Regler för inackorderingstillägg

Du som studerar på heltid vid en kommunal gymnasieskola och är folkbokförd i Härjedalens kommun men på grund av långa avstånd behöver bo inackorderad på din studieort, har rätt att ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminendet år Du fyller 20 år. Denna rättighet gäller dig som studerar på ett nationellt program och är mottagen till utbildningen i första hand.

Ansökan görs på särskild blankett som sänds till den adress som finns angiven på
ansökningsblanketten. Viktigt att alla uppgifter är ifyllda och du ska även anmäla
kontonummer till Swedbank, den bank som Härjedalens kommun använder sig av
för utbetalningar av inackorderingstillägg.

Ansökningsblankett finns på www.herjedalensgymnasium.se Länk till annan webbplats. under rubriken
Elevinformation.
Du som går på fristående gymnasieskola skall göra din ansökan hos Centrala
Studiestödsnämnden (CSN).

Villkor för inackorderingstillägg

 • Du skall ha lång/besvärlig resväg mellan skolan och hemmet (din
  folkbokföringsadress). Som regel skall du ha minst 60 kilometers resväg
  enkel riktning (närmaste vägen enligt www.eniro.se) eller sammanlagd
  effektiv restid på över 2 timmar/dag. Gång och väntetid räknas inte in i
  tiden.
 • Du skall vara inackorderad på studieorten och ange din inackorderingsadress
  på ansökningsblanketten. Hyresavtal ska bifogas ansökan.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till en gymnasieskola med offentlig
  huvudman.
 • Tillägget utgår för den tid inackorderingen varar, dock högst 9 månader,
  september-maj.
 • Första utbetalning sker tidigast i slutet av september.
  • Om familjen flyttar har du rätt att fullfölja din ursprungliga utbildning och kan då söka inackorderingstillägg från din nya hemkommun.
 • I undantagsfall kan ”särskilda personliga skäl” ge rätt till
  inackorderingstillägg för eget boende. Skälen skall styrkas av intyg från
  kurator, läkare eller liknande och intyget skall bifogas med ansökan.
 • Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos en vårdnadshavare.
 • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget. Även övriga bidrag kan påverkas.
 • Ansökan om inackorderingstillägg ska göras inför varje nytt läsår.
  Retroaktiv ersättning betalas endast ut för innevarande läsår om ansökan har inkommit senast den 30 juni.
 • Bidraget utgår med följande belopp:
  60-249 km 1 600:-
  250-749 km 1 700:-
  750- 1 900:-
 • Om ovanstående villkor förändras skall du omgående meddela förändringen till Härjedalens kommun. Felaktig utbetalning skall återbetalas.

Beslut och överklagande

Beslut om inackorderingstillägg

Kommunstyrelsen har delegerat till rektor att besluta om inackorderingstillägg inom dessa regler.

Överklagande av beslut om inackorderingstillägg

Beslut om avslag på ekonomiskt stöd till inackordering kan överklagas som
förvaltningsbesvär.1 Förvaltningsbesvär innebär att såväl beslutets laglighet som
dess lämplighet prövas. Förvaltningsdomstolen har därmed rätt att upphäva och
ändra beslut fattat av kommunen. Härjedalens kommun lyder under
förvaltningsrätten i Härnösand.

Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagandet ska lämnas
skriftligt inom tre veckor efter att den sökande har tagit del av kommunens beslut.
Överklagandet skickas först till kommunen som då gör en omprövning av beslutet.
Om kommunen står fast vid sitt beslut skickar kommunen ärendet vidare till
förvaltningsdomstolen i Härnösand.

Senast uppdaterad: 25 september 2020 10:52
Redaktör för sidan: Mona Bryngelsson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas