Fritidshem 6-13 år

På fritidshemmet kan barn vara före och efter skoldagen och på loven.

Fritidshem är till för barn 6–13 år. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på fritidshemmet före och efter skoldagen samt på loven.

Fritidshemmet spelar en viktig roll i ditt barns lärande och utveckling. Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda barnet en meningsfull fritid och vara ett stöd i utvecklingen. Lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme.

Det finns fritidshem på alla de kommunala grundskolorna i Härjedalen.

Härjedalens kommun tillämpar den statligt beslutade maxtaxan.

Avgiften räknas på familjens gemensamma totala inkomst före skatt.

Om familjens totala inkomst före skatt når inkomsttaket för maxtaxan eller mer, betalas den högsta avgiften. Är familjens totala inkomst före skatt lägre än inkomsttaket, betalas en viss procent av total inkomst före skatt.

Avgiften betalas för föregående månad. Tidigare betalade man avgiften i förskott, men från och med 2023 betalar man i efterskott. Fakturan skickas i början av månaden och förfaller den sista dagen i månaden.

Upptäcks felaktigheter har kommunen rätt att fakturera avgift i efterskott.

Inkomsttaket för familjens gemensamma totala inkomst är 54 830 kronor per månad före skatt för 2023.

Avgift för ditt barn i barnomsorgen från och med 1 januari 2023


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3%

max 1 645 kr

2%

max 1 097 kr

1%

max 548 kr

Avgiftsfri

Fritidshem

2%

max 1 097 kr

1%

max 548 kr

1%

max 548 kr

Avgiftsfri


Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen som alltid beräknas som barn nummer 1.

Hur beräknas avgiften?

Med hushåll avses ensamstående, gifta eller sammanboende. Alla inkomster som är skattepliktiga ska redovisas, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag.

I de fall ena maken, makan eller sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

Ansökan och uppsägning av plats på fritidshem görs via e-tjänst, länkar finns nedan på sidan.

Vid frågor kontakta barnomsorgskontoret.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023 08:10
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas