Familjerätt

Familjerätten är en del av kommunens socialtjänst. Familjerätten kan hjälpa till med frågor om barns vårdnad, boende och umgänge vid en separation. Föräldrar kan få hjälp med samarbetssamtal och avtal. Familjerätten arbetar även med att fastställa faderskap och föräldraskap samt adoptionsutredningar.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta skickas ett meddelande från Skatteverket till kommunen. Faderskapet eller föräldraskapet ska då utredas och fastställas juridiskt.

Sammanboende föräldrar

Om ni som föräldrar bor ihop kallas ni till ett gemensamt besök på socialtjänsten för att underteckna en bekräftelse som sedan skickas till Skatteverket.

Om föräldrarna inte bor tillsammans

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans görs en utredning för att fastställa vem som är far till barnet.

Föräldraskap

Om du är ensamstående eller om ni är två kvinnor som får barn tillsammans genom assisterad befruktning skrivs en bekräftelse av föräldraskap eller ett beslut om nedläggning av faderskap beroende på i vilket land inseminationen utförts.

Gemensam vårdnad

Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran barnet har rätt till.

Samtidigt som bekräftelsen undertecknas kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Den kan även göras i efterhand, då direkt till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Är föräldrarna ogifta när barnet föds får modern automatiskt ensam vårdnad.

Adoption innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn och som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. Barnets bästa skall alltid ligga till grund för en adoption. Det är familjerättsenheten som handlägger adoptionsärenden.

Adoption av närstående

Ibland vill en närstående adoptera sin make/maka/partners barn. Den närstående kan då ansöka om att få adoptera barnet, det görs hos tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Ett yttrande lämnas till tingsrätten som sedan fattar beslut om eventuell adoption.

Nationella och internationella adoptioner

Internationell adoption innebär att man adopterar från ett annat land. För att få adoptera krävs ett medgivande från socialutskottet. Beslutet grundar sig på en medgivandeutredning som görs av familjerätten. Du måste även gå en utbildning för blivande adoptivföräldrar som anvisas av oss innan utredningen påbörjas.

Bidrag till adoption

Du kan söka bidrag för utländska adoptioner med 20 000 kr per barn.     

Följande regler gäller för det kommunala bidraget till adoption

  • Den/de som ska adoptera skall vara skrivna i Härjedalens kommun
  • Den de som ska adoptera skall vara godkända för adoption och alla handlingar som krävs för att hämta ett barn från ett visst land är klara
  • Bidraget utbetalas när den/de som ska hämta barnet kan redovisa den handling som bekräftar att resebiljett är beställd för att hämta barnet
  • Bidraget om 20 000 kronor gäller per barn. Om man exempelvis vid ett senare tillfälle adopterar ytterligare ett barn kan man ansöka om bidrag även för detta barn

Föräldrar kan skiljas från varandra, men inte från barnen. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. För föräldrar som inte lever tillsammans är det viktigt att hitta den lösning som blir bäst för barnen.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal syftar till att hitta hållbara överenskommelser avseende de gemensamma barnen om ni som föräldrar har svårt att enas. Samtalen kan lösa eventuella tvister utan att gå till domstol. De är frivilliga och kostnadsfria. Samtal som sker på föräldrars initiativ registreras inte. Båda föräldrarna behöver vara överens innan samarbetssamtal bokas.

Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är överens, eller kommer överens med hjälp av samarbetssamtal, kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnaden, barnets boende och/eller hur umgänget med barnet skall vara. Avtalen handläggs i den kommun där barnet är folkbokfört.

Föräldrar som inte är överens kan vända sig till domstol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Familjerätten arbetar då på uppdrag av domstolen med att utföra vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredningar. Domstolen beslutar sedan vad som är bäst för barnet.

Du kan söka bidrag till provrörsbefruktning. Blankett för ansökan finns på kvinnokliniken och hos anvisad gynekolog. Ansökan är sekretesskyddad och registreras inte i socialregister.

  • Paret ska båda vara skrivna i Härjedalens kommun.
  • Paret ska ha genomgått så kallad fertilitetsundersökning vid regionens kvinnoklinik eller hos anvisad gynekolog där läkare ska ha gjort bedömningen att paret är lämpliga för IVF- eller ICSI-behandling.
  • Bidraget avser kostnaden för 2 behandlingar. Kommunen står inte för resor, boende eller övriga kringkostnader.


Senast uppdaterad: 26 oktober 2020 15:59
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas