Gator och vägar

Snöig väg och en bågbro i kallt vinterklimat.

Foto: Jim Bäck.

Samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för gatufrågor som gatubelysning, städning och upphandling av vinterväghållning.

Snöröjning

Vinterväghållning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat vinterväghållning. Upphandlingen gäller till och med maj 2022.

På smala gator är det viktigt att parkera så att snöröjningsfordonen kan utföra sitt jobb annars måste vi avbryta arbetet och komma tillbaka senare. Det innebär onödiga kostnader och problem för trafikanter.

För att underlätta snöröjningen ska fastighetsägare ta bort grenar som sticker ut över gatan. Snö får inte läggas på gator eller grannens tomt. Parkera inte så att bilen hindrar snöröjningen.

Gångbana utanför fastighet

I detaljplanelagt område svarar fastighetsägaren för skötsel av gångbanan vid sin fastighet.

Sandupplag och sandlådor

På flera platser har kommunen sandupplag eller sandlådor där allmänheten får hämta sand gratis, max två hinkar vid varje tillfälle.

Sand finns att hämta:

  • Sveg, kommunförrådet
  • Hede, kommunförrådet
  • Ytterhogdal, kommunförrådet
  • Funäsdalen, kommunförrådet
  • Lofsdalen, brandstationen
  • Glöte, Glötegården

Skador vid snöröjning

Skador på staket, brevlådor, häckar och annat kan inträffa vid snöröjning. Om olyckan är framme ska fastighetsägaren snarast meddela kommunen om vad som inträffat.

För att minska skaderisken ska du placera brevlådor och sopkärl på tomten och markera staket och häckar med käppar i tomtgräns

Borttagning av vintersand

Kommunen börjar sopa upp sand efter vintern så fort tjälen gått ur marken. Det sker vanligtvis under maj och juni.

Gatubelysning

Gatuavdelningen ansvarar för offentlig belysning längs gator och parker i tätorterna. Vi hjälper även vägsamfälligheter och Trafikverket med belysning.

Tillsyn och utbyte av lampor sker vanligtvis tre gånger per år. Om flera lampor på samma plats eller vid viktiga korsningar slocknat byter vi dem tidigare.

Samhällsutvecklingsförvaltningen får önskemål från privatpersoner om att få fälla träd som står på kommunens park-, natur- och trafikmark.

För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill vi att du som har önskemål om trädfällning tar kontakt med kommunen.

Om du misstänker att det finns risk för att trädet kan falla, och att någon eller något kan komma till skada, ring växeln 0680-161 00.

När ansökan har kommit in görs en bedömning från kriterierna nedan.

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiska värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Det kan finnas träd som har litet värde för kommunen men som kommunen inte har resurser att ta bort. Det finns då möjlighet att ingå ett avtal med kommunen om att få eget ansvar för trädfällningen.

Ta kontakt med kommunen på: utveckling@herjedalen.se
Telefon: 0680-161 00

Torgplatser i Sveg förmedlas av SFU, Svegs företags- och utvecklingsförening.

Telefon: 0680-120 13.

Trafikhandläggaren ansvarar för dispenser för breda och tunga transporter som börjar och slutar i kommunen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 28 januari 2021 14:51
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas