Plus i delårsrapporten

Foto: Morgan Grip.

Delårsrapporten till och med augusti 2022 visar en prognos på helår på plus 31 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse mot budget med 22 miljoner kronor. Under tiden har kommunen investerat för 66 miljoner kronor.

Hela kommunens resultat

Kommunen redovisar ett delårsresultat på plus 53,5 miljoner kronor. Det är 46,6 miljoner kronor bättre än periodens budget. Prognosen för hela året visar ett plus på 31,6 miljoner kronor, vilket är 22,4 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat.

Investeringar

Under perioden har kommunen investerat för 66 miljoner kronor.

Bildningsförvaltningen har investerat för 1 miljon kronor i inventarier till skolor. Drygt 1 miljoner kronor har investerats i förskolelokaler, varav 900 000 kronor i utbyggnad av förskolan i Vemdalen. Drygt 3 miljoner kronor har investerats i projektering av Sonfjällsskolan i Hede.

Investeringar i VA och renhållning uppgår till 55 miljoner kronor. 30 miljoner kronor har investerats i reningsverket i Funäsdalen och 12 miljoner kronor i VA-ledningar. Övriga investeringar inom VA 2025 uppgår till närmare 9 miljoner kronor. Tomtförsäljningar har gett 2 miljoner kronor.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har investerat 3,5 miljoner kronor. 1,6 miljoner kronor har gått till snöslunga och sandningsutrustning till Härjedalen Sveg airport. På skidstadion i Sveg har 1 miljon kronor investerats i ny konstsnö­anläggning. Inventarier har köpts för 400 000 kronor till det nya biblioteket i Hede.

3,5 miljoner kronor har investerats i IT-infrastruktur.

Väsentliga händelser hittills i år

  • Kommunen påverkas av Rysslands krig mot Ukraina. Ökade priser på mat, energi och andra varor leder till att inflationen stiger. Som konsekvens av det har räntorna höjts för att motverka prisökning.
  • Under året fortsätter bygget av nya reningsverket i Funäsdalen. Kostnaden är för närvarande beräknad till 181 miljoner kronor och är det första större projektet i VA 2025.
  • Efterfrågan på bostäder är hög på flera orter och arbetet med att ta fram ny mark för exploatering fortsätter.
  • Elevantalet i Funäsdalen ökar och skolans lokaler räcker inte till. En översyn av lokalbehovet görs. För att lösa den akuta situationen kompletteras skolan med moduler.
  • En utredning görs för att se hur en samlad F-9 skola i Sveg kan se ut.
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022 10:35
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas