Reglemente för revisionen

Fastställt av kommunfullmäktige 26 november 2018 § 202.
Diarienummer KS 2018/455.

Revisorernas organisation

1 § Kommunen har fem revisorer.

2 § Fullmäktige ska, för den tid som fullmäktige bestämmer, välja en ordförande.

Revisorernas uppgifter

3 § För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för kommunala företag samt detta reglemente.

4 § Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från den senaste versionen av skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.

Budget

5 § För revisorernas budget kan fullmäktige utse en särskild beredning.

Sakkunniga

6 § Revisorerna anlitar enligt 12 kap. 8 § kommunallagen själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs.

Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

Revisorernas sammanträden

7 § Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder.

8 § Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

9 § Av 12 kap 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

Arkiv

10 § För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Revisionsberättelse

11 § Revisionsberättelsen ska lämnas till fullmäktige senast den 15 maj varje år.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:44
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas