Allmän information om förskola

Ansök om förskola

Ansökan görs senast fyra månader innan plats önskas. Förskolan är en frivillig verksamhet för barn 1-5 år som är folkbokförda i Härjedalens kommun. Vi erbjuder plats till barn vars vårdnadshavare

  • arbetar,
  • studerar,
  • är föräldrarledig eller
  • aktivt arbetssökande.

  Från och med hösten det år barnet fyller 3 år erbjuds avgiftsfri plats i förskolan om totalt 15 timmar per vecka. Det kallas allmän förskola. Ditt barn får gå i allmän förskola även om du inte har behov av barnomsorg.

  Plats kan också erbjudas utifrån barnets egna behov, enligt skollagen 8 kap. 5§ och 7§. Beslut tas då av rektor.

  Förskolan är öppen 6.30-18.30 när det finns barn som har anmält närvaro den tiden. Personalen är schemalagd i ett grundschema utifrån anmälda tider för barnen.

  Under juni-augusti och jul- och nyårshelgerna slår kommunen samman olika avdelningar. Det innebär att hänvisning kan ske till närliggande förskola eller fritids.

  Förskole- och fritidsverksamheten har möjlighet att stänga fyra dagar per år. Detta för kompetensutveckling och verksamhetsutvecklande arbete för personalen. Vårdnadshavare som av särskild anledning behöver omsorg dessa dagar kontaktar rektor i förskolan. Meddelande om aktuellt datum för dessa dagar ska meddelas vårdnadshavarna minst en månad i förväg.

  Planeringsdagar 2020-2021

  Svegs förskolor, Ytterhogdals förskola, Lillhärdals förskola, Lofsdalens förskola

  • Fredag vecka 37
  • Måndag vecka 44
  • Måndag vecka 2
  • Fredag vecka 22

  Bruksvallarnas förskola, Vemdalens förskola

  • Måndag vecka 4
  • Måndag vecka 22

  Funäsdalens förskola, Hede förskola

  • Fredag vecka 4
  • Måndag vecka 22

  För barn som har en ordinarie plats i förskolan sker överflyttning automatiskt till fritids i samband med att barnet börjar i förskoleklass. Barn som endast har allmän förskola avslutas placeringen vid vårterminens slut samma år de ska börja förskoleklass.

  Om fritidsplats inte önskas görs uppsägning av förskoleplatsen via vår e-tjänst eller på blankett Uppsägning av plats inom förskola/fritidshem , 214.4 kB, öppnas i nytt fönster. uppsägningstiden är 60 dagar.

  Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, nätter och/eller helger. Målgruppen är ensamstående vårdnadshavare och sammanboende vårdnadshavare där båda har sådana arbetstider. Med sammanboende vårdnadshavare jämställs sammanboende som inte är förälder till barnet. Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande och andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren. Sökanden ska styrka behovet med intyg/schema från arbetsgivaren. Beviljad omsorg på obekväm arbetstid är tidsbegränsad i ett år.

  Ansökningsblankett erhålls hos barnomsorgs kontoret.

  Barnomsorg@herjedalen.se

  Plats i förskolan

  Det är vårdnadhavarnas arbets- eller studietid som styr barnets vistelsetid på förskolan. Barnet deltar i verksamheten under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar, samt restiden till och från förskolan. Är vårdnadshavare ledig, är även barnet ledigt. Famlijens avgift betalas utifrån maxtaxan som är en procentsats av familjens bruttoinkomst.

  Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola, det följer skolans läsårstider alltså ingen verksamhet under skolans lov.

  Om ditt barn har en ordinarie plats i förskolan reduceras avgiften med 37 % under perioden 1 september till 31 maj. Övriga månader betalar du avgift enligt ordinarie taxa.

  Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15-timmars plats. Helt permitterade jämställs med arbetssökande. Det är rektor som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs.

  • Barn 3-5 år. Har allmän förskola. Avgiftfri. Följer skolans läsårstider. Inga lov.
  • Barn 1-3 år. Har sin 15-timmar plats hela året och betalar för platsen.

  Alla 3-5 åringar erbjuds allmän förskola från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år, till och med vårterminens slut det år barnet ska börja förskoleklass. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Rektor och personal på förskolan avgör hur timmarna läggs ut under läsåret.

  Allmän förskola är avgiftsfri och begränsas till skolans läsårstider. Detta innebär att ingen allmän förskola bedrivs under november-, jul-, sport-, påsk- eller sommarlov eller vid enstaka lovdagar.

  Vid omsorgsbehov under lov ska ansökan göras på följande blankett Ansökan till förskoleplats/fritidshem , 280.6 kB, öppnas i nytt fönster. minst en månad i förväg och avgift betalas enligt maxtaxa.

  Barnomsorg@herjedalen.se

  Senast uppdaterad: 1 juli 2021 14:37
  Redaktör för sidan: Annica Kjällgren
  Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas