delgivning

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden eller kommunchefen.

14 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordföranden, och kontrasigneras av kommunchefen. Om kommunchefen inte kan delta kontrasignerar den äldste av övriga tillgängliga förvaltningschefer.

I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna handlingar.

15 § Utskott

Krisledningsnämnden beslutar själv form av beredning.

16 § Sekretess

Krisledningsnämnden svarar för att säkerställa att krav kring sekretess i enlighet med svensk lagstiftning beaktas i arbetet. Arbetet i nämnden kan omfattas av tystnadsplikt.

Sekretess regleras genom:
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Regler kring tystnadsplikt:
- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

17 § Deltagande på distans

Krisledningsnämnden inklusive nämndens utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, samt så att ingen obehörig person kan ta del av ljud, bild, eller sammanträdeshandlingar.

Krisledningsnämndens och eventuella utskotts ordförande avgör inför varje sammanträde om deltagande på distans får ske. Krisledningsnämnden ska tillämpa de för tillfället gällande ”Riktlinjer för sammanträden på distans” som kommunstyrelsen har antagit.

NÄR NÄMNDENS VERKSAMHET UPPHÖR

18 § När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet inte längre behövs, besluta att nämndens verksamhet ska upphöra. Ett sådant beslut får även tas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023 12:11
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas