Viktigt med lättillgänglig vård och att snabbt få den hjälp som efterfrågas

Under februari och mars 2022 genomförde Region Jämtland-Härjedalen och kommunerna i länet enkätundersökningen Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården? Svaren visar att det är viktigt med lättillgänglig vård och att snabbt få den hjälp som efterfrågas.

Enkäten, som riktade sig till vuxna invånare, handlade om upplevelser och erfarenheter av
hälso- och sjukvården. Resultaten av enkäten ger en bild av hur invånare i Härjedalen och Jämtland ser på hälso- och sjukvården.

– Den enkät som vi genomfört och analyserat ger oss en värdefull bild av vad invånarna
tycker är viktigt. Resultatet kommer att användas för att skapa en målbild för länet i
omställningsarbetet mot nära vård. Svaren ligger också i linje med resultat från liknande
undersökningar som gjorts i andra delar av landet, säger Veronica Molander, projektledare
och samordnare för länets kommuner, Region Jämtland-Härjedalen.

Många positiva till digitala lösningar

Enkätsvaren visar på att invånarna har god kännedom om 1177 via telefon samt
webbplatsen 1177.se. Ungefär hälften skulle kunna tänka sig att träffa sin läkare via
videosamtal i stället för ett fysiskt besök och många kan gärna använda digitala hjälpmedel
för att till exempel mäta sitt blodtryck själv.

– Hälso- och sjukvården står inför en omställning i hela landet. Det innebär bland annat att
den digitala tekniken är och kommer att bli en viktig del i arbetet. Därför ställde vi dessa frågor och det är intressant att så många är positiva till användningen av digitala hjälpmedel,
säger Veronica Molander.

Frågor om nuläge

För att utveckla hälso- och sjukvården ställdes frågor om hur den uppfattas i dag utifrån de
olika vårdformerna hälsocentral, specialiserad vård samt kommunal hälso- och sjukvård i
hemmet. Resultatet visar att invånarna generellt sett har en positiv upplevelse av vården
när det gäller bemötande och upplevelsen av att få hjälp när man behöver det. Däremot
skattas områden som tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och uppföljning något lägre.

I enkäten fanns tre frågor där deltagarna ombads berätta vad de anser är viktigt i vården,
om det finns något deltagarna oroar sig för gällande vården och vilka områden de anser är
viktigast att förändra. Svaren går ofta in i varandra: det man oroar sig för är ofta detsamma
som man önskar ska förbättras.

Goda kontaktvägar

Resultatet visar också på betydelsen av att bli sedd utifrån ett helhetsperspektiv – inte bara
utifrån symtom och diagnos, att få möjlighet till fast läkarkontakt, att det finns enkla och
framkomliga kontaktvägar och att vård kan ges inom rimlig tid samt att samordning sker
mellan vårdenheter. Deltagarna lyfter också vikten av att personalen har goda
förutsättningar att bedriva sitt arbete.

Ta del av resultatet från enkätundersökningen på Region Jämtland-Härjedalens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
webbplats: www.regionjh.se/viktigtformig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Veronica Molander: veronica.molander@regionjh.se, telefon: 073-719 69 37
Maria Höög: maria.hoog@regionjh.se, telefon: 073-461 43 22

Senast uppdaterad: 20 juni 2022 14:19
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas