Avgifter i förskola

När ditt barn går i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen. Avgiften baseras på antal barn i hushållet och på hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt).

Lämna inkomstuppgift i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn får vara på förskolan den tid föräldrarna arbetar eller studerar och reser till och från arbetet. Förskolornas öppettider är 6.30-18.30 vardagar.

Härjedalens kommun tillämpar den statligt beslutade maxtaxan för förskole- och fritidsverksamhet. Avgiften är inkomstrelaterad. Avgiftens storlek är beroende av familjens bruttoinkomst. Om familjens sammanlagda bruttoinkomst når inkomsttaket för maxtaxan eller mer betalas den högsta avgiften. Är familjens sammanlagda bruttoinkomst lägre än fastställt inkomsttak betalas % av bruttointäkten. Avgiften betalas innevarande månad, faktura skickas i början av aktuell månad och förfaller den sista dagen i månaden.

Inkomsttaket som gäller från 1 janauari 2022 är 52 410 kronor per månad brutto (före skatt).

Avgift för ditt barn i barnomsorgen


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3%.

max 1572 kr

2%.

max 1048 kr

1%.

max 524 kr

Avgiftsfri

Fritidshem

2%.

max 1048 kr

1%.

max 524 kr

1%.

max 524 kr

Avgiftsfri


Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen som alltid beräknas som barn nummer ett.

Hur beräknas avgiften?

Med hushåll avses ensamstående/gifta/sammanboende. Alla inkomster som är skattepliktiga ska redovisas, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag.

I de fall ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket motsvarar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårstider. Inga lov. Det är rektor i samråd med personal på förskolan som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs.

Alla 3-5-åringar, med en ordinarie förskoleplats, får 37 procent avdrag på avgiften under perioden 1 september till 31 maj. Det gäller från hösten det år barnet fyller 3 år.

Barn 3-5 år som har en 15-timmars plats betalar ingen avgift under ovanstående period.

Full avgift debiteras även juni, juli och augusti.

Lämna inkomstuppgifter innan barnet börjar i förskola eller på begäran av kommunen.

Du som vårdnadshavare är även skyldig att uppge alla förändringar som kan påverka avgiftens storlek, till exempel ändrad inkomst för någon i hushållet eller ändrade familjeförhållanden (om du blir sambo eller ensamstående).

Härjedalens kommun förbehåller sig rätten att kontrollera inkomsten mot Försäkringskassan, Skatteverket och arbetsgivaren och har rätt att efterdebitera i tre år om felaktiga uppgifter har lämnats.

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift inom föreskriven tid beräknas avgiften utifrån maxtaxa. Lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.

Lämna inkomstuppgift i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar om avgifter och betalning

Om ditt barn har växelvist boende vid delad vårdnad och båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg så ska båda vårdnadshavarna göra varsin ansökan om plats till förskola och delar då på platsen.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavare får varsin faktura. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en plats (maxtaxa). Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan inte säga upp platsen för båda vårdnadshavarna. När en platsinnehavare säger upp eller ej längre har tillgång till sin del av platsen går hela betalningsansvaret till den andre platsinnehavaren.

Fakturafrågor: barnomsorg@herjedalen.se

Ja, ni abonnerar på en plats som ni betalar för tills ni säger upp den.

Förändrad inkomst meddelas snarast till barnomsorgskontoret

Barnomsorg@herjedalen.se

Från 1 september det år ditt barn fyller 3 år görs avdraget för allmän förskola.

Alla 3-5-åringar, med en ordinarie förskoleplacering, får 37 % avdrag på avgiften under perioden 1 september till 31 maj. Det gäller fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3 år

Barn 3-5 år som har en 15-timmars plats betalar ingen avgift under ovanstående period.

Under juni - juli- augusti är det ingen reducering utan då debiteras full avgift

Nej, avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst per månad oavsett antal timmar. Vid byte av typ av placering ändras däremot taxan. Vid ändring av placering, från 15-timmarsplacering till ordinarie placering (betalplats) och tvärtom.

Meddela barnomsorgs kontoret.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 7 januari 2022 13:31
Redaktör för sidan: Annica Kjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas