Fealadimmiedïenesje - Färdtjänst

 

Gie maahta tjïelten fealadïmmiedïenesjem åadtjodh?

  • Dïhte mij tjïeltesne tjaaleme, jih
  • aktem ov-verviem åtna jih vierhtiedimmiem dorjeme ahte unnemes govhte askh gujth åtna aehpie jïjtje satnem dohkh diekie juhtedh jallh ij buektedh jïjtje  tjaangedh/destie vaedtsedh jallh bussine tjïeltesne fealadidh.

Guktie manne fealadimmiedïenesjen mietie syökem?

Datne mij sïjhth fealadimmiedïenesjen mietie syökedh jallh darpesjh jeatjahdehtemem dov fealadimmiedïenesjeluhpesne jallh fealadimmieluhpesne rijhkefealadimmiedïenesjinie daajhtodh galkh Leenetrafihkese jiemhten leenesne 063-554 13 40 jarredh.

Guktie manne fealadimmiem dongkem?

Datne mij fealadimmiedïenesjeluhpiem åtnah dov fealadimmimmiem dongkemejarngesne BC Jämtland:esne dongkh, telefovne 0771-82 00 83.

Jienebh bïevnesh taaksan, dongkemen jih syökemen bïjre datne daesnie gaavnh: Länstrafiken. Länk till annan webbplats.

Kommunal färdtjänst

Den som är folkbokförd i kommunen och har ett funktionshinder med en bedömd varaktighet om minst sex månader och har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller inte klarar att stiga på eller av eller att åka med en buss i linjetrafik i kommunen kan få färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Du som vill ansöka om färdtjänst eller behöver göra förändringar i ditt färdtjänsttillstånd eller resetillstånd med riksfärdtjänst ska vända dig till Länstrafiken i Jämtlands län 063-554 13 40.

Där finns även information om taxor och beställning:
Länstrafiken Länk till annan webbplats.

Beställ resa

Du som har färdtjänsttillstånd beställer din resa hos Beställningscentralen
Jämtland 0771-82 00 83.

Senast uppdaterad: 29 september 2020 10:53
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas