Frågor och svar om förskola och fritidshem

Frågor om ansökan och placering i förskola och Fritidshem

Du måste göra en ansökan för varje barn du söker för. Plats erhålls från det att barnet fyller ett år.
Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur tidigt en ansökan om förskoleverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum.

Ködatum styrs i första hand av önskat placeringsdatum och i andra hand av när ansökan inkom. Vid placering försöker Härjedalens kommun alltid tillgodose vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt. Tid för inskolning sker i samband med önskat placeringsdatum.

Du ansöker om plats på förskola via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är vårdnadshavarnas arbets- och studietid som är grunden för barnets vistelsetid på förskolan. Barnet deltar i verksamheten under den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar, samt restid mellan arbetet och förskolan. Detta innebär att när någon vårdnadshavare är ledig är även barnet ledigt.

För barn som går 15 timmar på förskolan och behöver plats på fritidshem när de börjat förskoleklass måste vårdnadshavaren ansöka om plats på fritidshem. Ansökan görs i e-tjänsten.

Barn som har ordinarieplats på förskolan och börjar förskoleklass flyttas automatiskt till en plats på fritidshem. Ingen ansökan om plats på fritidshem behövs. Om ni inte längre behöver barnomsorg måste ni säga upp platsen. Uppsägningstiden är 60 dagar och du uppsägeningen görs i e-tjänsten, längre ner på denna sida.

Fritidshem erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn som bedöms vara i behov av en fritidshemsplats för sin utveckling eller på grund av familjens situation har rätt till en plats, även om föräldrarna inte arbetar eller studerar. Det är rektorn som tar beslut om stödplacering.

Eleven erbjuds plats så fort ansökan är behandlad och placeringen är i anslutning till elevens skola.

Du ansöker om plats på fritidshem i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Barn får vara på fritidshemmet före och efter skolan, samt hela dagar under skolloven. Det är vårdnadshavarnas arbets- och studietid som styr barnets vistelsetid på fritids. Vårdnadshavare ansvarar för lämning, hämtning och transport till och från fritidshemmet.

Fritidshemsplats erbjuds barn som går i förskoleklass och skola till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år

Vi kontaktar er när vi har en plats att erbjuda.

Tackar du nej till erbjudande om plats, kommer din ansökan att tas bort från kön. Du kan därefter välja att göra en ny ansökan.

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats. Även om barnet ibland bor hos en förälder i en annan kommun, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Frågor om barnomsorg vid föräldraledighet, arbetslöshet och studier

Vid arbetslöshet ska vårdnadshavare omgående anmäla detta till barnomsorgs kontoret. Första månaden får familjen, om så önskas, behålla tidigare placering för att se hur möjligheterna till nytt arbete är. Därefter är det bara 15-timmars plats som ni har möjlighet att ha.

Permitterad

När vårdnadshavare blir permitterad och helt arbetsbefriad jämställs detta med arbetslöshet och barnet har då rätt till en 15-timmars plats. Är barnet 3 - 5 år gäller avgiftsfri allmän förskola.

Deltidspermitterad

När vårdnadshavare blir deltidspermitterad och går ner i arbetstid ska barnets tid på förskolan justeras efter de nya arbetstiderna. Barnet får behålla sin ordinarie plats och vistas på förskolan under den tid vårdnadshavarna arbetar. Familjen betalar inkomstbaserad avgift efter maxtaxa och sammanlagd rapporterad bruttoinkomst.

Vid arbetslöshet har inte barnet rätt till fritidshemsplats.

Vårdnadshavare som blir arbetslös är skyldig att omgående anmäla detta till barnomsorgskontoret. Första månaden får familjen, om så önskas, behålla placering för att se över möjligheterna för nytt arbete. Överenskommelse om barnets vistelsetid på fritidshemmet under denna månad görs med rektor och personal.

Barnets tid i förskole-/fritidshems verksamheten styrs av vårdnadshavarnas studietid och restid. Det är studiernas omfattning som ligger till grund för barnets närvarotid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Inskrivningsintyg eller studiebevis ska uppvisas.

Barn i förskola har rätt att behålla sin nuvarande placering 30 dagar efter småsyskons födelse. Därefter reduceras placeringstiden till 15 timmar. För syskon i åldern 3-5 år övergår placeringen till avgiftsfri 15 timmars plats, allmän förskola. Vid placering under föräldraledighet avgör rektor i samråd med personalen på förskoleenheten hur de 15 timmarna schemaläggs.

Barn i fritidshem har rätt att behålla sin placering 30 dagar efter syskons födelse. Därefter upphör placeringen vid fritidshemmet. Fyra månader innan föräldraledigheten upphör måste ansökan göras för placering på fritidshemmet. Kontakta barnomsorgskontoret.

Barnomsorg@herjedalen.se

Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från förskolan/fritidshem. Vid gemensam vårdnad/växelvis boende är regeln att barnet följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Kontakta barnomsorgskontoret.

Barnomsorg@herjedalen.se

Uppsägning och byte av förskola och fritidshem

Uppsägningstiden för förskola och fritidshem är två månader och betalning av plats sker under uppsägningstiden. Uppsägning görs via e-tjänst, länk längst ner på sidan.

Följande gäller

  • Båda vårdnadshavarna ska underteckna uppsägningen.
  • Avgiften betalas under hela uppsägningstiden oavsett om barnet kommer till förskolan/fritidshemmet.
  • Efter uppsägning av plats kan nyplacering av samma barn inte erhållas förrän tidigast efter fyra månader från senaste placeringsdagen.
  • Uppsägning av plats under perioden juni-juli-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet till terminsstart.
  • Kommunen kan säga upp platsen om den inte nyttjas enligt överenskommelse.

Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring har kommunen skyldighet att erbjuda annan förskole-fritidshemsplats.

Vid byte av förskola inom kommunen görs en ny ansökan. Placering sker när plats på nya förskolan erbjuds och då gäller inte fyra månaders regeln. Nuvarande platsen behöver således inte sägas upp.

Övriga frågor

Barn och ungdomar i Härjedalens kommun är olycksfallsförsäkrade under den tid de är i förskolan eller skolan samt under direkt färd till och från verksamheten. Olycksfallsförsäkringen gäller både barn på kommunala och enskilda verksamheter. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Härjedalens kommun har tecknat Olycksfallsförsäkring hos Försäkringsbolaget Protector.

Försäkringar i skola och förskola

Kontakt

Senast uppdaterad: 24 april 2024 17:06
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas