Stäng

Äldreplan för 2022-2035

Två människor som fikar på berghäll vid en å i fjällen.

Foto: Jocke Lagercrantz

Äldreplanen för 2022-2035 har tagits fram för att göra äldreomsorgen ännu bättre och möta framtidens behov av stöd till äldre. Planen har utgångspunkt i nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer.

Mål, strategier och aktiviteter för att uppnå målen i äldreplanen till år 2035

Här presenteras målen och de strategier och aktiviteter som ska göra att målen i äldreplanen uppnås.

Jag vill känna mig trygg i mitt åldrande

Ökad kontinuitet inom vård- och omsorg​

 • Kommunen har en tydlig kompetensförsörjningsstrategi.​
 • Skapa möjligheter att utveckla arbetssätt med mindre team runt den äldre med fokus på relationsskapandet.
 • Skyndsamt införa fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.

Förtroende och tillit

 • Ökad tillgänglighet till information och främja relationer mellan medborgare och beslutsfattare.
 • Aktuell webbplats.
 • Återkommande öppet hus och dialogmöten.

Kommunen ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete

 • Arbete med kvalitetsledningssystemet ska färdigställas och implementeras fullt ut i kommunala verksamheter.
 • Utvecklingsarbete med IBIC (individens behov i centrum) ska säkra kvalitet i hela processen från ansökan till genomförandet.

Utgår från den äldres individuella behov​ av inflytande och delaktighet i planering och utförande

 • Främja självständighet och individuella intressen genom en kommunal lyhördhet inför privata och föreningars initiativ till verksamhet. ​
Vårdpersonal prata med äldre dam sittande i en soffa.

Foto: Morgan Grip.

Jag möter kompetent personal som trivs med sitt arbete och ger mig goda förutsättningar i mitt åldrande

Kompetensutveckling och fortbildning

 • Stora utmaningar avseende kvalitet på nyutbildade undersköterskor motiverar ett arbete för att kvalitetssäkra undersköterskeutbildningen.
 • Tydligare samverkan mellan vård och omsorgsverksamheten och undersköterskeutbildning.
 • Undersöka möjligheten att starta en vår-d och omsorgsinriktning på gymnasienivå.
 • Inventera och omvärldsbevaka vilka framtida kompetenser som behövs för att skapa och utveckla framtidens stöd till äldre.
 • Analysera behovet av kompetenshöjning i en handlingsplan på förvaltningsnivå.
 • Fokusområden kan vara
  • Psykisk ohälsa.
  • Vård i livet slut.
  • Hjärt-kärl-sjukdomar.
  • Kunskapsnivå i svenska språket.

Jämställdhet avseende löner och heltid​

 • Heltid som norm – en förutsättning för jämställdhet.​

Attraktiva yrken och attraktiv arbetsgivare

 • Utforma en kommunikationsstrategi för att marknadsföra vård och omsorg ​- där yrket och arbetsmiljön lyfts fram.
 • Tydlig karriärstege med koppling till lönekriterier.​
 • Inkludera forskningen systematiskt i verksamhetens utveckling​.
 • Tydlig, konkret och individuell introduktionsplan vid ny anställning. ​
 • Tydliggör chefsuppdrag och utforma medarbetaruppdrag – vad innebär rollen och uppdraget.
 • Tydliggör individuell lönesättning och förutsättningar.
 • En ny friskvårdsstrategi som uppfyller syftet att främja hälsofrämjande aktiviteter genom exempelvis organiserade aktiviteter.
En person i sommarkläder vandrar i fjällen med en hund.

Foto: Jocke Lagercrantz

Jag har, oavsett min bakgrund och förmåga, förutsättningar att leva ett gott liv i Härjedalen

Äldre ska ha god tillgång till sociala aktiviteter och aktiviteter som främjar fysisk hälsa

 • Samverkan mellan kommuner och föreningar behöver utvecklas för att stötta framtagande av aktiviteter som passar målgruppen. ​
 • Utforma, tydliggöra och utveckla vilka aktiviteter som finns för seniorer boende i Härjedalen.
 • Öppna dagverksamhet för äldre personer med kognitiv svikt.

Kommunen ska ligga i framkant gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete​

 • Utöka uppsökande verksamhet​
  • Hälsofrämjande samtal.
  • Tidiga rehabinsatser.
 • Föreläsningar ​som är öppet för alla
  • Hälsosamt åldrande i Härjedalen.
  • Information om demenssjukdom eller andra relevanta sjukdomar för äldre.
 • Utveckla stödprogram till exempel inom demens, psykisk ohälsa, vård i livets slut och hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Kommunen ska verka för ett gott samarbete med regionen för att stärka det gemensamma ansvaret på primärvårdsnivå.

Det ska vara lätt att förflytta sig tryggt mellan sin bostad, service och aktiviteter​

 • Kommunens information ska vara tillgänglig och anpassad för alla oavsett bakgrund och förmåga.
 • Det ska vara möjligt att påverka och vara delaktiga i kommunen.
 • Det ska vara möjligt att ta del av kommunens tjänster och vara delaktig även för den del av befolkningen som talar samiska.
Vårdpersonal pratar med en vårdtagare i rullstol.

Foto: Härjedalens kommun

 Som äldre tillförsäkras jag en god och nära vård

Region och kommun tar ett gemensamt ansvar i tidiga insatser​

 • Arbeta fram en lokal handlingsplan för god och nära vård i Härjedalen på primärvårdsnivå med fokus på hur samverkan mellan kommunen och region kan utvecklas​.
 • Personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

Samverkande planering mellan huvudmän

 • Utveckla arbetet med trygg och säker in- och utskrivning från sjukhuset.​
 • Utveckla användandet av samordnad individuell plan, SIP​.
 • Samverkan i gränssnittet mellan region och kommun för höjd patientsäkerhet.
 • Utveckla samarbetet mellan kommun och regiondriven primärvård avseende trygg och säker hemma för de som inte omfattas av hemsjukvård.

Utveckla arbetet med kvalitetsregister

 • Utveckla arbetet med palliativregistret i samverkan med regionen.​
 • Hållbart arbetssätt genom stöd av exempelvis
  • Senior alert.
  • BPSD - ett nationellt kvalitetsregister för att minska beteendemässiga och psykiska symtom, BPSD,
   och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom eller kognitiv sjukdom.
Kvinna som jobbar inom äldreomsorgen skjutsar äldre kvinna på en parcykel.

Foto: Morgan Grip.

Välfärdsteknologi ökar min självständighet i vardagen

Självständighet, integritet och trygghet för äldre med stöd av teknik​

 • Information, och tillhandahållande av tekniska lösningar som underlättar för den enskilde, till exempel kommunikationslösningar.​
 • Tydliggöra möjligheter och gränsdragning mellan förskrivning, kommunalt ansvar och den enskildes ansvar för välfärdsteknik.​
 • Möjlighet för äldre att få handledning och hjälp i att använda ny teknik. ​
 • Skapa möjlighet för personal och äldre att testa ny teknik via testmiljö.

Välfärdsteknologi ska utgöra en naturlig del vid utformning av offentliga lokaler och nybyggnation

 • Vid nybyggnation av kommunala boenden och fastigheter för äldre ska möjlighet för användningen av välfärdsteknologi säkerställas.
 • Kommunens offentliga lokaler ska vara utrustade med teknik som bidrar till att alla kan delta (syn, hörsel)​.

Väl utbyggd IT- infrastruktur

 • Infrastrukturen för IT-lösningar ska vara pålitliga och kompatibla.​
 • Verka för att kontinuerligt bygga ut och säkra infrastrukturen som möjliggör användandet av välfärdsteknologi.​

Utveckla arbetssätt som är integrerade med användning av tekniska lösningar

 • Det krävs en tydligare strategi och plan för välfärdsteknologiska investeringar som sträcker sig över längre tid.​
 • Personal som arbetar med äldre ska ha utbildning i de tekniska lösningar som används.​
 • Kommunen är i framkant avseende test av arbetssätt som bygger på användning av olika välfärdsteknologiska lösningar.

Foto: Härjedalens kommun.

När jag har behov av stöd vet jag vart jag ska vända mig och får hjälp som möter upp behovet

Individens behov i centrum, salutogent förhållningssätt​

 • Tydliggöra hur IBIC (individens behov i centrum) kan användas som arbetsmetod vid handläggning och utförande.

Tydlig och förståelig handläggningsprocess​

 • Information och dialog ses över i syfte att tydliggöra processen och göra den enklare att förstå​.

Det ska vara lätt att ansöka om hjälp​ utifrån rådande lagstiftning

 • Arbeta med informationsåtgärder i samarbete med den förebyggande verksamheten.​
 • Se över tillgängligheten; så väl den fysiska som digitala.
 • ​Utveckla digitala tjänster.

Jag har ett hem som uppfyller mina behov och önskemål

Seniorbostäder ska finnas på flera platser i kommunen

 • Se över samverkan med de hyresvärdar och fastighetsägare som finns i kommunen för att tillgodose behovet av anpassade boenden för äldre.​
 • ​Samverkan mellan kommunen och fastighetsägare för att nyttja gemensamhetslokaler till social samvaro och olika arrangemang och evenemang.

Lätt att förändra sin boendesituation utifrån sina behov

 • Samla relevant information om bostadsanpassning, bostadsbidrag, flytthjälp etcetera. Ska finnas på kommunens webbplats.
 • Se över riktlinjerna för biståndshandläggning i syfte att främja möjligheten till behovsanpassade insatser.​

Måltider på kommunens äldreboenden ska erbjuda en trevlig måltidsupplevelse

 • Arbeta fram lokala utvecklingsplaner för måltider och måltidsmiljö på respektive särskilt boende.
 • Utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och kostenheten för ökad brukarnöjdhet.

Kommunens boenden ska vara välkomnande och trevliga, med plats för besökare

 • Boendemiljön ska vara ändamålsenlig utifrån tillgänglighet och behov för att främja trivsel och självständighet.
 • Anpassade boenden ska kunna erbjudas till en större variation av målgrupper exempelvis de med samsjuklighet eller beroendesjukdom.
 • Möjlighet för övernattning till närstående.
 • Delaktighet från medborgare vid utformning av nya boendeformer.
 • Ta fram en långsiktig boendestrategi kopplat till antal platser, fördelning av platser per ort och antal specialplatser, exempelvis med inriktningen pådemens och korttidsplatser.

Läs hela äldreplanen

Här finns den fullständiga versionen av äldreplanen. , 322.2 kB. Den kan även beställas på papper via telefon 0680–169 12 eller via mejl till sociala@herjedalen.se.

Äldreplanen är framtagen i dialog

Äldreplanen togs fram under 2022 i dialog med medborgarna och antogs av kommunfullmäktige 17 oktober 2022.

Till 10 augusti 2022 kunde medborgare lämna synpunkter på förslag till äldreplan och 18 augusti 2022 hölls dialogmöten i Hede och Sveg med alla organisationer som är medlemmar i HRPF, Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta. Även tidigare under framtagandet av äldreplanen har kommunen haft träffar med bland annat dessa organisationer.

Äldreplanen tar sin utgångspunkt i den nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg för äldre personer.

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 november 2022 14:31
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas