Coronavirus - kommunens arbete med pandemin

Härjedalens kommun är väl förberedd för att hantera ett utbrott av covid-19.

Besöksrestriktioner gäller vid besök på äldreboenden. Ta kontakt med boendet innan besök.

Undvik smittspridning på äldreboenden

 • Var extra noggrann med handhygien.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Om möjligt: Använd handsprit före och efter besöket.
 • Har du frågor kontakta personalen på berört äldreboende.

Kommunens förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Plats, tider och avgift i förskola och fritids vid permitteringar

Ordinarie plats i förskola eller fritids

Barnen är på förskolan de dagar och tider som föräldrarna arbetar. Familjen betalar efter maxtaxan som är en viss procent av familjens bruttoinkomst. Vid exempelvis permittering på deltid kan inkomsten förändras. Då ska familjen lämna in nya inkomstuppgifter. Det kan leda till att taxan förändras. Barnet är på förskolan de dagar vårdnadshavarna arbetar.

15-timmarsplats

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15- timmarsplats. Helt permitterade likställs med arbetssökande.

Barn födda 2014, 2015 och 2016 har allmän förskola. Den är avgiftsfri och har öppet under skolans läsår. Den är inte öppen när det är skollov.

Barn födda 2017, 2018 och 2019 betalar för sin 15-timmarsplats.

Om förskolor och grundskolor stängs

Det här gör kommunen

 • Informerar vårdnadshavaren, tar emot anmälan och beslutar om omsorg.
 • Kommunen kan, om det behövs, begära ett intyg från arbetsgivaren men huvudregeln är att inte göra så.
 • Kommunerna uppmanas att inte upprätta listor på personer som jobbar i samhällsviktig verksamhet.

Det här gör vårdnadshavaren

 • Tänker igenom det egna barnets behov av omsorg om förskolan eller skolan stänger.
 • Vårdnadshavaren för dialog med sin arbetsgivare om man deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en skolstängning. Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, till exempel att barnet är hemma med annan vårdnadshavare, anmäler vårdnadshavaren behov av omsorg till berörd hemkommun.

Det här gör arbetsgivare eller motsvarande

 • Gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3 och gör en bedömning av vilken personal man behöver för att klara det.
 • Arbetsgivaren för dialog med sina anställda så att berörd personal kan anmäla sitt behov av omsorg till kommunen. Arbetsgivaren ska inte kommunicera direkt med kommunen.

Vårdnadshavare som jobbar i samhällsviktig verksamhet

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg om regeringen fattar beslut om en stängning av skolor och förskolor.
 • Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av bildningssförvaltningen.
 • Information om hur vårdnadshavare går tillväga för att anmäla behov av omsorg meddelas om regeringen fattar beslut om stängning av förskolor och skolor. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.
 • Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021 09:06
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas