Barnfattigdomen i Härjedalens kommun fortsätter att minska

Kvinna och barn på en skogsstig

Barnen i Härjedalen får det allt bättre ekonomiskt, det visar Rädda barnens senaste rapport. Enligt den senaste mätningen ligger Härjedalens kommun på andra plats i länet, näst efter Östersund.

- Trots att barnantalet har ökat med cirka 30-40 barn under mätperioden har siffrorna för barnfattigdom i kommunen gått ner och redan passerat de mål vi satt i vårt folkhälsoarbete, berättar Agneta Roberts, folkhälsosamordnare i kommunen.

Rädda barnen har mätt barnfattigdom sedan 1991. Mätningen görs var tredje år och syftar till att spegla förändringar i barns uppväxtvillkor. Genom att följa utvecklingen över tid kan man se hur samhällsutvecklingen påverkar barns välfärd.

Sysselsättning, stödinsatser och bostäder i fokus

För barnen i Härjedalens kommun visar den senaste rapporten av barnfattigdomsindex att fattigdomen minskar. Härjedalens kommun ligger på en positiv andra plats i länet. Siffrorna visar en minskning från 6,9% år 2016 till 6,6% år 2019. Det betyder att föräldrar till barn i åldersgruppen 0- 17 år i kommunen har en god försörjning. Det man tittar på i undersökningen är sysselsättningsgraden i kommunen, hur många barnfamiljer som är i behov av ekonomiska stödinsatser samt hur bostadsförsörjningen ser ut.

I flera större städer tvingas familjer med låg inkomst flytta runt, ofta i otrygga områden, vilket påverkar barnens uppväxtvillkor. I mätningen tittar Rädda barnen också på delaktighet i aktiviteter för barn. Det är viktigt att det finns ett stort utbud av gratis aktiviteter vilket Härjedalen är duktiga på att erbjuda.

Ett av folkhälsomålen uppfyllt

Agneta Roberts berättar att barnfattigdom är ett av Folkhälsomålen i kommunen som man jobbar med.
- Vi har satt som mål till år 2025 att inte överstiga 7 %. Det är fantastisk glädjande att vi redan nått det målet! Barnens goda uppväxtvillkor är ju vår viktigaste investering!

Barnkonventionen är tydlig med att med att alla barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för deras fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Den senaste rapporten, sammanställd 2022, med siffror för åren 2019-2020, visar att välfärden i Sverige är generellt god även om klyftan mellan de som fått det bättre och de allra fattigaste ökar. Barnfattigdomen minskar i alla samhällsklasser utom hos ensamstående utrikesfödda föräldrar.

Bra samverkan mellan kommunens förvaltningar

- Resultatet visar att vi har en bra samverkan mellan kommunens förvaltningar, med gemensamma mål om en god hälsa och välbefinnande för våra barn. Det vi behöver göra nu är att rikta våra insatser för att möta behoven i alla grupper, säger Agneta Roberts.

Senast uppdaterad: 2 juni 2022 16:25
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas