Enskilda vägar

Grusväg i skogen skylt fordonstrafik förbjuden och elledning

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna.

Enskilda vägar lämnas till fastighetsägarna

Ändring av kommunfullmäktiges beslut KF § 105/2019, vägunderhållsutredning 2019.
Beslut:
Kommunfullmäktige förlänger tiden för överlämning av skötsel av enskilda vägar till 1 oktober 2022. Kommunfullmäktige beslutar att ersättningsbeloppet för sommar- och vinterunderhåll endast kan sökas av samfällighetsföreningar eller gemensamhetsanläggningar för vägar där permanent boende finns. I avvaktan på inrättande av gemensamhetsanläggning och i fall där väghållningen kan ordnas på ett bra sätt utan förrättning kan bidraget även sökas av förening eller annan organisation eller enstaka personer enligt Trafikverkets föreskrifter. Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av obetydlig längd. Kommunfullmäktige säger upp de nu existerande avtalen så att överlämnande kan ske den 1 oktober 2022.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår vid nästa sammanträde att tiden för att lämna över skötseln av enskilda vägar förlängs till 1 oktober 2022. Utöver det föreslås överlämnandet av gator och vägar i tätorterna starta tidigare än planerat.

I tätorterna avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt, senast 31 maj 2023.

Kontakt

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020 15:52
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas