Avgifter för vård och omsorg

Kommunen tar ut avgift för vård och omsorg för vissa beslutade insatser grundat på socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen.

Maxtaxan för 2024 är 2 575 kronor per månad. Avgifterna justeras årligen utifrån prisbasbeloppet. Du som har insatser inom äldreomsorgen får en inkomstförfrågan i mitten av januari varje år för att lämna uppgifter för beräkning av avgiftsutrymme.

Det går även att lämna inkomstuppgifter via e-tjänsten på kommunens webbplats. Vi ser gärna att vi har dina uppgifter före 18 februari 2024.
E-tjänst inkomst- och kostnadsuppgifter för beräkning av hemvårdsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Telefon 0680-162 00 onsdagar 10.00-12.00
Mejl: avgiftshandlaggare@herjedalen.se

Avgifter för vård och omsorg 2024

Vård och omsorg samt larmbesök enligt utförd tid

468 kronor per timme

Trygghetslarm

256 kronor per månad

Matdistribution

61 kronor per portion

Hemsjukvård

370 kronor per månad

Läkemedelshantering

370 kronor per månad

Korttidsboende vård och omsorg

86 kronor per dygn

Korttidsboende matkostnad

144 kronor per dygn

Särskilt boende vård och omsorg

2 575 kronor per månad

Särskilt boende matkostnad

4 315 kronor per månad

Hygienpaket

164 kronor per månad

Dagverksamhet matkostnad

108 kronor per tillfälle

Avgiftshandläggare skickar ut blanketten Inkomstförfrågan.
När blanketten kommer tillbaka görs en beräkning av avgiftsutrymmet. Avgiftshandläggare skickar sedan ut ett beslut som talar om hur stor avgiften för vård och omsorg blir varje månad. Om maxtaxan accepterats eller om blanketten inte skickas tillbaka görs ingen beräkning och avgiften blir upp till maxtaxa.

Om uppgifterna inte stämmer eller det finns frågor om avgiftsbeslutet kontaktas avgiftshandläggare.

Avgifterna debiteras i efterskott månaden efter. Det finns även möjlighet att betala via autogiro eller med E-faktura. Infomation hittas på sidan Kontakta oss under rubriken Fakturor.

På blanketten lämnas uppgifter om inkomst, bostadskostnad och information om ombud eller annan fakturamottagare.

Som inkomst räknas alla former av pensioner, inkomster av tjänst, livränta, inkomst av kapital och eventuell inkomst från näringsverksamhet.
Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, som till exempel bostadstillägg för pensionärer och särskilt bostadstillägg.
Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Inkomsten för makar/registrerade partners beräknas tillsammans. För sambor beräknas inkomsten var för sig.

Varje år skickas en ny inkomstförfrågan till befintliga kunder för beräkning av nytt avgiftsutrymme.

I det fall maxtaxan accepterats eller blanketten inte har skickas tillbaka finns det möjlighet att, när som helst under året, skicka in uppgifter för beräkning av avgiftsutrymmet. Avgiften gäller då från och med den månad som uppgifterna inkommer.

Det finns möjlighet att när som helst under året skicka in uppgifter för beräkning av avgiftsutrymmet. Avgiften gäller då från och med den månad som uppgifterna inkommer.

Den enskilde har eget ansvar att lämna uppgift om ändrade förhållanden som kan påverka avgiften. Det kan vara förändrat civilstånd, inkomst, bostadstillägg och bostadskostnad.

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom vård och omsorg , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bostadskostnad uppges på blanketten Inkomstförfrågan. Kostnader för hushållsel ingår inte i den faktiska bostadskostnaden.

Den som permanent flyttar till särskilt boende och inte hinner avveckla tidigare bostad kan ansöka om dubbla bostadskostnader under högst tre månader.

Tänk på att du som kan ha rätt till bostadstillägg ansöker om detta. Det görs hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller i vissa fall hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som anger den högsta avgift som kan debiteras för vård och omsorg per månad. Den fastställs varje år av Socialstyrelsen.

Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, larmbesök, hemsjukvård, läkemedelshantering, tillfällig korttidsvård och omvårdnad på särskilt boende.

I maxtaxan ingår inte matkostnader, hyresavgift, läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsmaterial .

Avgiftsutrymmet talar om hur mycket någon ska betala i avgift för vård och omsorg. Det kan variera från person till person. Beräkningssättet som används är dock likadant för alla som har valt att lämna uppgifter.

När avgiftsutrymmet beräknas används en schablon för minimibelopp som Socialstyrelsen beslutat om. Beloppet ska täcka skäliga levnadskostnader enligt Konsumentverkets beräkning. Den som har ytterligare behov kan ansöka om förhöjt minimibelopp. Till minimibeloppet läggs sedan bostadskostnaden och dessa utgör förbehållsbeloppet.

Minimibelopp 2024

Ensamstående: 7 062 kr per person och månad (över 61 år)
Ensamstående: 7 768 kr per person och månad (under 61 år)
Sammanboende: 5 762 kronor per person och månad (över 61år)
Sammanboende: 6 338 kronor per person och månad (under 61år)

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är den summa av kostnader som man tar hänsyn till vid beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Inkomster minus förbehållsbelopp blir avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet blir lägre än maxtaxan blir det en reducering av avgiften.

Förbehållsbelopp = Minimibelopp + Bostadskostnad

Reducering av avgift

Vid vistelse på sjukhus eller på ett korttidsboende reduceras avgiften för de som bor på särskilt boende med motsvarande antal dagar. Vid annan bortavaro reduceras avgiften från den femtonde dagen och framåt om information om uppehållet lämnats minst sju dagar i förväg.

Reducering av fasta avgifter som trygghetslarm, hemsjukvård och läkemedelshantering sker inte vid sjukhusvistelse, korttidsvistelse eller bortavaro.

Avgiften för vård- och omsorg styrs av två kriterier

  1. Maxtaxan fastställs varje år med ett fast belopp per månad och ingen betalar mer än maxavgift för sin vård- och omsorgsavgift.
  2. Det personliga avgiftsutrymmet beräknas om vårdtagaren skickat in sin inkomstförfrågan.

Vårdtagaren betalar aldrig mer än sitt avgiftsutrymme för vård och omsorg. Om avgiftsutrymmet blir lägre än maxtaxan blir det en reducering av avgiften.

Två exempel som bygger på 2024 års siffror.

Johanna 85 år, bor själv i eget hushåll

Inkomster

Pension (netto) 11 300 kronor
Bostadstillägg 2 500 kronor
Totala inkomster 13 800 kronor

Kostnader

Minimibelopp 7 062 kronor
Bostadskostnad 5 500 kronor
Förbehållsbelopp 12 562 kronor

Avgiftsutrymmet beräknas genom att inkomsterna minskas med förbehållsbeloppet. Johannas avgiftstutrymme blir 1 238 kronor.

Maxavgiften 2 575 kronor minskas med avgiftsutrymmet och Johannas reducering blir 1 337 kronor. Johanna får betala 1 238 kronor i vård- och omsorgsavgift.

Julius 99 år, bor själv i eget hushåll

Inkomster

Pension (netto) 8 000 kronor
Bostadstillägg 2 000 kronor
Totala inkomster 10 000 kronor

Kostnader

Minimibelopp 7 062 kronor
Bostadskostnad 5 000 kronor
Totala kostnader (förbehållsbelopp) 12 062 kronor

Avgiftsutrymmet beräknas genom att inkomsterna minskas med förbehållsbeloppet. Julius avgiftsutrymme blir minus 2 062 kronor.

Maxavgiften 2 359 kronor reduceras helt då Julius har ett negativt avgiftsutrymme. Julius får betala 0 kronor i vård- och omsorgsavgift.

Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap, 3.

För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit till kommunen inom tre veckor från den dag man fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid och kommunen inte ändrar beslutet, skickas det vidare till Förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas/lämnas till socialutskottet i Härjedalens kommun. Det ska vara undertecknat och innehålla uppgift om namn, personnummer, postadress och telefonnummer och det ska framgå vilket beslut som överklagas, varför man anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring man vill ha.

Överklagan ska vara skriftlig och skickas till:
Härjedalens kommun
Socialutskottet
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Senast uppdaterad: 3 juni 2024 15:05
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas