Föreningsstöd

Foto: Morgan Grip

Med ekonomiskt stöd vill Härjedalens kommun stärka föreningars förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet och ett varierat utbud av aktiviteter i hela Härjedalen.

Det kommunala föreningsstödet avser att täcka en del av föreningens kostnader. Stöden kan ha olika regler för redovisning och inlämningsdatum.

Länkar till riktlinjer och blanketter finns längst ner på sidan.

Stöd utgår med 5 kronor per deltagare och 15 kronor per ledare, samt 10 kronor för en extra ledare per gruppaktivitet.

Kriterier

 • 75 procent av redovisade tillfällen ska innefatta idrott, 25 prcoent kan vara kringaktiviteter till expemel utbildningar, möten, sammankomster med mera.
 • Ledaren ska vara medlem i föreningen och vara utsedd ledare för just den aktiviteten som sker vid det specifika tillfället.
 • Ansvarig ledare ska vara 18 år.
 • Tillfället ska pågå minst 60 minuter med minst tre deltagare.
 • Bidrag utgår till deltagare som är medlem i föreningen vid ett tillfälle per dag, ledaren räknas inte in i kategorin deltagare då ledaren erhåller ledarstöd.
 • Bidrag utgår inte till entrébelagd tävling, match, träning eller kommersiellt arrangemang.
 • Alla ska ges möjlighet till att vara med efter var och ens olika förutsättningar.

Ansökningstid

25 augusti för perioden 1 januari-30 juni
25 februari för perioden 1 juli-31 december

Ansökningsblankett för kommunalt aktivitetsstöd , 727.3 kB.

Stöd utgår med 6 000 kronor för en heltidsanställning.

Kriterier

 • Personens arbete ska vara knutet till en anläggning för vilken föreningen får annat stöd för.

Begränsningar

 • En förening får ansöka för max tre helårsanställningar.
 • Beslutad summa regleras i förhållande till sysselsättningsgrad.

Ansökningstid

25 augusti för perioden 1 januari-30 juni
25 februari för perioden 1 juli-31 december

Ansökningsblankett för stöd till anställning , 409.2 kB.

Stöd utgår med belopp som anses skäligt utifrån tilldelad budget.

Kriterier

 • Stöd ges till utgivning av dokumentation och inventeringar som är av engångskaraktär.
 • De är avsedda att genomföras inom en given tidsram.
 • Det ska tillgängliggöras för Härjedalens medborgare och besökare genom att till exempel skänka kopior till biblioteken.
 • Stöd kan också ges till stödköp av medier med anknytning till Härjedalen.

Begräsningar

 • Beslutet gäller i två år.

Ansökningstid

När som helst på året.

Stöd utgår med belopp som anses skäligt utifrån tilldelad budget. Stöd avser att tilldelas föreningar som äger en egen idrottsanläggning.

Kriterier

 • Till föreningar som själva äger sina lokaler eller anläggningar utgår ett stöd med högst 50 procent av driftkostnader.
 • Avser inte kostnader för föreningars verksamhet utan bara drift av anläggningen.

Begränsningar

 • Stöd omfattar inte investeringar.
 • Maxgräns för ansökan av underhåll begränsas till 25 000 kronor.
 • Maxgräns för ansökan av el begränsas till 75 000 kronor.

Ansökningstid

Senast den 31 januari för föregående års kostnader.

Ansökningsblankett för stöd till drift av idrottsanläggning , 533.7 kB.

Stöd utgår till lokaler beslutade av kommunstyrelsen och med belopp enligt fastställda regler.

Kriterier

 • Stöd utgår efter en flytande skala där föreningen kan tillgodoräkna sig täckning för underskott.
 • Om föreningen uppvisar överskott beräknat på ovan angivet sätt utgår ändå 5 procent av lokalens fasta kostnader som stimulansstöd.
 • Som underlag vid framräkning av stödet används uppgifter ur föreningens årsredovisning närmast föregående år.

Begränsningar

 • Ett villkor för stöd är att när lokalen upplåts för ungdomsaktiviteter (ungdomar under 18 år) ska dessa aktiviteter vara drogfria.

Ansökningstid

När som helst på året, gärna under första kvartalet.

Ansökningsblankett för stöd till drift av av samlingslokal , 94.5 kB.

Stöd utgår till upprustning av lokaler med belopp som anses skäligt utifrån tilldelad budget.

Kriterier

 • Gäller samma lokaler som är utsedda av kommunstyrelsen att kunna ansökan om drift av samlingslokal.

Ansökningstid

När som helst under året.
Skickas ansökan in tidigt under året finns en större chans att bli tilldelad ett stöd.

Stöd utgår med belopp som anses skäligt utifrån tilldelad budget.

Kriterier

 • All sponsring och allt stöd ska bidra till att öka kommunens attraktionskraft och stötta föreningslivet. Det ska vara attraktivt för alla att bo, besöka och verka i vår kommun.

Ansökningstid

Ansökan handläggs tre gånger per år, ansökningarna ska vara inlämnade senast

 • 15 januari,
 • 15 maj och
 • 1 oktober.

  I de fall ansökt belopp överstiger 25 000 kronor går ansökan över till kommunstyrelsen. I sådana fall ska ansökan vara kommunen tillhanda minst tre månader innan evenemanget för att kommunstyrelsen ska hinna fatta beslut.

Föreningar som haft framgångsrika prestationer ges möjlighet att söka stöd. Firar din förening jubileum i år, ta kontakt med fritidsenheten.

Kriterier

 • Medalj till föreningen vid Sverigemästerskap-guld eller medalj på nordiska mästerskap, europamästerskap, världsmästerskap och olympiska spelen samt världscupsnivå ger 1 000 kronor.
 • Genomförd framgångsrik prestation från 1 maj föregående år till 30 april innevarande år.
 • Förening som firar jubileum innevarande år (25, 50, 75, 100 och så vidare).

Ansökningstid

Senast 15 maj för medalj.

Stöd utgår med summa enligt uppsatta regler.

Kriterier

 • Stöd utgår till verksamhet med konstnärligt innehåll inom områdena musik, dans, teater, konst eller form, film, foto eller media, litteratur eller kulturhistoria.
 • Arrangemanget får vara entrébelagt.

Ansökningstid

Ansök senast 14 dagar före arrangemangets början.

Ansökningsblankett för stöd till kulturarrangemang , 115.5 kB.

Avser att stödja utbildning av ungdomsledare inom föreningslivet.

Kriterier

 • Utbildning ska vara inriktad mot barn- och ungdomsträning.

Begränsning

 • Maximalt belopp, 10 000 kronor per sektion inom förening per år. Finns medel kvar i slutet av året kan förening som fått maximalt belopp ansöka på nytt.

Ansökningstid

Senast 14 dagar efter avslutad kurs.
Om förening avser söka stöd för kurs, ta kontakt med fritidsenheten vid osäkerhet om kursen är stödberättigad innan anmälan görs.

Ansökningsblankett för stöd till kurskostnad , 552.5 kB.

Stöd kan utgå med 80 procent av skälig lokalhyra, max 6 000 kronor per år.

Kriterier

 • Avser att stödja förening eller organisation som äger eller hyr lokal för verksamhet till vilken man inte får driftbidrag.

Ansökningstid

Löpande under året.

Ansökningsblankett för stöd till lokalhyra , 552.5 kB.

Kommunens stöd till studieförbunden ger möjlighet utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former, bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Kriterier

Verksamheter i tre områden utgör motiv för kommunens förstärkningsanslag:

Kommunens vision

 • Anslaget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.
 • Främja utvecklingen i Härjedalen genom de kommunövergripande värdeorden; livskraft, äkthet och närhet.
 • Med grunder i tradition, nutid och mångfald arbeta med turism, guidning, sysselsättning, folkhälsa, integration samt barn och unga.

Scenkonst

 • Att arbeta med kulturyttringar som kan presenteras på olika typer av scener: sång, musik, teater, dans, bild, foto eller film.

Dokumentations- och traditionsbevarande verksamhet

 • Att arbeta för att bevara, synliggöra och utveckla det härjedalska hantverket. Att arbeta med bygdeforskning, lokalhistorisk forskning, dialekter, berättartradition, skrivarkurser och litteratur.

Ansökningstid

Senast 1 maj

Underlag

Föregående års verksamhet. I underlaget får studiecirklar, kulturarrangemang och allmän folkbildning ingå. Det ska tydligt framgå vad en studiecirkel eller arrangemang avser inklusive målgrupp.

Ansökningsblankett - kommunens vision , 97.7 kB.
Ansökningsblankett - scenkonst , 96.3 kB.
Ansökningsblankett - dokumentation och traditionsbevarande , 98.6 kB.

Stöd utgår med belopp som anses skäligt utifrån tilldelad budget.

Kriterier

 • Avser stödja sådan verksamhet som inte kan inrymmas under någon fastställd bidragsgrupp men som anses angeläget att stödja.
 • Stöd kan utgå till verksamhet med konstnärligt innehåll inom områdena musik, dans, teater, konst och form, film, foto och media, litteratur och kulturhistoria, eller läger och lovverksamhet, ny verksamhet, särskild verksamhet som fångar upp ungdomar utanför föreningslivet.

Ansökningstid

Under hela året.

Ansökningsblankett för stöd till övrig verksamhet som inte kan inrymmas under någon fastställd bidragsgrupp men som anses angeläget att stödja , 552.5 kB.

Inkommen ansökan

Ansökan datumstämplas och diarieförs. Därefter kontrolleras handlingarna, vid behov kontaktas sökande för komplettering.

När ansökan är komplett tas ett beslut som skickas till sökande, pengarna betalas ut till angivet konto.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Kontakt

Senast uppdaterad: 22 mars 2024 18:02
Redaktör för sidan: Linda Lundborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas