Regler för inackorderingstillägg

Du som studerar på heltid vid en kommunal gymnasieskola och är folkbokförd i Härjedalens kommun men på grund av långa avstånd behöver bo inackorderad på din studieort, har rätt att ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Denna rättighet gäller dig som studerar på ett nationellt program och är mottagen till utbildningen i första hand.

Ansökan görs via e-tjänsten.
Ansök om inackorderingstillägg  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det är viktigt att alla uppgifter är ifyllda. Du ska också gå in på Swedbanks hemsida eller ett av deras kontor och anmäla vilket konto pengarna ska betalas till. Det innebär inte att du måste vara kund hos banken. Detta gäller oavsett vilken bank du är kund hos.
Anmälan konto till Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som går på fristående gymnasieskola skall göra din ansökan hos Centrala
Studiestödsnämnden (CSN).
Ansökan studiemedel CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för inackorderingstillägg

 • Du ska ha lång eller besvärlig resväg mellan skolan och hemmet (din
  folkbokföringsadress). Som regel ska du ha minst 60 kilometers resväg
  enkel riktning (närmaste vägen enligt www.eniro.se) eller sammanlagd
  effektiv restid på över 2 timmar/dag. Gång och väntetid räknas inte in i
  tiden.
 • Du ska vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress på ansökningsblanketten. Hyresavtal ska alltid bifogas ansökan. Hyr du i andra hand, ska du bifoga andrahandsavtalet.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till en gymnasieskola med offentlig
  huvudman.
 • Tillägget utgår för den tid inackorderingen varar, dock högst 9 månader,
  september-maj.
 • Första utbetalningen sker tidigast i slutet av september.
  • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning.
  I så fall söker du inackorderingstillägg från din nya hemkommun.
 • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos en vårdnadshavare.
 • I undantagsfall kan ”särskilda personliga skäl” ge rätt till
  inackorderingstillägg för eget boende. Skälen ska styrkas av intyg från
  kurator, läkare eller liknande och intyget ska bifogas din ansökan.
 • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget. Även övriga bidrag kan påverkas.
 • Ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår.
  Retroaktiv ersättning betalas endast ut för innevarande läsår om ansökan har inkommit senast den 30 juni.
 • Bidraget utgår med följande belopp:
  60-249 km 1 610:-
  250-749 km 1 790:-
  750- 1 930:-
 • Om ovanstående villkor förändras skall du omgående meddela förändringen till Härjedalens kommun. Felaktig utbetalning skall återbetalas.

Beslut och överklagande

Beslut om inackorderingstillägg

Kommunstyrelsen har delegerat till rektor att besluta om inackorderingstillägg inom dessa regler. I e-tjänsten kan du följa ditt ärende och se när din ansökan beviljats, det kommer inte att skickas ut per mejl eller post. Skulle du få ett avslag, skickas det per post till din hemadress.

Överklagande av beslut om inackorderingstillägg

Beslut om avslag på ekonomiskt stöd till inackordering kan överklagas som
förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att såväl beslutets laglighet som
dess lämplighet prövas. Förvaltningsdomstolen har därmed rätt att upphäva och
ändra beslut fattat av kommunen. Härjedalens kommun lyder under
förvaltningsrätten i Härnösand.

Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagandet ska lämnas
skriftligt inom tre veckor efter att den sökande har tagit del av kommunens beslut.
Överklagandet skickas först till kommunen som då gör en omprövning av beslutet.
Om kommunen står fast vid sitt beslut skickar kommunen ärendet vidare till
förvaltningsdomstolen i Härnösand.

Senast uppdaterad: 23 september 2022 10:28
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas