Äldreplan för 2022-2035

Två människor som fikar på berghäll vid en å i fjällen.

Foto: Jocke Lagercrantz

Härjedalens kommun håller på att ta fram en äldreplan för 2022-2035 och vill gärna ha synpunkter på det tidiga förslag som finns. Till och med 10 augusti 2022 kan förslag lämnas.

Vad tycker du som är äldre är viktigt?
Vad tycker du är viktigt när du blir äldre?

Låt oss få veta vad du tycker. Vi behöver det i arbetet med äldreplanen. Vi tror att du har mycket att bidra med när det gäller vård och omsorg för äldre i kommunen.

Skicka dina åsikter

Mejla till sociala@herjedalen.se eller skicka brev till
Härjedalens kommun
Socialförvaltningen
842 80 Sveg

Till och med 10 augusti 2022 kan du lämna synpunkter.

Torsdag 18 augusti hålls dialogmöten i Hede och Sveg med alla organisationer som är medlemmar i HRPF, Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta. Även tidigare under framtagandet av planen har kommunens representanter haft träffar med bland annat dessa organisationer.

Äldreplanen bereds av socialutskottet 30 augusti, går vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige 17 oktober 2022 för beslut.

Äldreplanen

Äldreplanen är en grund för planering och styrning för att göra kommunens äldreomsorg ännu bättre och möta framtidens behov av stöd till äldre personer. Målen är satta till år 2035, under dem finns förslag på hur de ska nås och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå målen.

Här nedan presenteras en kortare version av äldreplanen som fokuserar på vad som gäller i Härjedalen. Den långa versionen av äldreplanen , 649.1 kB. ("Förslag till äldreplan 2022-2035") kan även beställas på papper via 0680–169 12 eller sociala@herjedalen.se.

Mål 1
Jag vill känna mig trygg i mitt åldrande

Ökad kontinuitet inom vård- och omsorg​

 • Kommunen har en tydlig kompetensförsörjningsstrategi.​
 • Skapa möjligheter att utveckla arbetssätt med mindre team runt den äldre med fokus på relationsskapandet.

Förtroende och tillit

 • Ökad tillgänglighet till information och främja relationer mellan medborgare och beslutsfattare.
 • Aktuell och uppdaterad webbplats.
 • Återkommande öppet hus och dialogmöten.

Kommunen ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete

 • Arbete med kvalitetsledningssystemet ska färdigställas och implementeras fullt ut i kommunala verksamheter.
 • Utvecklingsarbete med IBIC (individens behov i centrum) ska säkra kvalitet i hela processen från ansökan till genomförandet.

Utgå från den äldres individuella behov​

 • Inflytande och delaktighet i planering och utförande
 • Främja självständighet och individuella intressen genom en kommunal lyhördhet inför privata och föreningars initiativ till verksamhet. ​
Vårdpersonal prata med äldre dam sittande i en soffa.

Foto: Morgan Grip.

Mål 2
Jag möter kompetent personal som trivs med sitt arbete och ger mig goda förutsättningar i mitt åldrande

Kompetensutveckling och fortbildning

 • Stora utmaningar avseende kvalitet på nyutbildade undersköterskor motiverar ett arbete för att kvalitetssäkra undersköterskeutbildningen.
 • Tydligare samverkan mellan vård- och omsorgsverksamheten och undersköterskeutbildning.
 • Undersöka möjligheten att starta en vård- och omsorgsinriktning på gymnasienivå i Härjedalen.
 • Inventera och omvärldsbevaka vilka framtida kompetenser som behövs för att skapa och utveckla framtidens stöd till äldre.
 • Analysera behovet av kompetenshöjning i en handlingsplan på förvaltningsnivå.
 • Fokusområden skulle kunna vara
  • Demenssjukdomar
  • Psykisk ohälsa
  • Vård i livet slut
  • Hjärt-kärl-sjukdomar
  • Kunskapsnivå i svenska språket

Jämställdhet avseende löner och heltid​sarbete

 • Heltid som norm – en förutsättning för jämställdhet

Attraktiva yrken och attraktiv arbetsgivare

 • Utforma en kommunikationsstrategi för att marknadsföra vård och omsorg ​där yrket och arbetsmiljön lyft fram.
 • Tydlig karriärstege med koppling till lönekriterier​.
 • Inkludera forskningen systematiskt i verksamhetens utveckling​.
 • ​Tydlig, konkret och individuell introduktionsplan vid ny anställning. ​
 • Tydliggör chefsuppdrag och utforma medarbetaruppdrag – vad innebär rollen och uppdraget.
 • Tydliggör individuell lönesättning och förutsättningar.
 • En ny friskvårdsstrategi för att främja hälsofrämjande aktiviteter, genom exempelvis organiserade aktiviteter.
En person i sommarkläder vandrar i fjällen med en hund.

Foto: Jocke Lagercrantz

Mål 3
Jag har, oavsett bakgrund och förmåga, förutsättningar att leva ett gott liv i Härjedalen

Äldre ska ha god tillgång till sociala aktiviteter och aktiviteter som främjar fysisk hälsa

 • Samverkan mellan kommuner och föreningar behöver utvecklas för att stötta framtagande av aktiviteter som passar målgruppen.
 • Utforma, tydliggöra och utveckla vilka aktiviteter som finns för seniorer boende i Härjedalen.

Kommunen ska ligga i framkant när det gäller hälsofrämjande och förebyggande arbete​

 • Utöka uppsökande verksamhet​
  • Hälsofrämjande samtal
  • Tidiga rehabinsatser
 • Föreläsningar ​som är öppna för alla
  • Hälsosamt åldrande i Härjedalen
  • Information om demenssjukdomar eller andra relevanta sjukdomar för äldre
 • Utveckla stödprogram inom demenssjukdomar, psykisk ohälsa, vård i livets slutskede och hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Kommunen ska verka för ett gott samarbete med regionen för att stärka det gemensamma ansvaret på primärvårdsnivå.

Hemsändning av dagligvaror

 • Hemsändning av dagligvaror finns för att underlätta för pensionärer och funktionsnedsatta. Här finns utvecklingsmöjligheter att hitta fler lösningar genom att samarbeta med näringslivet kring hushållsnära tjänster.

Det ska vara lätt att förflytta sig tryggt mellan sin bostad, service och aktiviteter​

 • Kommunens information ska vara tillgänglig och anpassad för alla oavsett bakgrund och förmåga.
 • Det ska vara möjligt att påverka och vara delaktiga i kommunen.
 • Det ska vara möjligt att ta del av kommunens tjänster och vara delaktig även för den del av befolkningen som talar samiska.
Vårdpersonal pratar med en vårdtagare i rullstol.

Foto: Härjedalens kommun

Mål 4
Som äldre tillförsäkras jag en god och nära vård

Region och kommun tar ett gemensamt ansvar i tidiga insatser​

 • Arbeta fram en lokal handlingsplan för god och nära vård i Härjedalen på primärvårdsnivå med fokus på hur samverkan mellan kommunen och region kan utvecklas​.
 • Personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

Samverkande planering mellan huvudmän

 • Utveckla arbetet med trygg och säker in- och utskrivning från sjukhuset.​
 • Utveckla användandet av samordnad individuell plan (SIP).
 • Samverkan i gränssnittet mellan region och kommun för höjd patientsäkerhet.
 • Utveckla samarbetet mellan kommun- och regiondriven primärvård avseende trygg och säker hemma för de som inte omfattas av hemsjukvård.

Utveckla arbetet med kvalitetsregister

 • Utveckla arbetet med palliativregistret i samverkan med regionen​.
 • Hållbart arbetssätt genom stöd av exempelvis
  • Senior alert, som är ett kvalitetsregister och verktyg för att arbeta med vårdprevention för äldre som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt etcetera.
  • Särskild arbetsmetod vid beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom (BPSD).

Mål 5
Välfärdsteknologi ökar min självständighet i vardagen

Självständighet, integritet och trygghet för äldre med stöd av teknik​

 • Informera om och erbjuda tekniska lösningar som underlättar för den enskilde, till exempel kommunikationslösningar.​
 • Tydliggöra möjligheter och gränsdragning mellan förskrivning, kommunalt ansvar och den enskildes ansvar för välfärdsteknik.​
 • Möjlighet för äldre att få handledning och hjälp i att använda ny teknik. ​
 • Skapa möjlighet för personal och äldre att testa ny teknik via testmiljö.

Välfärdsteknologi ska utgöra en naturlig del vid utformning av offentliga lokaler och nybyggnation

 • Vid nybyggnation av kommunala boenden och fastigheter för äldre ska det finnas möjlighet att använda välfärdsteknologi.
 • Kommunens offentliga lokaler ska vara utrustade med teknik som bidrar till att alla kan delta (syn, hörsel).

Väl utbyggd IT-infrastruktur

 • Infrastruktur för IT-lösningar ska vara pålitliga och kompatibla​.
 • Verka för att kontinuerligt bygga ut och säkra infrastruktur som gör det möjligt att använda välfärdsteknologi​.

Utveckla arbetssätt som är integrerade med användning av tekniska lösningar

 • Det krävs en tydligare strategi och plan för välfärdsteknologiska investeringar som sträcker sig över längre tid​.
 • Personal som arbetar med äldre ska ha utbildning i de tekniska lösningar som används​.
 • Kommunen ska ligga i framkant avseende test av arbetssätt som bygger på användning av olika välfärdsteknologiska lösningar.
Kvinna som jobbar inom äldreomsorgen skjutsar äldre kvinna på en parcykel.

Foto: Morgan Grip.

Mål 6
När jag har behov av stöd vet jag vart jag ska vända mig och får hjälp som möter behovet

Individens behov i centrum och salutogent förhållningssätt

 • ​Arbeta efter salutogent förhållningssätt som tillvaratar det som fungerar hos och stärker individen. Personalen har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, ser möjligheter, positiva egenskaper och färdigheter hos den som är sjuk. Personalen uppmuntrar och arbetar för att stärka individens tro på sin egen förmåga.
 • Tydliggöra hur IBIC, (individens behov i centrum) som säkrar kvalitet i hela processen från ansökan till genomförande, kan användas som arbetsmetod vid handläggning och utförande.

Tydlig och förståelig handläggningsprocess

 • Information och dialog ses över för att göra processen tydlig och enklare att förstå​.

Det ska vara lätt att ansöka om hjälp​ utifrån lagstiftningen

 • Informera om förebyggande insatser men även åtgärder som personen själv kan göra.
 • Se över tillgängligheten; både den fysiska och digitala.
 • ​Utveckla digitala tjänster.

Mål 7
Jag har ett hem som uppfyller mina behov och önskemål

Seniorbostäder ska finnas på flera platser i kommunen

 • Det finns seniorboende i Sveg, som drivs av Härjegårdar, och i Lillhärdal, som drivs av privat bostadsbolag. Det är goda exempel som ger möjligheter att välja det boende som passar livssituationen. När äldre flyttar till tätorter kommer de närmare samhällsservicen och hemtjänsten får kortare resor.
 • Se över samverkan med de hyresvärdar och fastighetsägare som finns i kommunen för att tillgodose behovet av anpassade boenden för äldre.​
 • ​Samverkan mellan kommunen och fastighetsägare för att nyttja gemensamhetslokaler till social samvaro och olika arrangemang och evenemang.

Lätt att förändra sin boendesituation utifrån sina behov

 • Samlad relevant information om bostadsanpassning, bostadsbidrag, flytthjälp med mera ska finnas på kommunens webbplats.
 • Se över riktlinjerna för biståndshandläggning för att främja möjligheten till behovsanpassade insatser.​

Kommunens boenden ska vara välkomnande och trevliga med plats för besökare

 • Boendemiljön ska vara ändamålsenlig utifrån tillgänglighet och behov för att främja trivsel och självständighet.
 • Anpassade boenden ska kunna erbjudas till en större variation av målgrupper, exempelvis de med samsjuklighet eller beroendesjukdom.
 • Möjlighet för övernattning till närstående.
 • Delaktighet från medborgare vid utformning av nya boendeformer.
 • Måltidsmiljön ska vara ett utvecklingsområde.

Bakgrund

Under våren 2022 har kommunen träffat pensionärsorganisationer och brukarorganisationer, HRPF (Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta) och medarbetare i äldreomsorgen som har varit delaktiga i att ta fram förslaget till äldreplan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 8 augusti 2022 14:09
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas