Elevhälsa

springande barn hand i hand

Eleverna har tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Det ger varje elev, oavsett behov, rätt förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt i en för eleven god lärmiljö.

Förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan, liksom resten av skolans verksamhet, bidrar till att skapa en så positiv situation som möjligt för eleverna. Personal med olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå detta mål.

Elevhälsan arbetar förebyggande, hälsofrämjande och bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Alla elever har rätt att själva ta kontakt med kuratorerna. Även föräldrar kan söka hjälp för sitt barn och även för att få råd och stöd runt frågor som rör deras barn.

Kuratorerna är stöd för skolans personal genom handledning och konsultation.

Kuratorer har tystnadsplikt.

Kuratorer är en del av skolans elevhälsoteam och ser barn och ungdomar i hela deras livssituation: Individuellt, i gruppen, klassen, familjen och i samhället. Kuratorerna arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd.

‌Kuratorer

Namn

Skola

Kontakt

Zebastian Karlsson

Härjedalens gymnasium
Lillhärdals skola
Lofsdalens skola
Ytterhogdals skola

076-073 63 10
zebastian.karlsson@herjedalen.se

Jenny Thaung

Bruksvallarnas skola
Funäsdalens skola
Sonfjällsskolan Hede
Vemdalens skola

070-242 99 70
jenny.thaung@herjedalen.se

Natasja Yman

Norra skolan Sveg
Södra skolan Sveg

0680-176 50
natasja.yman@herjedalen.se


Specialpedagogik i förskolan och skolan

Specialpedagogernas uppdrag är att bidra till att alla individer får optimala utvecklings- och lärandemöjligheter genom:

 • Erbjuda pedagogisk handledning och rådgivning i arbetslag, enskild personal och vårdnadshavare i förskola och skola.
 • Kartläggning och analys av verksamheterna runt barn och elev i behov av särskilt stöd.
 • Kompetensutveckling av personal i pedagogiska frågor.
 • Genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevens svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå och utifrån analysen ge förslag på åtgärder.
Specialpedagog förskolan

Namn

Förskola

Kontakt

Marie Forsman

Lillhärdals förskola

Svegs förskolor

Ytterhogdals förskola

Lofsdagens förskola

072-526 03 73

Jenny Millander

Funäsdalens förskola

Bruksvallarnas förskola

Hede förskola

Vemdalens förskola

076-100 37 53

Specialpedagog skolan

Namn

Skola

Kontakt

Marie Forsman

Lillhärdals skola

Ytterhogdals skola

Lofsdalens skola

072-526 03 73

Anethe Kraft

Sonfjällsskolan Hede

Vemdalens skola

070-218 40 95

Vakant

Funäsdalens skola


Petra Karlsson

Södra skolan Sveg

070-504 36 15

Vakant

Norra skolan Sveg


Eva Hedström-Holm

Härjedalens gymnasium

0680-162 29

Skolpsykologen utgör den psykologiska kompetensen i elevhälsan. Skolpsykolog finns tillgänglig för att utreda ditt barns behov av stöd för att klara sin utbildning. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan.

I arbetet ingår handledning, kartläggning, utredningar, remissskrivning, rådgivning i övergripande organisatoriska frågor. Skolpsykologen uppdrag är även att vara en del i att utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 

Elevhälsans medicinska insats erbjuds till alla elever från förskoleklass till gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri och frivillig.

Den medicinska elevhälsan arbetar hälsofrämjande och främst med förebyggande hälsovård i samverkan med all personal i skolan.

Mottagning

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskans mottagning för att få råd och omvårdnad. Elevhälsan kan erbjuda elever extra hälsokontroll vid behov. Vårdnadshavare är välkommen att delta vid hälso- och läkarbesök. Elevhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter och hälsobesök men är även stöd för elever med hälsoproblem.

Besök till skolläkaren bokas av skolsköterskan.

Samarbete och tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig personal i skolan i frågor i skolan som rör barnets hälsa. Samarbete sker med övrig sjukvård och socialtjänst.

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Hälsosamtal

Alla elever erbjuds regelbundet hälsobesök hos skolsköterskan under skoltid. Elevhälsan kan upptäcka förändringar i tillväxt, syn, hörsel, rygg och diskutera a hälsofrågor och annat som kan bekymra barn och påverka deras psykiska hälsa.

Vårdnadshavare får meddelande om att hälsobesök kommer att ske för att kunna närvara om så önskas. Eleverna erbjuds tid hos skolläkaren vid behov.

Hälsoundersökning

Förskoleklass

 • Synkontroll och hörseltest i början av höstterminen.
 • Hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare och ifyllande av hälsoenkät till elev och ett formulär för ifyllnad till vårdnadshavare. Även tillväxtkontroll.
 • Kontakt med skolläkare vid behov.

Årskurs 2

 • Tillväxtkontroll som innefattar längd och vikt.
 • Vaccination mot mässing, påssjuka, röda hund.

Årskurs 4

 • Kontroll av tillväxt som även innefattar syn och ryggundersökning.
 • Hälsosamtal med varje enskild elev och ifyllande av hälsoenkät till elev och formulär för ifyllnad till vårdnadshavare om elevens hälsotillstånd.
 • Vid behov även hörselundersökning och kontakt med skolläkare.

Årskurs 5

 • Organisera och vaccinera flickor mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen omfattar två doser som ges under läsåret.

Årskurs 7

 • Nytt formulär skickas hem till vårdnadshavare för ifyllande om elevens hälsotillstånd.
 • Hälsobesök som innefattar: Hälsosamtal med varje enskild elev, ifyllande av hälsofrågeenkät, kontroll av tillväxt och rygg och vid behov syn- och hörseltest.
 • Vid behov diskuteras de medicinska besvär som kan ha betydelse för yrkes- och studieval.

Årskurs 8

 • Vaccination difteri, stelkramp och kikhosta erbjuds elever födda från och med 2002.

Vaccinationer

Eleverna erbjuds vaccin mot

 • Mässling, påssjuka och röda hund i årskurs 2.
 • Difteri, tetanus (stelkramp) och kikhosta i årskurs 8 för barn födda från och med 2002 och senare.
 • Vaccin mot HPV (humant papillomvirus), genomförs för alla elever i åk 5. Både pojkar och flickor. Gäller from ht-20.

Om grundvaccinationen av polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund inte är helt genomförd erbjuds komplettering.

Skolsköterska

Namn

Skola

Kontakt

Ingrid Carlstöm

Norra skolan Sveg

Lillhärdals skola

Ytterhogdals skola

Lofsdalens skola

070-201 36 07

Margareta Mahmoud-Persson

Härjedalens gymnasium

Södra skolan Sveg

0680-169 43

Therese Söderberg

Sonfjällsskolan Hede

Vemdalens skola

070-536 82 00

Rebecka Aldén

Bruksvallarnas skola

Funäsdalens skola

072-548 72 78

Skolläkare

Namn

Skola/förskola

Kontakt

Marcus Weinemacher


Bokas via skolsköterska

Jenny Alkén


Bokas via skolsköterska


Kontakt

Senast uppdaterad: 14 januari 2021 15:16
Redaktör för sidan: Annica Kjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas