LSS-insatser

Den som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen omfattar tio stöd för att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är behovet som avgör vilket stöd du kan få. Målet är att få möjlighet att leva som andra.

Ansök om stöd och hjälp hos en LSS-handläggare.

 I § 1 LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. Det är personer

  1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd;
  2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Du kan ansöka om dessa insatser

Stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Vård för att behandla en sjukdom ingår däremot inte i LSS.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Det kan ges åt personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice består av en följeslagare som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor. Det kan till exempel gälla att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturaktiviteter.

Kontaktperson enligt LSS är ett icke-professionellt stöd som ges av en person Kontaktpersonen kan fungera som en kompis som du kan ha kontakt med och göra saker tillsammans med på din fritid. Kontaktpersonen kan ge dig möjlighet att träffa andra och göra saker som du själv vill, till exempel gå på bio.

Föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. De kan då ansöka om avlösarservice. Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller resa bort. Avlösarservice kan också ges till anhöriga eller föräldrar vars vuxna barn fortfarande bor kvar i föräldrahemmet.

Avlösning kan ges både som en regelbunden insats och vid akuta behov.

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid.

Insatsen kan ges till både barn och vuxna. Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte.

Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har vårdnadshavare som arbetar, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet.

Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Insatsen gäller så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn.

Barn och unga som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet kan beviljas bo i familjehem eller bostad med särskild service. Insatsen är ofta aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort. En bostad med särskild service ska vara så lik ett hem som möjligt.

Gruppbostad och servicebostad är två olika former av bostäder med särskild service för vuxna, där gruppbostad erbjuds till personer som har större behov av tillsyn och omvårdnad. Det ingår fast bemanning och omvårdnad i båda formerna, vilket däremot inte ingår i boendeformen Annan särskilt anpassad bostad. Alla dessa typer av bostäder är den enskildes hem.

Bostad med särskild service för vuxna

Insatsen ges till personer i arbetsför ålder, som inte förvärvsarbetar eller studerar och som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt 1 § LSS. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans eller hennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. I insatsen ingår omvårdnad.

I Härjedalens kommun finns daglig verksamhet organiserat under Arbetsmarknadsenheten.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022 16:58
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas