Beslut: Två nya samarbeten med närliggande kommuner

Foto: G Er Foto.

Kommunstyrelsen har visat intresse för samarbeten med närliggande kommuner om vatten, avlopp och avfall och en gemensam överförmyndarnämnd.

Erbjuder Bräcke kommun att ingå i Vatten och miljöresurs

Kommunstyrelsen har 8 juni 2022, i en så kallad avsiktsförklaring, tagit ställning för att ge Bräcke kommun möjlighet att ingå i Vatten och miljöresurs AB. Beslutet gäller om Bergs kommun fattar ett likadant beslut och att Bräcke kommun antar en avsiktsförklaring att gå in i bolaget.

Bräcke kommun köper under 2022 kompetens och tjänster av bolaget gällande avfall och har hört sig för om det är möjligt att ingå i bolaget vad gäller avfall, vatten och avlopp.

Aktiebolaget Vatten och miljöresurs är Härjedalens och Bergs kommuners driftbolag för vatten, avlopp och renhållning. Anläggningarna ägs av respektive kommun.

Beslutet har ingen påverkan på kommunens ekonomi.

Gemensam överförmyndarnämnd med Bräcke och Bergs kommuner

Kommunstyrelsen har 8 juni 2022, i en så kallad avsiktsförklaring, tagit ställning för att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Bräcke och Bergs kommuner.

Bräcke och Bergs kommuner har haft gemensam överförmyndarnämnd sedan 2015. Dialog har förts om att även Härjedalens kommun från 2023 ska ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden som då får tre medlemskommuner: Bräcke, Berg och Härjedalen.

Bräcke är värdkommun för den gemensamma nämnden där Bräcke och Bergs kommuner ingår. Inriktningen är att Bräcke kommun blir värdkommun även framåt. Bräcke kommun har handlagt ärenden inom godmanskap och förvaltarskap för Bräcke och Bergs kommuner sedan 2010. Från 1 januari 2022 handläggs även ärenden från Härjedalens kommun i Bräcke kommun. Härjedalens kommun har i nuläget en överförmyndare och en vice överförmyndare.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ställföreträdares (förmyndare, god man och förvaltare) verksamhet. Verksamheten är i princip helt lagstyrd och det kommunala handlingsutrymmet för ledning och styrning är begränsat.

Enligt kommunallagen ger möjlighet att skapa gemensamma nämnder med två eller fler kommuner som kan fullgöra uppgifter avseende kommunal verksamheten inom sitt område för samtliga medlemskommuner. Uppgifterna för nämnden ska preciseras i en överenskommelse och det ska finnas ett reglemente för nämnden. Arbetet med det inleds under försommaren för att beslutas i respektive kommuns fullmäktige under hösten 2022. Varje samverkande kommun ska vara representerad i nämnden genom förtroendevalda.

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Senast uppdaterad: 8 juni 2022 21:42
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas