Aarhskuvlem - Förskola

kläder som hänger vid krokar och klädskåp på samisk förskola

Saemien aarhskuvle - Samisk förskola

Saernieh reaktan bijre saemien aarhskuvlebarkoem åadtjodh maanide saemien maadtojsne. Information om rätten till samisk förskoleverksamhet för barn med samiskt ursprung.

Herjedaelien tjïelte akte dejstie 84 tjïeltijste reeremedajvesne naasjovne unnebelåhkoegielide. SF 2009:724. Aarhskuvlen barkoedajvese lea naemhtie Herjedaelien tjïelte maahta muvhth baarkoem faaledh saemien gïelesne jïh åesiem saemien kultuvreste. Gåessie sijjiem aarhskuvlese ohtseminie jiehtieh jis åesiem saemien aarhskuvlebarkosne sijhth utnedh.

Härjedalens kommun är en av de 84 kommuner som är förvaltningsområde för de nationella minoritetsspråken SF 2009:724. För förskolan innebär det att Härjedalens kommun ska erbjuda en väsentlig del av av verksamheten på samiska och med inslag av den samiska kulturen om barnets vårdnadshavare begär det. Vid ansökan om förskoleplats ange om ni önskar ta del av samisk förskoleverksamhet.

Barnomsorg är ett samlingsnamn för förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) och är till för barn mellan 1 och 5 år. Från och med hösten det år barnet fyller 3 erbjuds en avgiftsfri plats i förskolan om totalt 15 timmar per vecka - det kallas allmän förskola. Ditt barn får gå i allmän förskola även om du inte har behov av barnomsorg annars.

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn som har fyllt 1 år och är folkbokförda i Härjedalens kommun. Barnet får vara i förskola eller pedagogisk omsorg under den tid du arbetar eller studerar och under eventuell restid. Är du arbetslös eller föräldraledig erbjuds 15 timmar i veckan.

Du måste göra en ansökan för varje barn du söker för. Plats erhålls från det att barnet fyller ett år. Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur tidigt en ansökan om förskoleverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum.

Ködatum styrs i första hand av önskat placeringsdatum och i andra hand av när ansökan inkom. Vid placering försöker Härjedalens kommun alltid tillgodose vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt. Tid för inskolning sker i samband med önskat placeringsdatum.

Uppsägningstiden för förskola är två månader och görs via blankett

Följande gäller

  • Båda vårdnadshavarna ska ansöka om uppsägning
  • Avgiftern betalas under hela uppsägningstiden oavsett om barnet kommer till förskolan.
  • Efter uppsägning av plats kan nyplacering av samma barn inte erhållas förrän tidigast efter fyra månader från senaste placeringsdagen.
  • Uppsägning av plats under perioden juni-juli-augusti befriar ej från betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet till terminsstart.
  • Kommunen kan säga upp platsen om den inte nyttjas enligt överenskommelse.

Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring har kommunen skyldighet att erbjuda anna förskoleplats.

Om ditt barn har växelvist boende vid delad vårdnad och båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg så ska båda vårdnadshavarna göra varsin ansökan om plats till förskola/pedagogisk omsorg och delar då på platsen.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavare får varsin faktura. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en plats (maxtaxa). Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan inte säga upp platsen för båda vårdnadshavarna. När en plats innehavare säger upp eller ej längre har tillgång till sin del av platsen går hela betalningsansvaret till den andre platsinnehavaren.

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats. Även om barnet ibland bor hos en förälder i en annan kommun, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Vid arbetslöshet ska vårdnadshavare omgående anmäla detta till förskole adnimistrationen. Första månaden får familjen, om så önskas, behålla tidigare placering för att se hur möjlighetrna till nytt arbete är. Därefter reduceras placeringstiden till 15 timmar.

Barnets tid i förskoleverksamheten bestäms av föräldrarnas studietid och restid. Det är studiernas omfattning som ligger till grund för barnets närvarotid. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Inskrivningsintyg eller studiebevis ska uppvisas.

Barn i förskola har rätt att behålla sin nuvarande placering 30 dagar efter småsyskons födelse. Därefter reduceras placeringstiden till 15 timmar. För syskon i ålders 3-5 år övergår placeringen till avgiftsfri 15 timmarsplats, allmän förskola. Vid placering under föräldraledighet avgör förskolerektor i samråd med personalen på förskoleenheten hur de 15 timmarna schemaläggs.

Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från förskola/pedagogisk omsorg. Vid gemensam vårdnad/växelvis boende är regeln att barnet följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Permitterad

När vårdnadshavare blir permitterad och helt arbetsbefriad jämställs detta med arbetslöshet, och barnet har då rätt till en 15-timmars plats. Är barnet 3 - 5 år gäller avgiftfri allmän förskola.

Deltidspermitterad

När vårdnadshavare blir deltidspermitterad och går ner i arbetstid ska barnets tid på förskolan justeras efter de nya arbetstiderna. Barnets får behålla sin ordinarieplats och vistas på förskolan under den tid vårdnadshavarna arbetar. Familjen betalar inkomstbaserad avgift efter maxtaxa och sammanlagd rapporterad brutto inkomst.

När ditt barn går i förskola/fritidshem betalar du en avgift för platsen. Avgiften baseras på antal barn i hushållet och på er sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt).

Ditt barn får vara på förskolan den tid du arbetar och reser till och från arbetet. Förskolornas öppettider är 06:30-18:30 alla vardagar.

Härjedalens kommun tillämpar den statligt beslutade maxtaxan för förskole- och fritidsverksamhet. Avgiften är inkomstrelaterad. Avgiftens storlek är beroende av familjens bruttoinkomst. Om familjens sammanlagda bruttoinkomst når inkomsttaket för maxtaxan eller mer betalas den högsta avgiften. Är familjens sammanlagda bruttoinkomst lägre än fastställt inkomsttak betalas % av bruttointäkten. Avgiften betalas innevarande månad, faktura skickas i början av aktuell månad och förfaller den sista dagen i månaden.

Inkomsttaket som gäller från 2020-01-01 är 49 280kr per månad brutto (före skatt).

Avgift för ditt barn i barnomsorgenBarn 1


Barn 2


Barn 3


Barn 4


Förskola


3%.

max 1478kr


2%.

max 986kr


1%.

max 493kr


Avgiftsfri


Fritidshem


2%.

max 986kr


1%.

max 493kr


1%.

max 493kr


Avgiftsfri


Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen som alltid beräknas som barn nummer 1.

Hur beräknas avgiften?

Med hushåll avses ensamstående/gifta/sammanboende. Alla inkomster som är skattepliktiga ska redovisas, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag.

I de fall ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket motsvarar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårstider. Inga lov. Det är förskolerektor i samråd med personal på förskolan som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs.

Alla 3-5-åringar, med barnomsorgsbehov på mer än 15 timmar per vecka, får 37 % avdrag på avgiften under perioden 1 september till 31 maj. Det gäller fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3 år

Barn 3-5 år som är på förskolan max 15 timmar per vecka betalar ingen avgift under ovanstående period.

Under juni - juli- augusti är det ingen reducering utan då debiteras full avgift.

Du ska lämna anmälan om inkomst innan barnet börjar i förskola/pedagogisk omsorg och/eller på begäran av kommunen. Det gör du via via e-tjänsten Ändra inkomst , 135.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Du som vårdnadshavare är även skyldig att uppge alla förändringar som kan påverka avgiftens storlek, till exempel ändrad inkomst för någon i hushållet eller ändrade familjeförhållanden (om du blir sambo eller ensamstående).

Härjedalens kommun förbehåller sig rätten att kontrollera inkomsten mot Försäkringskassan, Skatteverket och arbetsgivaren och har rätt att efterdebitera i tre år om felaktiga uppgifter har lämnats.

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift inom föreskriven tid beräknas avgiften utifrån maxtaxa. Lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.

Senast uppdaterad: 13 november 2023 13:52
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas