Enskild väg

Grusväg genom byn Ytterberg.

Lantmäteriet arbetar med förrättningar av enskilda vägar i Härjedalen. Lantmäteriet bedömer att de kan vara klara med merparten av vägarna i kommunens ansökan under 2026. Kommunens ansökan omfattar 260 vägar.

Varför lämnas vägarna tillbaka?

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna. Det finns flera anledningar till beslutet.

Rättviseaspekten

En del privata vägar sköts av berörda fastighetsägare medan andra privata vägar sköts av kommunen. Ofta nyttjas båda typerna även av företag och turister som inte betalar något för att använda vägen.

Kommunal ekonomi

De pengar som kommunen lägger på underhåll av privata vägar behövs i kommunens kärnverksamhet.

Kan en ideell förening sköta vägen?

Kostnaden för fastighetsägarna blir mindre om en ideell förening tar över skötseln av en väg utan lantmäteriförrättning. Det är möjligt att börja med en ideell förening och i framtiden begära en lantmäteriförrättning om det skulle behövas.

Skillnader mellan ideell förening och samfällighet som är lantmäteriförrättad

 • Efter lantmäteriförrättning har alla delägare skyldighet att betala för skötsel av vägen.
 • En ideell förening saknar möjlighet att vända sig till Kronofogden för att driva in avgifter från delägare.
 • Efter lantmäteriförrättning har alla fastighetsägare rätt att bruka vägen.
 • En rekommendation brukar vara att om det är fler än tre delägare i vägen bör man göra en lantmäteriförrättning.

Förvaltarfrihetsbevis

Den som ingår i styrelsen i en samfällighet behöver ett förvaltarfrihetsbevis. Det utfärdas av Överförmyndarkontoret i Bräcke kommun.
Överförmyndarkontoret i Bräcke på Bräcke kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hanteras vägen inför överlämnandet?

Vägar som får statsbidrag

Vägar som får statsbidrag av Trafikverket besiktas vart femte år av Trafikverket, som skriver protokoll över åtgärder som ska utföras innan nästa besiktning. Protokollet ligger till grund för vad som ska åtgärdas för vägen innan kommunen lämnar över vägen till fastighetsägarna.

Vägar som inte får statsbidrag

För vägar som inte får statsbidrag av Trafikverket gör kommunens projektledare en besiktning tillsammans med representanter för de som ska ta över vägen och försöker komma överens om vad som ska åtgärdas.

Vad kostar det?

Hur stor kostnaden blir beror på hur komplext ärendet är och hur mycket tid Lantmäteriet lägger ner. Lantmäteriet debiterar även för telefonsamtal rörande ärendet.
Vad kommer det att kosta? på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnadsexempel för gemensamhetsanläggning

Många faktorer påverkar kostnaden för en lantmäteriförrättning. Kostnadsexempel för gemensamhetsanläggningar på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis

Vad gör kommunen?

Kommunen har en projektledare för enskilda vägar som

 • sköter kommunens kontakt med Lantmäteriet,
 • har kontakt med berörda fastighetsägare,
 • har kontakt med berörda vägföreningar och
 • stöttar vid bildandet av föreningar.

Bakgrund till återlämningen

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna.

 • Överlämning av enskilda vägar pågår tills uppdraget är slutfört.
 • Ersättningsbelopp från Trafikverket för sommar- och vinterunderhåll av vägar kan sökas av samfällighetsföreningar.
 • I avvaktan på att gemensamhetsanläggning bildas, omprövas eller i avvaktan på att lantmäteriförrättningen är klar kan bidraget även sökas av förening, annan organisation eller enstaka personer enligt Trafikverkets föreskrifter.
 • Ersättningsbeloppet från Trafikverket betalas inte ut för vägar av obetydlig längd.
 • I tätorterna (Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Lofsdalen, Sveg, Vemdalen och Ytterhogdal) avvecklas underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är praktiskt möjligt. Uppdraget pågår tills det är slutfört.

Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2019 (KF § 105/2019) , 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 22 mars 2023 17:40
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas