Reglemente för rådet för pensionärer och funktionsvarierade

Fastställt av kommunfullmäktige 30 november 2023, § 149
Diarienummer KS 2023/513.

Syfte

Kommunens råd för pensionärer och funktionsvarierade är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan å ena sidan företrädare för pensionärsorganisationer samt organisationer för funktionsvarierade, å andra sidan kommunstyrelsen.

Rådet är ett remiss- och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör äldre och funktionsvarierade.

Uppgifter

Kommunstyrelsen ska i rådet för pensionärer och funktionsvarierade samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar med mera som har eller kan få betydelse för kommunens pensionärer eller funktionsvarierade.

Kommunstyrelsen ska genom rådet inhämta pensionärs- och funktionsvariationsorganisationernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen i frågor som särskilt berör de äldre och funktionsvarierade i samhället. Rådet ska som remissorgan yttra sig i alla frågor som berör äldre och funktionsvarierade.

Rådets sammansättning

Rådet för pensionärer och funktionsvarierade är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Socialutskottets ordförande samt oppositionsrådet är kommunstyrelsens representanter. Vid förhinder får respektive själv utse en ersättare ur kommunstyrelsen.

Riksorganisationer för pensionärer och funktionsvarierade som genom sin lokalavdelning bedriver organiserad verksamhet ska vara representerade i rådet. Organisationerna utser en ordinarie ledamot och en ersättare att ingå i rådet till dess att organisationen i fråga utser en ny ledamot eller ersättare. I de fall det finns flera lokalavdelningar inom samma organisation, får avdelningarna enas om en gemensam representant från organisationen. Organisationer med fler än 400 medlemmar i kommunen får dock om de så önskar utse ytterligare en ledamot. Organisationens i fråga ersättare agerar då ersättare för båda organisationens ledamöter.

Om någon av rådets ledamöter eller ersättare avgår eller av annan anledning lämnar sitt uppdrag är det upp till den organisation eller det organ som har valt ledamoten eller ersättaren att välja en ny i hens ställe.

Arbetsformer

Rådet bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. Rådet ska sammanträda minst en gång i kvartalet.

Socialutskottets ordförande ska vara rådets ordförande.

Vice ordförande utses av rådet vid det första sammanträdet varje år.

Rådet för pensionärer och funktionsvarierade får utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till rådet och i brådskande fall avge yttrande i rådets ställe. Arbetsutskottet ska bestå av ordförande som också är sammankallande samt två ledamöter från rådet.

Om någon särskild fråga påkallar samråd eller information kan ordförande kalla till extra sammanträden.

Rådet får till sammanträden bjuda in utomstående, när detta bedöms relevant. Inbjudna till sammanträden betraktas som adjungerade med rätt att delta i överläggningarna.

Tekniska lösningar som möjliggör deltagande i rådets sammanträden på distans ska i största möjliga utsträckning nyttjas.

Sammanträdesdelgivning

Ordföranden upprättar inför sammanträde och med stöd av sekreteraren en kallelse, vilken tillsammans med dagordning samt eventuella handlingar ska delges ledamöter och ersättare senast 7 dagar före sammanträdet.

Den som har ett ärende som hen vill ska behandlas i rådet ska i god tid före sammanträde anmäla ärendet till rådets ordförande.

Protokoll

Vid sammanträdet ska protokoll föras som justeras av ordförande och en av rådet utsedd ledamot.

Fullständiga protokoll ska efter justering delges rådets ledamöter och ersättare samt kommunstyrelsen.

Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats. Ledamöter i rådet ska rapportera till sina respektive organisationer det senaste protokollet.

Originalprotokoll och rådets handlingar ska överlämnas till kommunstyrelsen för arkivering.

Ersättning

Rådets ledamöter erhåller ersättning enligt av kommunfullmäktiges fastställda regler för ersättning till förtroendevalda. Ersättning utbetalas för högst fem sammanträden i rådet per år. För förtroendevalda med annat uppdrag för vilket årsarvode betalas, anses uppdraget i rådet följa direkt av det årsarvoderade uppdraget.

För sammanträden och förrättningar i eventuellt arbetsutskott betalas inget sammanträdesarvode, endast eventuell restids- och kilometerersättning samt i förekommande fall ersättning för förlorade arbetsinkomster.

Senast uppdaterad: 5 december 2023 10:15
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas