Enskild väg

Grusväg genom byn Ytterberg.

Foto: Härjedalens kommun

Lantmäteriet arbetar med förrättningar av enskilda vägar i Härjedalen. Kommunens ansökan omfattar 260 vägar.

Vårhyvling av enskilda vägar

Hyvling och saltning av enskilda vägar, som kommunen underhåller, startar vid månadsskifte maj-juni med början i de östra delarna av kommunen.

De vägar som ska överlämnas under barmarksäsongen 2024, och där åtgärder ska göras på vägarna innan överlämning, hyvlas och saltas när arbetena är slutförda.

Överlämning av enskilda vägar

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska överlämna vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna. Det finns tre viktiga anledningar till beslutet.

 • Det kostar stora summor att sköta de enskilda vägarna. Snöröjning och sandning kostade över 20 miljoner kronor 2023. Kommunen vill hellre lägga pengar på skola, vård och omsorg.
 • Det är inte rättvist att vissa vägar sköts av ägarna medan andra bekostas av skattebetalarna via kommunen.
 • Kommunen vill att fritidshusägare, skogsbolag och andra ska vara med och betala skötseln av vägarna de använder.

Beslutet om överlämning fattades av kommunfullmäktige 10 juni 2019.

Projektledare enskilda vägar

Kommunens projektledare för överlämnande av enskilda vägar:

 • sköter kommunens kontakt med Lantmäteriet,
 • har kontakt med berörda fastighetsägare,
 • har kontakt med berörda vägföreningar och
 • stöttar vid bildandet av föreningar.

Vägar som får statsbidrag

Vägar som får statsbidrag av Trafikverket besiktas vart femte år av Trafikverket, som skriver protokoll över åtgärder som ska utföras innan nästa besiktning. Protokollet ligger till grund för vad som ska åtgärdas för vägen innan kommunen lämnar över vägen till fastighetsägarna.

Vägar som inte får statsbidrag

För vägar som inte får statsbidrag av Trafikverket gör kommunens projektledare en besiktning tillsammans med representanter för de som ska ta över vägen och försöker komma överens om vad som ska åtgärdas.

Kostnader för överlämningen

Hur stor kostnaden blir beror på hur komplext ärendet är och hur mycket tid Lantmäteriet lägger ner. Lantmäteriet debiterar även för telefonsamtal som rörärendet.
Vad kommer det att kosta? på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnadsexempel för gemensamhetsanläggning

Många faktorer påverkar kostnaden för en lantmäteriförrättning. Kostnadsexempel för gemensamhetsanläggningar på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt bidrag för enskild väg

Mer på sidan Kommunalt bidrag på enskild väg på herjedalen.se

Moms för samfällighetsföreningar

Samfällighetsföreningar som uttaxerar medlemmar i enlighet med lantmäteriets andelstal ska inte debitera moms på det uttaxerade beloppet.Mer på Riksförbundet enskilda vägars webbplats Länk till annan webbplats.

Förvaltarfrihetsbevis

Den som ingår i styrelsen i en samfällighet behöver ett förvaltarfrihetsbevis. Det utfärdas av Överförmyndarkontoret i Bräcke kommun.
Överförmyndarkontoret i Bräcke på Bräcke kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna.

 • Överlämning av enskilda vägar pågår tills uppdraget är slutfört.
 • Ersättningsbelopp från Trafikverket för sommar- och vinterunderhåll av vägar kan sökas av samfällighetsföreningar.
 • I avvaktan på att gemensamhetsanläggning bildas, omprövas eller i avvaktan på att lantmäteriförrättningen är klar kan bidraget även sökas av förening, annan organisation eller enstaka personer enligt Trafikverkets föreskrifter.
 • Ersättningsbeloppet från Trafikverket betalas inte ut för vägar av obetydlig längd.
 • I tätorterna (Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Lillhärdal, Lofsdalen, Sveg, Vemdalen och Ytterhogdal) avvecklas underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är praktiskt möjligt. Uppdraget pågår tills det är slutfört.

Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2019 (KF § 105/2019) , 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 april 2024 11:23
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas