Regler för idrottshallar

Regler för att boka och använda sporthallar.

 • Minimiålder för att boka lokal är 18 år.
 • Härjedalens kommun hyr inte ut idrottsplan om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet. Skäl som kan förhindra uthyrning kan vara
  • att kommunen befarar brottslig verksamhet, till expempel hets mot folkgrupp.
  • att kommunen befarar störning av ordning, till expempel demonstration, fylleri.
 • Härjedalens kommun kan komma att kräva följande för att säkerställa sig om identitet och avsikt avseende lokalbokningen:
  • uppvisande av legitimation samt uppgift om telefon och adress av hyresgästen.
  • beskrivning av vad lokalen ska användas till
  • referenser, stadgar, styrelseledamöter.
 • Lokaler och anläggningar får endast användas angiven tid och för angivet ändamål.
 • Ansvarig ledare ska alltid finnas. Den ansvarige ledaren ska vara myndig. Om fastställda ordningsregler inte följs kan rätten att disponera lokalen upphöra.
 • Regler för eventuell nyckelhantering meddelas vid kvittering av nycklarna.
 • Hyresgästen ska hålla sig informerad om brandredskap samt utrymningsvägar.
 • Bokad lokal eller plan får inte nyttjas före bokad hyrestid. Hänsyn ska visas mot andra hyresgäster.
 • Golv i duschrum får ej beträdas med ytterskor.
 • Allmänt förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller. Den som använder kommunal lokal får inte använda otillåtna preparat enligt Riksidrottsförbundets dopingsregler. Man får inte heller innehava, sälja eller förmedla dylika preparat. Djur får inte vistas i någon lokal.
 • Om någon skada uppstått på lokal, plan eller utrustning ska det snarast meddelas till vaktmästare eller fritidsenheten.
 • All skadegörelse som förekommit i förhyrd lokal eller tillhörande ytor under tilldelad tid är den förhyrande organisationen, föreningen eller enskilde personen ersättningsskyldig för. Det gäller för skada på både fasta som lösa inventarier.
 • Hyresgästen ansvarar för att själv ta med sig nödvändig utrustning.
 • Om det finns behov av lokalens egen utrustning meddelas det av hyresgästen vid bokningstillfället, varvid en överenskommelse träffas.
 • Efter hyrestidens slut ska lokalen eller anläggningen återställas i ursprungligt skick. Lokalen och anläggningen ska vara grovstädad (upplockning av tomglas och papper och liknande) och iordningställd när hyresgästen lämnar lokalen. Även läktare ska grovstädas om
  den använts. Arrangör ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum och därtill hörande utrymmen grovstädas. Kontrollera att vattenkranar är avstängda.
 • Hyresgästen ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och eventuella redskap på idrottsplan.
 • Härjedalens kommun ansvarar ej för kläder och personliga tillhörigheter som förvaras i omklädningsrum eller idrottslokaler.
 • Fotografering samt video- och filmupptagning får inte ske i omklädningsrum.
 • Parkeringsföreskrifter ska efterlevas.
 • Kommunen förbehåller sig rätten att disponera lokal för annat ändamål på tilldelade tider, varvid hyresgästen underrättas snarast.

Priser

 • Föreningar för inkomstbringande verksamhet 650 kronor/tillfälle
 • Föreningar med säte utanför kommunen 450 kronor/tillfälle
 • Enskild person 150 kronor/timme
 • Övernattning 2 500 kronor/natt

Senast uppdaterad: 28 april 2022 13:53
Redaktör för sidan: Margrethe Sundberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas