Reglemente för överförmyndaren

Fastställt av kommunfullmäktige 8 oktober 2014 § 135.
Diarienummer KS 2014/40.

Allmänt

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap. förmynderskapsförordningen (1995:379) samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet. Överförmyndaren fullgör även de angelägenheter i övrigt avseende överförmyndarverksamheten, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet.

Överförmyndaren får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom överförmyndarens verksamhetsområde.

Överförmyndaren ska också:

  • Lämna underlag för budget och redovisa uppföljning av budget, mål och resultat
  • Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa underlag för att angivna mål kan uppfyllas.
  • Tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att plan för den interna kontrollen fastställs årligen.
  • Avge yttranden och upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller utredare enligt uppdrag.
  • Tillse att information om överförmyndarens verksamhet, rättigheter och skyldigheter, öppettider med mera sprids till allmänheten på lämpligt sätt.

I överförmyndarens ansvar ingår inte personal- eller organisationsfrågor.

Organisation

Myndighetens organisation består av överförmyndare jämte en ersättare.

Delegation

Överförmyndare och ersättare får uppdra till tjänstemän med erforderlig kompetens att på villkor som överförmyndare eller ersättare bestämmer, på dess vägnar avgöra ärenden och underteckna handlingar.

I föräldrabalken finns bestämmelser om inskränkningar i delegats beslutanderätt.

Beslut som inte får delegeras av överförmyndaren är:

  • Framställning till kommunfullmäktige.
  • Beslut om entledigande av god man eller förvaltare på grund av olämplighet.
  • Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.
  • Beslut om vitesföreläggande.
  • Beslut som den som fått delegationen anser vara tveksamma samt alla beslut som densamme föreslår avslag på.

Tillgänglighet

Överförmyndaren ska minst en gång i veckan vara tillgänglig för allmänheten.

Ersättare träder i ordinarie överförmyndares ställe under dennes längre bortavaro mer än sex dagar.

Arkiv- och registeransvar

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som myndigheten för i sin verksamhet.

Överförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.

Ärendehandläggning

Förvaltningslagens bestämmelser om när handling anses inkommen till myndighet tillämpas i ärende hos överförmyndaren.

Beträffande jäv samt förfarandet i sådana ärenden där beslut överklagas är bestämmelserna i förvaltningslagen tillämpliga.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 16:17
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas