Reglemente för Vaajman gïele – samiska rådet

Fastställt av kommunfullmäktige 26 november 2018 § 201.
Senaste revision 2022-12-01.
Diarienummer KS 2018/438.

Syfte

Kommunens samiska råd Vaajman gïele är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för samer och kommunstyrelsen.

Vaajman gïele är ett remiss- och referensorgan med överläggningsrätt och med uppgift att vara rådgivande i frågor som särskilt rör samerna.

Uppgifter

Kommunstyrelsen ska i Vaajman gïele samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar med mera som har eller kan få betydelse för kommunens samiska invånare.

Kommunstyrelsen ska genom Vaajman gïele inhämta samernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen i frågor som särskilt berör samerna i samhället. Rådet ska som remissorgan yttra sig i frågor som berör samerna.

Rådets sammansättning

Vaajman gïele är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser vid början av mandatperioden två politiska ledamöter och ersättare för den återstående tiden av kommunstyrelsens innevarande mandatperiod.

Förvaltningscheferna för socialförvaltningen och bildningsförvaltningen ska vardera utse en tjänstemannarepresentant samt ersättare för sin respektive verksamhet – en för äldreomsorg och en för förskola och grundskola.

De samebyar som bedriver verksamhet inom Härjedalens kommuns geografiska område ska vara representerade i rådet; Handölsdalens sameby, Mittådalens sameby och Ruvhten sijte. Respektive sameby utser en ordinarie ledamot och en ersättare att ingå i Vaajman gïele till dess att samebyn i fråga utser en ny ledamot eller ersättare.

Om någon av rådets ledamöter eller ersättare avgår eller av annan anledning lämnar sitt uppdrag är det upp till den organisation eller det organ som har valt ledamoten eller ersättaren att välja en ny i hens ställe.

Arbetsformer

Vaajman gïele bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden.

Rådets ordförande utses av kommunstyrelsen.

Vice ordförande utses av Vaajman gïele vid det första sammanträdet varje år.

Vid rådets sammanträden ska den tjänsteman som fungerar som samisk samordnare närvara. Som sekreterare i rådet fungerar en av kommunkansliets sekreterare. Vaajman gïele får utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till rådet och för att i brådskande fall avge yttrande i rådets ställe. Arbetsutskottet ska bestå av ordförande som också är sammankallande samt två samiska ledamöter från rådet. Om någon särskild fråga påkallar samråd eller information kan ordförande kalla till extra sammanträde. Rådet får till sammanträden bjuda in utomstående, när detta bedöms relevant. Inbjudna till sammanträden betraktas som adjungerade med rätt att delta i överläggningarna. Tekniska lösningar som möjliggör deltagande i rådets sammanträden på distans ska i största möjliga utsträckning nyttjas.

Sammanträdesdelgivning

Ordföranden upprättar inför sammanträde och med stöd av samiska samordnaren en kallelse, vilken tillsammans med dagordning samt eventuella handlingar ska delges ledamöter och ersättare senast 7 dagar före sammanträdet. Den som har ett ärende som hen vill ska behandlas i rådet ska i god tid före sammanträdet anmäla ärendet till tjänstemannen i kommunen som fungerar som samisk samordnare.

Protokoll

Vid sammanträdena ska protokoll föras som justeras av ordförande och en av rådet utsedd ledamot. Fullständiga protokoll, ska efter justering, delges rådets ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen, socialnämnden och nämnden för bildning-, fritid- och kultur. Övriga berörda nämnder delges utdrag ur protokoll under den paragraf som angår nämnden. Originalprotokoll och rådets handlingar ska överlämnas till kommunstyrelsen för arkivering.

Ersättning

Rådets ledamöter erhåller ersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för ersättning till förtroendevalda. Ersättning utbetalas för högst fem sammanträden i rådet per år.

För sammanträden och förrättningar i eventuellt arbetsutskott betalas inget sammanträdesarvode, endast eventuell restids- och kilometerersättning samt i förekommande fall ersättning för förlorade arbetsinkomster.

Senast uppdaterad: 2 december 2022 11:09
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas