Förslag: Ny förskola i Sveg

Ljus rappad tvåvåningsbyggnad med stor förstukvist och ramp inramad av grönska och en stenlagd gång.

Det behövs fler förskoleplatser i Sveg och bildningsförvaltningen föreslår en ny förskola på Fjällvägen.

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsutskottet, vid sitt möte 27 maj 2021, beslutar att Lillmons förskola flyttar till Tingshuset. Frågan behandlas senare i kommunstyrelsen.

I Sveg står många barn i kö till förskola. I augusti 2021 avslutar föräldrakooperativet Sörgården sin verksamhet och barnen flyttar över till kommunens förskoleverksamhet. Inräknat barnen från Sörgården ska närmare 60 barn placeras i kommunal förskola under hösten 2021.

– Jag är glad över möjligheten att utveckla förskolan i Sveg och vi välkomnar fler barn till förskolan. Det har inte funnit så många barn i förskoleåldern i Sveg sedan 1999 och vi att fler kommer att ställa sig i kö under året. Vi behöver runt 30 nya platser till hösten och det tillkommer fler barn under våren 2022 som vill ha plats i barnomsorgen, säger Jana Ahlqvist, rektor för förskolan i Sveg.

Den nya förskolan föreslås ligga i Tingshusets lokaler; både i Tingshuset och i det intilliggande kanslihuset eftersom kommunen inte har egna lokaler som är lämpliga för förskoleverksamhet. I kanslihuset, där föräldrakooperativet Sörgården har sin verksamhet, kan förskoleverksamhet bedrivas. Genom att hyra Tingshuset tillförs kök, matsal och större yta för förskoleverksamhet.

De nya rymliga lokalerna ger utrymme för fler barn och Lillmons förskola, som finns i provisoriska lokaler, kan flytta till den nya förskolan. Då finns det fortfarande fyra förskolor i Sveg - men betydligt fler platser.

– Det finns många samordningsvinster med en större förskola istället för flera små; det handlar om pedagogiska vinster och att lokaler och material kan användas av fler. Förskollärarnas kompetens kan nyttjas mer effektivt och det blir mindre administration med färre enheter. Tingshuset har dessutom en stor inhägnad gård som är perfekt för förskoleverksamhet, säger Jana Ahlqvist.

Ekonomi

En flytt av Lillmons verksamhet till Tingshuset med eget kök innebär sannolikt en besparing på en halv årsarbetskraft. Totalt innebär en flytt av Lillmon till Tingshuset en besparing för kommunen i jämförelse med alternativet att ha fem förskolor i Sveg.

En förutsättning för att Lillmons förskola ska kunna flyttas till Tingshuset är att kommunen hyr hela Tingshuset och inte bara bottenvåningen. Merkostnaden för att hyra övervåningen beräknas till 50 000 kronor per år.

Fakta om förskolan i Härjedalen

  • De tre närmaste åren börjar 38-43 barn skolan varje höst i Härjedalen.
  • 372 barn går i förskola i Härjedalen.
  • 30 barn står i kö till förskola i Sveg och behöver plats fram till oktober.
  • 180 barn har plats i förskola i Sveg i juni 2021.
  • I Sveg finns 175 platser i kommunal förskola. I juni 2021 har 180 barn en plats i förskolan i Sveg.
Senast uppdaterad: 20 maj 2021 14:31
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas