Positivt årsbokslut visar överskott och fler kommuninvånare

Flagga med texten Härjedalens kommun vajar framför en entré.

Kommunkoncernen redovisar ett överskott på 40,6 miljoner kronor, befolkningen ökar och investeringstakten är hög.

Kommunkoncernen redovisar ett överskott på 40,6 miljoner kronor för 2021. Resultatet förklaras av kommunens överskott på 28,3 miljoner kronor och ett positivt resultat från Härjeåns på 18 miljoner kronor. Härjegårdar visar dock ett negativt resultat på 5,6 miljoner kronor. Under 2021 ökade kommunens befolkning med 44 personer.

- Vi har under året påverkats av coronapandemin och en smittspridning som gett hög sjukfrånvaro och stor arbetsbelastning, säger ekonomichef Ola Regnander.

Staten har under året kompenserat kommunen med 4 miljoner kronor för delar av den ökade kostnaden för sjukfrånvaron.

- Vi har även gynnats av att fastighetsavgiften ökat; det har gett oss 8,5 miljoner kronor, säger Ola Regnander.

Skatteintäkter och utjämning har under 2021, i jämförelse med året innan, ökat med 3,5 procent eller 25,8 miljoner kronor. Orsaken är positiva skatteavräkningar för 2020 och 2021 som beror på högre ekonomisk aktivitet än väntat.

De sammanlagda budgetavvikelserna i bildningsutskottet, socialutskottet och samhällsutvecklingsutskottet minskade till minus 2,2 miljoner kronor från föregående års minus på 7,3 miljoner kronor. Bakom siffrorna döljer sig stora skillnader.

 • Bildningsutskottet redovisar ett underskott på 11,6 miljoner kronor och
 • socialutskottet ett överskott på 10 miljoner kronor.
 • Samhällsutvecklingsutskottet redovisar ett mindre underskott på 0,6 miljoner kronor.

Kommunens kassaflöde uppgick under året till minus 71 miljoner kronor. Det förklaras av en fortsatt hög investeringstakt med investeringar på 101,7 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade under året med 40 miljoner kronor på grund av ett lån till Vatten och miljöresurs. Inga nya lån har tagits under året.

Investeringstakten är hög inom vatten och avlopp och behöver fortsättningsvis finansieras med externa lån.

Händelser av väsentlig betydelse 2021

 • Under 2021 har två stora byggprojekt börjat:
  • ett nytt reningsverk i Funäsdalen där anbudssumman för byggentreprenaden är 128 miljoner kronor. Det är kommunens första större byggprojekt i VA 2025.
  • Under året har projektering av renoveringen av Sonfjällsskolan, som beräknas kosta 60 miljoner kronor, börjat.
 • Utredning av grundskolans och gymnasieskolan lokalbehov i Sveg pågår.
 • Kommunens dotterbolag Härjegårdar fortsatte sälja fastigheter. Under 2021 sålde de fastigheterna i Lillhärdal. Försäljningen ligger i linje med ambitionen att koncentrera fastighetsbestånd till Sveg, Hede och Funäsdalen.
 • Under året träffades en överenskommelse om att bygga ett nytt LSS-boende i Funäsdalen.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kommunens verksamheter och resultat har påverkats av pandemin även under 2021. Under 2020 berördes främst socialförvaltningens verksamheter. Under 2021 har påverkan varit större i bildningsförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har inneburit ökat behov av personal. Det ekonomiska utfallet påverkades av pandemin och bildningsförvaltningens lönekostnader är 7,8 procent högre 2021 än 2020. Det motsvarar 9,6 miljoner kronor och förklarar till stor del underskottet i bildningsförvaltningen.

Den ekonomiska aktiviteten i kommunen var hög under 2021. Det finns fortfarande hög efterfråga på att vistas i Härjedalen, bygga fritidshus och andra hus i framför allt turistområden. Det har medfört ett stort inflöde av bygglov och en kraftigt expanderad verksamhet i miljö- och byggnämnden. Byggnationerna resulterar i högre intäkter från anslutningsavgifter för vatten och avlopp; 44 miljoner kronor under 2021 - den högsta siffran som noterats.

- Vi kan glädjande konstatera att antalet invånare i Härjedalens kommun 31 december 2021 var 10 114. Det är en ökning med 44 personer under året. Födelseöverskottet var minus 52 personer, vilket innebär att det föds färre människor än det dör. Flyttnettot var positivt med 90 personer. Ett positivt flyttnetto är en förutsättning för att vi ska kunna öka vår befolkning och tillmötesgå den privata arbetsmarknaden och offentlig sektors behov av arbetskraft, säger Ola Regnander.

Senast uppdaterad: 10 maj 2022 14:27
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas