Visselblåsning - när du vill rapportera missförhållanden

En hand håller i två visselpipor som hänger ner från en nyckelring i metall.

Foto: Morgan Grip.

Det finns flera sätt att visselblåsa - rapportera om missförhållanden som är av allmänintresse. Du kan vara anonym om du vill.

E-tjänst för visselblåsning - anonymt eller med namn

Visselblåsning används vid rapportering om missförhållanden som det finns allmänintresse av. Informationen ska gälla arbetsrelaterade sammanhang och röra handlande eller underlåtenhet.

Funktionen används om du misstänker korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden och upplever att det inte är möjligt att hantera frågan på annat sätt. Det kan gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas.
Kommunens riktlinje för visselblåsning

Fyra sätt att göra en visselblåsning

Kommunens e-tjänst

Visselblås genom att använda kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan välja att vara anonym.

Telefon

Ring växeln 0680-161 00 och berätta att det gäller ett visselblåsning så blir du kopplad till någon i visselblåsningsgruppen. Du kan välja att inte ange ditt namn.

Brev

Skicka brev och märk kuvertet med visselblåsning. Du väljer om du vill uppge ditt namn eller inte. Skicka brevet till:
Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Möte

Be om ett möte via e-tjänsten eller telefon 0680-161 00.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller nyckelposition i Härjedalens kommun eller kommunens bolag. Det kan vara en högre chef, VD, en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning i Härjedalens kommun eller de kommunala bolagen.

Funktionen gäller för Härjedalens kommun, bostadsbolaget Härjegårdar och VA-bolaget Vatten och miljöresurs.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering och liknande. Den är inte lämplig för att rapportera känsliga personfrågor som är kopplade till enstaka individer.

Vem får anmäla?

Följande personer som är verksamma hos verksamhetsutövaren kan rapportera om missförhållanden som förekommer i verksamheten

  • Arbetstagare, även innan tillträde och efter avgång.
  • Personer som söker eller utför volontärarbete.
  • Personer som söker eller fullgör praktik.
  • Personer som annars utför arbete under verksamhetsutövarens kontroll och ledning.
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag.
  • Personer som ingår i ett företags förvaltningsorgan, ledning eller tillsynsorgan om verksamhetsutövaren är ett företag och
  • aktieägare som är verksamma i bolaget om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.
  • Personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått ta del av eller inhämtat information under tiden i verksamheten.

Hur hanteras anmälan?

Efter att anmälan är mottagen och registrerad hanteras den av en särskilt avgränsad mottagningsfunktion, Visselblåsningsgruppen. Gruppen tar emot rapporter, har kontakt med rapporterande personer, följer upp det som rapporterats och lämnar återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer. Mottagningsfunktionen bedömer om anmälan faller inom ramen för visselblåsarfunktionen, trovärdighet och sakriktighet samt om de framförda uppgifterna i anmälan är befogade. Om dessa kriterier är uppfyllda lämnas ärendet över för utredning av extern part.

Sekretess

Uppgifter om enskilda i uppföljningsärenden sekretesskyddas. Sekretess gäller både för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet.

En verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra rapportering eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person, någon som bistår denne eller har en koppling till personen.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024 16:48
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas